Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 29

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a módosítással)


Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.


2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése


2. §[1] [2]


A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 379.762 ezer forintban állapítja meg.


3. §[3] [4]


(1) Az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. számú melléklet szerint:


a) önkormányzatok működési támogatása                                                                                                        379.762 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                            157.556 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú (állami) támogatások                                                                                                             115.063 e Ft

      bb) működési célú tám.áht belülről                                            42.493 e Ft

c) felhalmozási  bevétel                                                                                                               17.260 e Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                                          17.954 e Ft

e) működési bevételek                                                                                       11.624 e Ft

f) működési célú átvett pe.                                                                                                                        2.597 e Ft

g) finanszírozási bevétel                                                                                 172.771 e Ft                                                                                        

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        258.459 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                           114.578 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        6.725 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                     189.731 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                  17.260 e Ft

c) finanszírozási bevételek:                                   172.771 e Ft.


4. §[5] [6]


(1) Az önkormányzat 2018. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint:


a) működési költségvetés                                                                                                   379.762 e Ft

    Működési kiadások:                                                                                    178.161 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            98.169 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                                              19.372 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  46.699 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                6.725 e Ft

      ae) működési célú kiadás                                                           7.196 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                                                              124.406 e Ft

      ba) beruházások,                                                                          12.416 e Ft

      bb) felújítások                                                                           111.990 e Ft

 c)  finanszírozási kiadások                                                                                 77.195 e Ft


(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                            258.459 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                 114.578 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:          6.725 e Ft.


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –    5 fő,


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata   15  fő.


(3) Az önkormányzat létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.


6. §[7] [8]


(1) Márianosztra önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza


a) önkormányzatok költségvetési bevételei                                                                                                         287.059 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                           157.657 e Ft

amelyből:

      ba) állami támogatások                                                                                                             115.063 e Ft

      bb) működési célú tám áht belülről                                          25.334 e Ft

      bc) felhalmozási célú önkormányzati támogatások                  17.260 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                17.954 e Ft

d) működési bevételek                                                                                      9.434 e Ft

e) működési célú átvett pe.                                                                                                                     2.597 e Ft

f) finanszírozási bevételek                                                                             99.417 e Ft                                                                                          

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        165.756 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:              114.578 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:       6.725 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                  170.382 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:               17.260 e Ft.

c) finanszírozási bevételek              99.417 e Ft


7. §[9] [10]


(1) Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. számú melléklet szerint:

  Költségvetési kiadások                                                                                                           287.059 e Ft

a)Személyi juttatások összesen:                                                                   35.731 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            30.910 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        4.821 e Ft

     ac) dologi kiadások:                                                                                  37.342 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               6.725 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         6.402 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                              123.664 e Ft

      ba) beruházások,                                                                       11.674 e Ft

      bb) felújítások                                                                                                             111.990 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                              …….. e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                                          77.195 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                               77.195 e Ft


 (2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                   165.756 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:         114.578 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 6.725 e Ft.

8. §[11] [12]


A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2018. évi költségvetését az 9/b sz. melléklet szerint határozza meg


Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2018. évi költségvetése


a)Működési bevételek:                                                                                    15.941 e Ft

ebből

aa) Finanszírozási bevétel                                                            15.002 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás                                                               889 e Ft

ac) Egyéb működési bevétel                                                               50 e Ft                                        

b)Működési kiadások:                                                                                     15.941 e Ft


ba) személyi kiadások                                                                  10.444 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                      2.121 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                       2.770 e Ft

bd) beruházási kiadások                                                                    606 e Ft


9. §[13] [14]


A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését a 10/b sz. melléklet szerint határozza meg


Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése


a)Működési bevételek:                                                                                  76.763 e Ft

   ebből

aa) Hivatal működési támogatása                                                 58.352 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás                                                                508 e Ft

ac) Működési célú pe.átvétel                                                         17.109 e Ft

ad) Működési bevétel                                                                          794 e Ft


b)Működési kiadások:                                                                                   76.763 e Ft

   ebből

ba) személyi kiadások                                                                  56.814 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                     12.431 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                         6.588 e Ft

bd) működési célú tám.áht-n kívülre                                                 794 e Ft

be) beruházási kiadások                                                                     136 e Ft


10. §


(1) Az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2017. évi költségvetési kiadásait 2. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.


(4) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza


(5) Az önkormányzat 2017. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.


(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 6. melléklet.


(7) Az önkormányzat 2017. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza


(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2017. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. melléklet tartalmazza.


(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. melléklet tartalmazza


(11) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. melléklet tartalmazza


(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési előterjesztését, 10/a. melléklet tartalmazza.


(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. melléklet tartalmazza


(14) a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.


(15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.


(16) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja beruházásonként.11. §


(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


12. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


13. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2018. december 31-i hatállyal dönt.


14. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


15. §


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


16. §


(1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.4. Záró rendelkezések


17. §


A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától alkalmazni kell.


Márianosztra, 2018. február 13.
                             Kiss László                                              Bahil Emilné dr.

                           polgármester                                                       jegyző                                                                               Rendelet kihirdetésre került: 2018. február 20.                                                                          Bahil Emilné dr.

                                                                                 jegyző[1]

Módosította a 7/2018.(XI.12.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. november 12.

[2]

Módosította a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. május 29.

[3]

Módosította a 7/2018.(XI.12.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. november 12.

[4]

Módosította a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. május 29.

[5]

Módosította a 7/2018.(XI.12.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. november 12.

[6]

Módosította a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. május 29.

[7]

Módosította a 7/2018.(XI.12.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. november 12.

[8]

Módosította a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. május 29.

[9]

Módosította a 7/2018.(XI.12.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. november 12.

[10]

Módosította a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. május 29.

[11]

Módosította a 7/2018.(XI.12.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. november 12.

[12]

Módosította a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. május 29.

[13]

Módosította a 7/2018.(XI.12.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2018. november 12.

[14]

Módosította a 3/2019.(V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2019. május 29.