Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2016. (V.25.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 26 - 2016. 05. 26

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:1. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetését


62.920 ezer Ft bevétellel, és 62.920 ezer Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                             58 012 ezer Ft

- intézményi működési bevételek                                                          4 453 ezer Ft

- közhatalmi bevételek                                                             4 498 ezer Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                            24 817 ezer Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                            15 500 ezer Ft

- működési célú p. eszköz átvétel vállalkozástól                          100 ezer Ft

- támogatási kölcsön visszatérülése ÁH.-on kívülről                  1 225 ezer Ft

- előző évek pénzm. működési célú igénybevétele                    5 799 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések                                                 1 620 ezer Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                                      53 005 ezer Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                           18 296 ezer Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adót                        3 458 ezer Ft

- dologi kiadás                                                                     22 470 ezer Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 4 314 ezer Ft

- egyéb működési célú kiadások                                             2 397 ezer Ft

- általános tartalék                                                                   200 ezer Ft

- támogatási kölcsön nyújtása áh-n kívülre                                250 ezer Ft

- áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.                                 1 620 ezer Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                      4 908 ezer Ft

- támogatás értékű felhalmozási bevétel                                4 308 ezer Ft

- sajátos felhalmozási és tőke bevétel                                      600 ezer Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                                       9 915 ezer Ft

- beruházási kiadások                                                             900 ezer Ft

- felújítási kiadások                                                              8 995 ezer Ft

- befektetési célú részesedés vásárlás                                      20 ezer Ft


állapítja meg.”2. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.3. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.4. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.5. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.6. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe e rendelete 5. melléklete lép.7. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe e rendelete 6. melléklete lép.8. § A Gadány Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelete 7. melléklete lép.9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2016. május 24.
                         Ősz János                                                              Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                  jegyző
Záradék:


A rendelet 2016. május 25. napján kihirdetésre került.Gadány, 2016. május 25.


      Hajdu Szabina

            jegyző