Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2017. (VII.19.) önkormányzati rendelete

a „Gadány helyi építési szabályzatá”-ról szóló 3/2005. (IV.13.) rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2017. 08. 03 - 2017. 08. 04

Gadány Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.§ (6) bekezdésének 6.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 1.) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Hatályát veszti a „Gadány helyi építési szabályzatá”-ról szóló 3/2005. (IV.13.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése, 7. § (6) bekezdése, 16. § (5), (6) bekezdései és 17. § (3) bekezdése.2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
              Ősz János                                                                                      Hajdu Szabina

            polgármester                                                                                          jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. július 19. napján kihirdetésre került.
Gadány, 2017. július 19.                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                 jegyző