Kistormás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (IV.10.) önkormányzati rendelete

A Hulladékról szóló rendelet

Hatályos: 2015. 04. 10

Kistormás Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelete

a hulladékról szóló

11/2013.(XI.19.) önkormányzati rendelete módosításáról


Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (1) bekezdése a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.törvény 13.§ (1) bekezdése 5. és 19.pontjai szerinti feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§ (1) bekezdése,  39.§ (2) és (5) bekezdései, valamint a 88.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A 11/2013.(XI.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2)   A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési hulladék (a továbbiakban: TSZH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési  hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására terjed ki.”

 2. §

A R. 2.§ (2) bekezdése hatályát veszti.

3. §

A R. 4.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (4)   A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.”

4. §

Hatályát veszti a R. 6.§-a rendelkezése.


5. §

A R. 7.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4)   A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.”

6. §

A R. 9.§ (1) bekezdése, (2) bekezdése b) pontja és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)   a) A TSZH kezeléséről a hulladékbirtokos gondoskodik.

         b) A TSZH-t a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

         c) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 1800 órától a szállítás napján legkésőbb 1800 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A 8. § (2) bekezdésének megfelelő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.

        d) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a használó címét.

(2)   b) A gyűjtőedénybe nem helyezhető el mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladék, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.”

(8)     Nem lehet a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.”

7. §

A R. 13.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: .

„(2)   A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj egytényezős. A díjtételeket az önkormányzattal megkötött szerződés tartalmazza.”

8. §

A R. 14.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)   Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék behajtásának eljárási rendjét a Htv. 52 §-a szabályozza.”

9. §

A R. 17.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)   A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.”

Hatálybalépés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kistormás, 2015. április 9.


                        Csapó László                                                      Garai László

                        polgármester                                                              jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2015.április 10.

Kistormás, 2015. április 10.                                                        Garai László

                                                                                                          jegyző


INDOKOLÁS


1.§ A települési hulladék fogalom használatot rendezi.


2.§ A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályt hatályon kívül helyez, mert nem szabályozható tárgy.


3.§ Az adatkezelést meghatározó jogszabály címét javítja ki.


4.§ A szolgáltató és a magánszemély közötti szerződés szabályait hatályon kívül helyezi, mert nincs felhatalmazás a szabályok alkotására.


5.§ A hulladékgazdálkodási fogalomhasználatot rendezi.


6.§ A hulladékbirtokos szerepét szabályozza a magasbb szintű jogszabálynak megfelelően. A normatív tartalmat jelen idejű kijelentő mondattal fogalmazza meg.


7.§ A szolgáltatás díjára vonatkozó jogszabályi összhangot oldja meg.


8.§ A hulladékgazdálkodási fogalomhasználatot rendezi.


9.§ A hulladék elnevezését pontosítja.


10.§ A hatálybalépésről rendelkezik.KISTORMÁS KözségI Önkormányzat

Képviselő-testületének

11/2013.(XI.19.) önkormányzati rendelete

a hulladékról[1]

- egységes szerkezetben -

Kistormás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. Cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló (továbbiakban: Htv.) 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

Általános rendelkezések

1. §

(1)     A rendelet hatálya Kistormás közigazgatási területén a helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki.

(2)     A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési hulladék (a továbbiakban: TSZH) rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési  hulladék ártalmatlanítását, hasznosítását szolgáló létesítmény működtetésére, valamint a begyűjtött hulladék ártalmatlanításra és/vagy hasznosításra történő átadására terjed ki.[2]

 (3)    A TSZH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését, valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását Kistormás Községi Önkormányzat az Alisca Terra Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.) között létrejött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján végzi és biztosítja.

 (4)    A TSZH lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely: Cikói Regionális Hulladékkezelő Központ 7161 Cikó, külterület 020/18, 020/19, 020/21, 020/22, 020/33 hrsz. és 7150 Bonyhád, külterület 073/71 hrsz.

2. §

(1)   Az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni.

(2)[3]   

3. §

Az ingatlantulajdonos, amennyiben közterületen olyan árusító, szolgáltató vagy egyéb tevékenységet folytat, vagy kíván folytatni, amely a kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó TSZH keletkezésével jár, köteles azt a Szolgáltatónak bejelenteni, és a közterületen végzendő tevékenység időtartamára a TSZH kezelésére szerződést kötni.

4. §

(1)     A rendelet alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonosokról a Szolgáltató nyilvántartást vezet az azonosításához szükséges adatok feltüntetésével.

(2)     Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatási szerződés megkötéséhez szükséges, a Htv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott személyes adatait és – amennyiben az nem azonos a szolgáltatás igénybevételének helyével - a számlázási címet köteles a Szolgáltató felhívására, valamint a személyes adatainak változását követően 15 napon belül bejelenteni.

 (3)  A közszolgáltatási szerződés megkötéséhez a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást igénybe vevő nevét, adószámát, cégbírósági bejegyzés számát, a közszolgáltatás igénybevételének helyét valamint a számlázási és postázási címet köteles a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. 

 (4)   A Szolgáltató a személyes adat kezelése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően eljárni.[4]

(5)    A (4) bekezdés alkalmazásában a Szolgáltató köteles

a) megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit,

b) gondoskodni az adatok biztonságáról,

c) meghatározni azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

5. §

(1)     Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához szükséges és arra alkalmas adatbázis létrehozása és működtetése.

(2)    A Szolgáltató az ingatlantulajdonos személyes adatait – az adatok tárolása kivételével – a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a Szolgáltató a kezelt adatokat köteles megsemmisíteni.

(3)     A Szolgáltató a feladatának ellátása érdekében nyilvántartott adatokat – a behajtásra jogosult adóhatóságon kívül - harmadik félnek nem adhatja ki.

6. §[5]

A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

7. §

(1)     A Szolgáltató a TSZH begyűjtéséről heti egy alkalommal köteles gondoskodni.

(2)     Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást köteles igénybe venni.

(3)     A TSZH begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) az önkormányzat a Szolgáltatóval egyeztetett módon állapítja meg.        

(4)     A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás feltételeiben, rendjében bekövetkezett változásokról a Szolgáltató az ingatlantulajdonost – a változás bekövetkezte előtt 15 nappal – írásban, vagy hirdetmény útján köteles tájékoztatni.[6]

8. §

(1)   A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos űrtartalmú tárolók használhatók:

  1. 70 l-es gyűjtőedény
  2. 110 l-es gyűjtőedény
  3. 120 l-es gyűjtőedény
  4. 240 l-es gyűjtőedény
  5. 770 l-es gyűjtőedény
  6. 1100 l-es gyűjtőedény.


  1. A gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként a szolgáltatótól az elszállítás és hulladékkezelés teljes díját is tartalmazó áron megvásárolható, egyedi jelöléssel jelölt köztisztasági zsák alkalmazható.


  1. Az ingatlantulajdonos köteles írásban, három nappal korábban bejelenteni a Szolgáltatónak, ha ingatlanán az addig szokásos hulladékmennyiséget jelentősen meghaladó mennyiségű TSZH keletkezése várható. A bejelentés alapján a Szolgáltató köteles az ingatlantulajdonos által megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék adott mennyiségének megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú, vagy további gyűjtőedényt, illetve a hulladék gyűjtésére alkalmas műanyagzsákot az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátani, és a többletszolgáltatást a megfelelő térítési díj megfizetése ellenében teljesíteni.


  1. a) A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának a feladata. Amennyiben a gyűjtőedény tárolása közterületen történik, a gyűjtőedényt használó ingatlantulajdonos köteles a tároló helyet és annak környékét rendben tartani.

b) Az ürítési művelet során kiszóródott hulladékot – a különös esetekben használt zsákos szállítás során a megrongálódott zsákok miatti széthullás, kihullás esetét kivéve - a kiürítést végző személyzet a begyűjtési folyamat megszakításával, késedelem nélkül, maradéktalanul köteles feltakarítani.

Az ingatlantulajdonosok jogai és kötelezettségei

9. §

(1)     a) A TSZH kezeléséről a hulladékbirtokos gondoskodik.[7]

         b) A TSZH-t a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani.

         c) A gyűjtőedény a szállítást megelőző nap 1800 órától a szállítás napján legkésőbb 1800 óráig tartható közterületen. Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres gyűjtőedény. A 8. § (2) bekezdésének megfelelő zsák csak bekötve helyezhető ki a közterületre.[8]

        d) A gyűjtőedényen fel kell tüntetni a használó címét.

(2)  a) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa.

       b) A gyűjtőedénybe nem helyezhető el mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladék, amely a kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, ártalmatlanítása/hasznosítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító/hasznosító telep műszaki berendezéseit.[9]

c) A tárolóedények mechanikai védelme érdekében a gyűjtőedényben elhelyezhető háztartási hulladék maximális súlya:

                        70 literes tárolóedény esetén          21 kg

                        110/120 literes tárolóedény esetén 33 kg

                        240 literes tárolóedény esetén        50 kg


(3)     Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (2) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a Szolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost és ezzel egyidejűleg a személyzet köteles azt a munkájukról vezetett járatnaplóba bejegyezni. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni.

(4)     A Szolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel.

(5)     Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy az elhelyezett hulladék összsúlya meghaladja a terhelhetőségét és emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, illetve a ki nem üríthető gyűjtőedényt szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni.

  1. A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 770 liter űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése a gyűjtőedény használójának feladata, a 770 liter űrtartalmú és annál nagyobb gyűjtőedény tisztításáról az edény használójával kötött szerződés alapján a Szolgáltató gondoskodik, melynek költségét a közszolgáltatás díja tartalmazza.


(7)     A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(8)     Nem lehet a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza.[10]

10. §

(1)  Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás szüneteltetését írásban kérheti a Szolgáltatótól, amennyiben ingatlanát 30 napot meghaladó időtartamban nem használja. A szüneteltetés időtartamára az ingatlantulajdonos – a bejelentést követő időponttól kezdődően – mentesül a díjfizetési kötelezettség alól. A szüneteltetést az ügyfél legfeljebb 1 évre kérheti. Egy év elteltével a kérelem ismételten benyújtható.

(2)    A szüneteltetési kérelem benyújtásának meg kell előznie a szüneteltetési időszakot.

(3)  Amennyiben a Szolgáltató megállapítja, hogy az ingatlantulajdonos közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozata valótlan, igényt tarthat a közszolgáltatás szüneteltetésére vonatkozó nyilatkozat benyújtásának időpontjáig visszamenőleg 1 db 110 liter űrtartalmú gyűjtőedény heti egyszeri ürítési gyakoriság figyelembevételével megállapítható szemétszállítási díj egyösszegű megfizetésére.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

11. §

(1)   A Szolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos gyűjtőedény álljon az ingatlantulajdonosok rendelkezésére.

(2)   A gyűjtőedényt – térítési díja ellenében – a szolgáltató biztosítja. 

12. §

(1) A nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább egy alkalommal a Szolgáltató az általa meghirdetett lomtalanítási időszak alatt térítésmentesen gondoskodik.

 (2)    A lomtalanítás időpontjáról és annak területi felosztásáról a Szolgáltató minimum egy héttel korábban értesíti a lakosságot.

(3)     A Szolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, vagy annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni.

A közszolgáltatás díja

13. §

(1)     A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért a Szolgáltató által havonta megküldött számla alapján díjat kötelesek fizetni.

(2)     A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj egytényezős. A díjtételeket az önkormányzattal megkötött szerződés tartalmazza. [11]

 (3) A Kistormás községben élő 60 év feletti egyedülálló ingatlantulajdonos 70 literes gyűjtőedény használatára és ehhez kapcsolódó közszolgáltatási díj kedvezményre jogosult.          

 (4)    Nem tagadhatja meg a közszolgáltatás díjának megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Szolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja.

(5) A közszolgáltatás igénybevételért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás.

14. §

(1)     A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével kapcsolatban az ingatlantulajdonos a Szolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs.

(2)     Az írásban tett kifogásra, a Szolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a Szolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles visszafizetni.

 (3)    Az ingatlantulajdonost terhelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjhátralék behajtásának eljárási rendjét a Htv. 52 §-a szabályozza.[12]

15. §

(1)     Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a Szolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön.

(2)   A bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatás díját a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni.

16. §

(1)     Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a közszolgáltatás díjának megfizetését, ha a Szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(2)     Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése az (1) bekezdés szerint, ha a Szolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a Szolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását.

Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása

17. §

(1)     A közterületeken keletkező háztartási és egyéb hulladékról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik.[13]

(2)     Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik. A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról a Szolgáltató, az önkormányzat írásos jelzésére 5 munkanapon belül köteles gondoskodni.

A hulladékok szállításának különös szabályai

18. §

Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának elszállításáról, elhelyezéséről e rendeletben foglaltak szerint maga is gondoskodik, azt csak:

a)       zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 1 m3 hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen, lekötött zsákban (nem rendszeresített köztisztasági zsák);

b)      a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.: alkalmi konténer rendelés);

c)       közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, saját tulajdonú ingatlan elé történő kihelyezéssel gondoskodhat.

Települési szilárd hulladékok elhelyezése

19. §

TSZH-t kizárólag a települési önkormányzat képviselő-testülete által a területi adottságok figyelembevételével e célra kijelölt, a hatósági előírásoknak megfelelően kialakított és üzemeltetett lerakóhelyen (telepen), illetőleg létesítményben (a továbbiakban együtt: lerakóhely) szabad elhelyezni és ártalmatlanítani.

Hatálybalépés

20. §

(1)     E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 7/2009. (X. 1.) önkormányzati rendelet, és az azt módosító önkormányzati rendeletek.


(3) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK Európai Parlamenti és Tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Kistormás, 2013. november 14.

                        Csapó László                                                 dr. Baranyai Eszter

                        polgármester                                                              jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került:

Kistormás, 2013. november 19.

                                                                                              dr. Baranyai Eszter

                                                                                                          jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015.április 10.

Kistormás, 2015.április 10.


Csapó László                                                             Garai László

polgármester jegyző


[1]

    Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet

[2]

    Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet

[3]

    Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet

[4]

    Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet

[5]

    Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet

[6]

    Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet

[7]

    Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet

[8]

    Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet

[9]

    Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet

[10]

  Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet

[11]

  Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet

[12]

  Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet

[13]

  Módosította a 4/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet