Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2017. (II.14.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 05. 30

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.


(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.II. Fejezet


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke


3. §[1],[2],[3],[4] A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2017. évi költségvetését


91.728.318,- Ft bevétellel, és 91.728.318,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                           68.634.325,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                       23.478.668,- Ft

- egyéb működési célú támogatásértékű bevételek             13.442.817,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                            5.190.115,- Ft

             - működési bevételek                                                              7.983.867,- Ft

- működési célú átvett pénzeszközök                                        820.952,- Ft

- finanszírozási bevételek (maradvány, megelőlegezés)      17.717.906,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                      56.368.147,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          17.061.233,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                      2.952.230,- Ft

- dologi kiadás                                                                     19.576.437,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                4.048.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                           5.608.163,- Ft

- általános tartalék                                                                 6.375.773,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.              746.311,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                     23.093.993,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                      35.360.171,- Ft

- beruházási kiadások                                                           8.064.500,- Ft

- felújítási kiadások                                                             27.295.671.- Ft


állapítja meg.Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei


4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.


(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 3. melléklet, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint állapítja meg.


(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat 2017. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.


(5)[5] Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 7-8. melléklet tartalmazza.5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 500 ezer Ft összegben állapítja meg.


(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.Előirányzat-felhasználási ütemterv


7. § A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.III. Fejezet


A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.


(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(5)[6] A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatal.IV. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.Gadány, 2017. február 13.                     Ősz János                                                                            Hajdu Szabina

                    polgármester                                                                                jegyző

Záradék:


A rendelet 2017. február 14. napján kihirdetésre került.Gadány, 2017. február 14.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyzőZáradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2017. április 19.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2017. augusztus 16.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2017. november 30.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző


Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Gadány, 2018. május 29.


                                                                                                                    Hajdu Szabina

                                                                                                                           jegyző[1]

Az 5/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. április 20. napjától.

[2]

A 12/2017. (VIII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. augusztus 17. napjától.

[3]

A 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 01. napjától.

[4]

A 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. május 30. napjától.

[5]

Az 5/2017. (IV.19.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.

Hatályos: 2017. április 20. napjától.

[6]

A 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2017. december 01. napjától.