Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 24

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését


77.036.673,- Ft bevétellel, és 77.036.673,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                 63.377.893,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        26.987.271,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                           8.701.344,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                            4.669.829,- Ft

- működési bevételek                                                              4.646.616,- Ft

- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről                     790.862,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                            52.377.035,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                           16.602.274,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                       2.845.286,- Ft

- dologi kiadás                                                                       19.156.742,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  2.908.500,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             9.948.376,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                          915.857,- Ft


  • a finanszírozási célú bevételeket                                                    17.581.971,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                            13.658.780,- Ft

- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                     13.658.780,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                             24.659.638,- Ft

- beruházási kiadások                                                             4.543.088,- Ft

- felújítási kiadások                                                                20.096.090,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                              20.460,- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 3. melléklet, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az önkormányzat cofog (kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(5)[3] Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 7-8. melléklet tartalmazza.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2018. február 13.
                                       Ősz János                                               Hajdu Szabina

                                     polgármester                                                   jegyző


Záradék:


A rendelet 2018. február 14. napján kihirdetésre került.Gadány, 2018. február 14.


                                                                                                      Hajdu Szabina

                                                                                                            jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2018. szeptember 26.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2019. május 23.

                                         


                                                                                                                 Hajdu Szabina

                                                                                                                       jegyző
[1]

A 6/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2018. szeptember 27. napjától.

[2]

A 3/2019. (V.23.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. május 24. napjától.

[3]

A 6/2018. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

Hatályos: 2018. szeptember 27. napjától.