Gadány Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 06 - 2022. 05. 25

Gadány Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (II.5.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.06.

Gadány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2021. évi költségvetését 52.764.442 Ft bevétellel, és 52.764.442 Ft kiadással állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait és bevételeit a 3-4. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.181.021 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(3) A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettel egyidőben december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(5) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2021. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

7 635 953

07

Béren kívüli juttatások

K1107

298 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

7 933 953

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 866 940

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

4 366 940

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

12 300 893

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 505 048

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 255 000

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 255 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

235 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

280 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

515 000

28

Közüzemi díjak

K331

1 788 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

2 381 480

30

Bérleti és lízing díjak

K333

480 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

355 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

2 450 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

7 454 480

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

10 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

10 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 469 960

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

45 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 514 960

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

13 749 440

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 050 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

4 050 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

1 423 924

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

1 423 924

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 100 340

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

250 000

70

Tartalékok

K513

11 181 021

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

14 955 285

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 803 335

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

756 900

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

3 560 235

80

Ingatlanok felújítása

K71

1 117 813

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

301 810

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

1 419 623

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

51 540 524

2. melléklet

2021. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 833 173

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1132

11 281 600

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1133

213 180

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07)

B11

30 597 953

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

198 788

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+…+13)

B1

30 796 741

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=15+…+19)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

0

23

Jövedelemadók (=21+22)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

26

Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)

B34

1 200 000

27

Értékesítési és forgalmi adók (ipa)

B351

400 000

28

Fogyasztási adók

B352

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

30

Gépjárműadók

B354

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

B355

100 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=27+…+31)

B35

500 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

34

Közhatalmi bevételek (=23+...+26+33+33)

B3

1 710 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 950 000

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

38

Tulajdonosi bevételek

B404

0

39

Ellátási díjak

B405

1 120 500

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

10 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=42+43)

B408

10 000

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=45+46)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

49

Egyéb működési bevételek

B411

20 000

50

Működési bevételek (=35+…+41+44+47+...+49)

B4

3 100 500

51

Immateriális javak értékesítése

B51

0

52

Ingatlanok értékesítése

B52

0

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

54

Részesedések értékesítése

B54

0

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

56

Felhalmozási bevételek (=51+…+55)

B5

0

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=57+…+61)

B6

0

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=63+…+67)

B7

0

69

Költségvetési bevételek (=14+20+34+50+56+62+68)

B1-B7

35 607 241

3. melléklet

2021. évi finanszírozási kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 223 918

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

1 223 918

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

29

Váltókiadások

K94

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

1 223 918

4. melléklet

2021. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021.évi előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

17 157 201

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

17 157 201

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

17 157 201

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

29

Váltóbevételek

B84

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

17 157 201

5. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Községgazdálkodás

1

1

0

Könyvtári szolgáltatások

1

0

1

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Létszám összesen:

3

2

1

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

0

0

0

Létszám összesen:

0

0

0

6. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési bevételek

372 060

248 040

248 040

248 040

248 040

248 040

248 040

248 040

248 040

248 040

248 040

248 040

3 100 500

2.Közhatalmi bevételek

205 200

136 800

136 800

136 800

136 800

136 800

136 800

136 800

136 800

136 800

136 800

136 800

1 710 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

3 671 754

2 447 836

2 447 836

2 447 836

2 447 836

2 447 836

2 447 836

2 447 836

2 447 836

2 447 836

2 447 836

2 447 836

30 597 953

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

23 855

15 903

15 903

15 903

15 903

15 903

15 903

15 903

15 903

15 903

15 903

15 903

198 788

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Finanszírozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

2 058 864

1 372 576

1 372 576

1 372 576

1 372 576

1 372 576

1 372 576

1 372 576

1 372 576

1 372 576

1 372 576

1 372 576

17 157 201

9.Bevételek (1-8):

6 331 733

4 221 155

4 221 155

4 221 155

4 221 155

4 221 155

4 221 155

4 221 155

4 221 155

4 221 155

4 221 155

4 221 155

52 764 442

Kiadások

10.Működési kiadások

4 228 489

2 818 993

2 818 993

2 818 993

2 818 993

2 818 993

2 818 993

2 818 993

2 818 993

2 818 993

2 818 993

2 818 993

35 237 410

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

1 419 623

0

0

0

0

1 419 623

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

3 560 235

0

0

0

3 560 235

13.Tartalék

1 505 661

1 003 774

1 003 774

1 003 774

1 003 774

1 003 774

1 003 774

1 003 774

1 003 774

1 003 774

1 003 774

1 003 774

12 547 174

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

5 734 150

3 822 767

3 822 767

3 822 767

3 822 767

3 822 767

3 822 767

5 242 390

7 383 002

3 822 767

3 822 767

3 822 767

52 764 442

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

MFP-EIM/2020 Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása - 2020 (Fő utca 42.)

4 989 623

2020-2021

1 419 623

Összesen

4 989 623

1 419 623

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2021. évi előirányzat

MFP-OJF/2020 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2020

3 595 235

2020-2021

3 560 235

Összesen

3 595 235

3 560 235