Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (X.13.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2015. 10. 14 - 2015. 12. 28

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjaiban foglalt jogkörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőket és a munkaáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Kormányrendelet 13-15. §-aiban foglaltak alapján a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és munkavállalóra.Az igazgatási szünet


2. § (1) A Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalban elrendelt 2015. évi igazgatási szünet a téli időszakban 2015. december 21. napjától 2015. december 27. napjáig (3 munkanap) tart.


(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal ügyeletet tart, azonban az ügyfélfogadás szünetel.Záró rendelkezések


3. § (1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2015. december 28. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006.. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.Gadány, 2015. október 12.
                         Ősz János                                                     Károlyné Csobod Hajnalka

                       polgármester                                                                  jegyzőZáradék:


A rendelet 2015. október 13. napján kihirdetésre került.Gadány, 2015. október 13.


                                                                                   Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                  jegyző