Kistormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013 (XI.19.) önkormányzati rendelete

A HULLADÉKRÓL

Hatályos: 2019. 09. 26

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló (továbbiakban: Htv.) 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


Általános rendelkezések

1. §

(1)     A rendelet hatálya Kistormás közigazgatási területén a helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.

(2)     A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék (a továbbiakban: TSZH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési szilárd hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására terjed ki.

 (3)[1]   A TSZH kezelését, azaz összegyűjtésről, elszállításáról, ártalommentes elhelyezéséről, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosításáról Kistormás Községi Önkormányzat a VERTIKÁL- Alisca Terra Konzorciummal (a továbbiakban: Közszolgáltató/Szolgáltató) megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) konzorciumi tag útján gondoskodik.

(4)[2]    A Közszolgáltató gondoskodik a környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű települési hulladék elhelyezéséről a Cikói Hulladékkezelő Központban történő ártalmatlanításáról.

(5)[3]    A VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. konzorciumvezető felel a közszolgáltatás fenntartásáért, központi ügyintézésért (adatszolgáltatás, kapcsolattartás, rendszerfejlesztés), a közszolgáltatási tevékenység ellátásának biztosításáért, a hulladékkezelő telepek üzemeltetéséért, rekultivációs feladatok ellátásáért, rekultivációs tartalék megképzéséért, engedélyekért. A konzorciumvezető által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 60%.

(6)[4]    Az Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. konzorciumi tag a közszolgáltatási szerződések, önkormányzati rendeletek és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. iránymutatása alapján a VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt. által megadott gyakorisággal gyűjti a megadott hulladéktípusokat és az optimalizált logisztika szerint, a meghatározott végpontra szállítja. A konzorciumi tag által végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek a közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya 40 %.


2. §

(1)   Az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(2)     A közszolgáltató a Htv. 31. § (1) bekezdésében foglaltak szerint gondoskodik a hulladék kezeléséről.


3. §

Az ingatlantulajdonos, amennyiben közterületen olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó TSZH keletkezésével jár, köteles azt a Szolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára a TSZH kezelésére szerződést kötni.


4. §

(1)     A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2)     Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Htv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni.

 (3)  A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 (4)   A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.

(5)    A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

b) gondoskodni az adatok biztonságáról,

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


5. §[5]

(1)     A Közszolgáltató az általa kezelt személyes adatokat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához használhatja fel.

(2)     A Közszolgáltató a személyes adatokat az ingatlantulajdonos szerződéses jogviszonyának megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.


6. §[6]


(1)     Az önkormányzat és a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról közszolgáltatási szerződésben állapodnak meg, melynek tartalmaznia kell:

a.) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait;

b.) a közszolgáltatási szerződés tárgyát;

c.) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, illetve a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát;

d.) a teljesítés helyét;

e.) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat;

f.) a felek jogait és kötelezettségeit;

g.) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit;

h.) az irányadó jogszabályok megnevezését;

i.) polgári peres eljárás esetén a kizárólagos illetékességgel eljáró bíróság megjelölése.

(2) A közszolgáltatási szerződést a felek 10 évre kötik.

(3) A felmondási idő legalább két hónap, legfeljebb hat hónap lehet. A felmondási idő alatt a közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.

(4)     A közszolgáltatási szerződés felmondása esetén az önkormányzatnak haladéktalanul intézkednie kell, hogy a felmondási idő lejártát követően a közszolgáltatás folyamatosan biztosított legyen.


A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

7. §


(1)     A Szolgáltató a TSZH begyűjtéséről heti egy alkalommal köteles gondoskodni.

(2)     Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

(3)     A TSZH begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg.        

(4)     A hulladékkezelési helyi közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – helyben szokásos módon[7] köteles tájékoztatni.


8. §


(1) [8]A szervezett közszolgáltatást igénybevevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező. A választható szabványos tárolóedények felsorolását a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembevételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével.

(1a)[9] A tárolóedény beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

(1b)[10] A tárolóedény a közszolgáltatótól - előzetes megrendelés alapján - megvásárolható vagy bérbe vehető. A bérbe adott tárolóedények felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé.


(2) A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a szolgáltatótól az elszállítás és hulladékkezelés teljes díját is tartalmazó áron megvásárolható, egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák alkalmazható.


(3) Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű TSZH keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.


(4) a) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. Amennyiben a gyűjtőedény tárolása közterületen történik, a gyűjtőedényt használó ingatlantulajdonos köteles a tároló helyet és annak környékét rendben tartani.

  1. Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot – a különös esetekben használt zsákos szállítás során a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetét kivéve - a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.


8/A.§


(1) Az érintett ingatlant igazoltan egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó minimális tárolókapacitása 60 liter hetente. A 60 literes gyűjtőedényre vonatkozó közszolgáltatási díj alkalmazásának feltétele a szerződés megkötése, melynek jogosultságát a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak bizonyítja.

(2) Az egyedül és életvitelszerűen ingatlant használó természetes személy ingatlanhasználót megillető kedvezmény csak egy ingatlan után vehető igénybe.

(3) A kedvezményre jogosító körülmény megszűnése esetén a szerződő fél köteles azt haladéktalanul bejelenteni és a közszolgáltatási szerződés módosítását kezdeményezni. Amennyiben a szerződő fél a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének bejelentését elmulasztja, úgy a közszolgáltató jogosult a megszűnés napjától a tudomásszerzés napjáig a szerződő fél részére a hulladékszállítási díjat 110 literes edényre kiszámlázni.

(4) A kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatokat a közszolgáltató tartja nyilván. A nyilvántartott adatok ellenőrzését a közszolgáltató kérelmére a Polgármesteri Hivatal látja el. Eltérő adat esetén a közszolgáltató a kedvezmény megadását megtagadja, illetve a kedvezményt megvonja.

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei

8/B.§[11]

(1) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó a jelen rendeletben meghatározottak szerint jogosult és köteles igénybe venni a helyi közszolgáltatást.


(2) A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási szerződést kötni. Az ingatlanhasználónak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott űrtartalmú és darabszámú tárolóedénnyel, amelynek használata kötelező.


(3) A közszolgáltatási szerződés hiánya nem mentesíti az ingatlanhasználót a jogszabályban meghatározott kötelességétől, miszerint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet.


9. §

(1)     a) A TSZH kezeléséről az köteles gondoskodni, akinél (akinek a tevékenysége során) a hulladék keletkezett. Ha a keletkezés helye nem állapítható meg, ez a kötelezettség annak az ingatlannak a tulajdonosát terheli, akinek az ingatlanán a hulladék található.

b)[12] Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedényeket a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen, az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében vagy a kijelölt gyűjtőponton elhelyezni.

         c) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 1800 órától a szállítás napján legkésőbb 1800 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. [13]

        d) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a használó címét.

(2)  a) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

       b) A gyűjtőedénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.

       c)[14]


(3)[15] Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (2) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

(4)     A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel.

(5)     Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.

(6)[16]     A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A tárolóedények tisztítását és fertőtlenítését az edény használójával kötött külön szerződés alapján, térítés ellenében a közszolgáltató átvállalhatja.

(7)     A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(8)     Tilos a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.

(9)[17] Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemében bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben az ingatlanhasználó 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván.

9/A.§[18]

(1) A települési hulladék rendszeres elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a gazdálkodó szervezetek az Önkormányzat közigazgatási területén azzal a közszolgáltatóval jogosultak és kötelesek megkötni, amellyel az Önkormányzatnak érvényes közszolgáltatói szerződése van.


(2) A gazdálkodó szervezet köteles a közszolgáltatási szerződés bármely elemeiben bekövetkezett változást 8 napon belül a közszolgáltatónak bejelenteni. Amennyiben a gazdálkodó szervezet 8 napon belül nem jelenti be, úgy a változást a közszolgáltató a bejelentés napjától tartja nyilván. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg a gazdálkodó szervezet köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről.


(3) Ha a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást kötelezettsége ellenére sem veszi igénybe, a Közszolgáltató a jegyzőt köteles értesíteni, és az értesítéssel egyidejűleg felhívja a gazdálkodó szervezetet az írásbeli szerződés megkötésére.


(4) A gazdálkodó szervezetek kötelesek a keletkezett települési hulladékaikat elkülönítetten gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni – kivéve, ha erre engedéllyel rendelkezőnek átvevőnek adja át - , függetlenül a végzett tevékenység jellegétől.


(5) A Közszolgáltató és a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó hulladék tekintetében külön szerződést köthet (ideértendő a soron kívüli lomtalanítás, inert hulladék elszállítása, gazdálkodó szervezetek esetében: elkülönítetten gyűjtött hulladék-összetevők begyűjtése).


(6) Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli szolgáltatási szerződéssel rendelkező gazdálkodó szervezet tevékenységét két naptári hónapnál hosszabb ideig nem gyakorolja, és annak várható időtartamát előzetesen (legalább 15 nappal korában) írásban (a közszolgáltató ügyfélszolgálatán leadott nyilatkozattal, faxon, illetve levél formában) bejelenti a közszolgáltatónak. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. Ha a gazdálkodó szervezet a szüneteltetési időtartam lejárta előtt tevékenységét ismételten megkezdi, annak tényét legalább 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenti.


(7) A közszolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.


Szüneteltetés

10.§ [19]


(1) Szüneteltethető az egyedi tárolóedényre vonatkozó közszolgáltatási jogviszony

  1. azon ingatlanok esetében, amelyeken legalább két naptári hónap időtartamban senki sem tartózkodik és emiatt az ingatlanon hulladék sem keletkezik,
  2. a gazdálkodó szervezet tevékenységét ténylegesen nem folytatja.


(2) A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználó írásban köteles bejelenteni a közszolgáltatónak, a szünetelés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább tizenöt nappal megelőzően.

(3) A közszolgáltatási jogviszony szünetelésének legrövidebb időtartama két hónap, leghosszabb időtartama egy év, szüneteltetés csak a tárgyhó első napjával kezdődhet és csak teljes hónapra vehető igénybe. Egy évet követően az ingatlanhasználó jogosult a szünetelést meghosszabbítani, amennyiben a szünetelés feltételei változatlanul fennállnak.

(4) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban, haladéktalanul köteles a közszolgáltatónak bejelenteni. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató jogosult ellenőrizni.

(5) Amennyiben a szünetelés időtartama alatt hulladékgazdálkodási közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy a közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását.

(6) Amennyiben az ingatlanban tartózkodnak és hulladék keletkezik, vagy tényleges tevékenységet végeznek, úgy a közszolgáltató jogosult a hulladékszállítási díjat azon időponttól, vagy a tudomásszerzéstől megfizettetni – az NHKV Zrt. felé való bejelentés által - az ingatlanhasználóval.


A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

11. §

(1)   A Szolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos gyűjtőedény álljon az ingatlantulajdonosok rendelkezésére.

(2)   A gyűjtőedényt – térítési díja ellenében – a szolgáltató biztosítja. 

(3)[20]  A Közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

(4)[21]  Amennyiben a szállítási nap ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esik, és a Közszolgáltató az ünnepnapon, illetve a munkaszüneti napon nem végzi el a szállítást, úgy a Közszolgáltató köteles hulladékszállítási kötelezettségének az ünnepnapot, illetve a munkaszüneti napot követő első munkanapon eleget tenni.

(5)[22] Amennyiben a szállítás az ingatlantulajdonos hibájából marad el, akkor az elszállításra csak a következő szállítási napon kerül sor, kivéve, ha a tulajdonos a szállítást megrendeli, de ez esetben a Közszolgáltató ezt külön díj felszámolásával végzi el.

(6)[23] Amennyiben a Közszolgáltatót a Ptk. szerint minősülő elháríthatatlan ok akadályozta a közszolgáltatás ellátásában, úgy köteles azt az akadály elhárulását követő legrövidebb időn belül pótolni.


11/A.§[24]

(1)     A zöld hulladék a közszolgáltató által meghirdetett időszakban és módon, házhoz menő hulladékszállítás keretében kerül elszállításra.

12. §[25]

(1) A nagy darabos hulladék (lom) - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy alkalommal, megrendelés alapján - gondoskodik.

(2) A házhoz menő lomtalanítás időpontját az ingatlanhasználó és a Szolgáltató egyezteti, a szolgáltatás igénybevételének a módjára vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató adja, melynek feltételeit a Közszolgáltató állapítja meg.

(3)     A lomtalanítás időpontjáról és annak területi felosztásáról a Szolgáltató minimum egy héttel korábban értesíti a lakosságot.A közszolgáltatás díja

13. §[26]

(1)     Az ingatlantulajdonosok (magánszemélyek, intézmények stb.) a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. A közszolgáltatás ellenértékét a kötelezettek, beleértve a magánszemélyeknek a társasház üzemeltetésre létrehozott szervezetet is, 2016. április 1. napjától kezdődően a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-nek (továbbiakban: Koordináló szerv) fizetik meg.

(2)     Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az a kötelezett, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.

(3)     Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény nagyságáról sem tesz a Közszolgáltatónak bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a Közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110/120 literes tárolóedény heti egyszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az ingatlantulajdonos írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti.

(4)     A közszolgáltatás igénybevételéért díjfizetésre kötelezett ingatlantulajdonosokat terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. 2016. április 1. napjától a Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik.

(5)     A közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a Ptk. 301. §-a szerinti késedelmi kamatot, valamint a felszólítás költségét.

14. §[27]

15. §[28]

16. §[29]


Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása

17. §

(1)     A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.

(2)     Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik. A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról a Szolgáltató, az önkormányzat írásos jelzésére 5 munkanapon belül köteles gondoskodni.


A hulladékok szállításának különös szabályai

18. §

Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának elszállításáról, elhelyezéséről e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:

a)       zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 1 m3 hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen, lekötött zsákban (nem rendszeresített köztisztasági zsák);

b)      a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: alkalmi konténer rendelés);

c)       közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, saját tulajdonú ingatlan elé történő kihelyezéssel gondoskodhat.

Települési szilárd hulladékok elhelyezése

19. §

TSZH-t kizárólag a települési önkormányzat képviselő-testülete által a területi adottságok figyelembevételével e célra kijelölt, a hatósági előírásoknak megfelelően kialakított és üzemeltetett lerakóhelyen (telepen), illetőleg létesítményben (a továbbiakban együtt: lerakóhely) szabad elhelyezni és ártalmatlanítani.


Hatálybalépés

20. §

(1)     E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 7/2009. (X. 1.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító önkormányzati rendeletek.


(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kistormás, 2013. november 14.


                        Csapó László                                                  dr. Baranyai Eszter

                        polgármester                                                               jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került:

Kistormás, 2013. november 19.

                                                                                               dr. Baranyai Eszter

                                                                                                          jegyző


A rendelet hiteléül:

Kölesd, 2013. november 26.

                                                                                               dr. Baranyai Eszter

                                                                                                          jegyző


Egységes szerkezetbe foglalta:

Kölesd, 2019. október 5.                                                       dr. Herczig Hajnalka

                                                                                                            jegyző[1]

Módosította a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[2]

Módosította a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[3]

Beiktatta a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[4]

Beiktatta a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 2.§-a bekezdése. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[5]

Módosította a 11/2019. (IX.26.)  önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[6]

Módosította a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[7]

Módosította a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 5.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[8]

Módosította a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 6.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[9]

Beiktatta a 11/2019. (IX.26.)  önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[10]

Beiktatta a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 7.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[11]

Beiktatta a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 8.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[12]

Módosította a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 9.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[13]

Hatályon kívül helyezte a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 20.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 11/2019. (IX.26.)  önkormányzati rendelet 20.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[15]

Módosította a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 10.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[16]

Módosította a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 11.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[17]

Beiktatta a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 12.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[18]

Beiktatta a 11/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelet 13.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[19]

Módosította a 11/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelet 14.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[20]

Beiktatta a 11/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[21]

Beiktatta a 11/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelet  15.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[22]

Beiktatta a 11/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelet  15.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[23]

Beiktatta a 11/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelet 15. §-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[24]

Beiktatta a 11/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[25]

Módosította a 11/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelet 17.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[26]

Módosította a 11/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelet 18. §-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[27]

Hatályon kívül helyezte a 11/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelet 20.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[28]

Hatályon kívül helyezte a 11/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelet 20.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.

[29]

Hatályon kívül helyezte a 11/2019 (IX.26.) önkormányzati rendelet 20.§-a. Hatályos 2019. szeptember 26. napjától.


Mellékletek