Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete

Zalavár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16 - 2020. 07. 17

Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 146. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zalavár Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.


1. §

A Rendelet 3. § bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi bevételei - kiadásai

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve intézményeit– 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét              206.631.452 forintban,

b) bevételi főösszegét            206.631.452 forintban

állapítja meg.”


2. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1, 2, 4., 6. sz. melléklet tartalmazza, a 3. § -ban meghatározott költségvetési bevételi főösszegen belül:

a.,

Működési célú támogatások

66.454.829,-

b.,

Felhalmozási célú támogatások                                         

0,-

c.,

Közhatalmi bevételek

15.626.600,-

d.,

Működési bevétel                                                       

20.071.274,-

e.,

Felhalmozási bevétel

36.000,-

f.,

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

104.442.749,-


Bevételek előirányzata összesen:

206.631.452,-


3. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az Önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

I.

Működési kiadások:

114.954.920,-

a.,

Személyi jellegű kiadások

52.401.680,-

b.,

Munkaadókat terhelő járulékok

9.206.885,-

c.,

Dologi jellegű kiadások

40.858.485,-

d.,

Társadalom és szociálpolitikai juttatás

2.450.000,-

e.,

Működési célú pénzeszköz átadás

8.797.843,-

f.,

Elvonások és befizetések

1 240 027,-

II.

Tartalék

2.000.000,-

III.

Felhalmozási kiadások

87.648.793,-

a.,

Beruházás

42.784.387,-

b.,

Felújítás

44.864.406,-

IV.

Finanszírozási kiadások

2.027.739,-

a.,

Költségvetési szervnek folyósított támogatás

0,-

b.,

ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2.027.739,-


Kiadások előirányzata összesen:

206.631.452,-


4. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) Az önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadásai összesen: 87.648.793 forint.”


5. §

A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


8. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszám-előirányzatát:

- 1 fő polgármester, 4 fő önkormányzati képviselő

            - 11 fő közalkalmazott éves átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszám)

             - 3 fő közfoglalkoztatásban részt vevő éves átlagos statisztikai állományi létszámban

               állapítja meg.”


6. §


A Rendelet 1-17. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-17. számú mellékletei lépnek.


7. §


Záró rendelkezések

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.

                  Lucz József                                                         dr. Bangó Tamás

                 polgármester                                                                 jegyzőZáradék:

Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2020. július 15. napján kihirdetésre került.

Zalavár, 2020. július 15.


                                                                                  

                                                                                                          dr. Bangó Tamás

                                                                                                                    jegyző