Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.8.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 08 - 2017. 12. 08
Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról


Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) A R-ben a 9. pontként az Időskorúak támogatása lép, és a további pontok számozása eggyel nő.


(2) A R az alábbi 16/A §-sal egészül ki:


9. Időskorúak támogatása


16/A § (1) Amennyiben az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi – jövedelmi és a vagyoni helyzetre tekintet nélkül – évente legfeljebb három alkalommal az adott naptári évben legalább 65. életévüket betöltők részére települési támogatás keretei között esetenként legfeljebb 5.000,- Ft összegű pénzbeli vagy természetbeni támogatást nyújthat az önkormányzat, melynek esetenkénti összegét, formáját és feltételeit a döntéshozó határozatban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatáson felül, az önkormányzat a döntéshozó határozata alapján – részben vagy egészben – támogathatja a 65 év feletti lakosok tiszteletére rendezett ünnepségek vendéglátással és műsorszolgáltatással összefüggő költségeit.


2. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő nap hatályát veszti.


Márianosztra, 2017. december 4.
                        Kiss László                                                   Bahil Emilné dr.

                        polgármester                                                         jegyzőA rendelet kihirdetve: 2017. december 8.

                                                                            Bahil Emilné dr.

                                                                                   jegyző