Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2016. (II.16.) önkormányzati rendelete

a képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 17 - 2016. 02. 18

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § A képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XI.05.) önkormányzati rendelete jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2016. február 15.
                          Ősz János                                                                          Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                               jegyzőZáradék:


A rendelet 2016. február 16. napján kihirdetésre került.Gadány, 2016. február 16.
                                                                                                                     Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőMellékletek