Gadány Községi Önkormányzat Polgármesterének 5/2020. (XI.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról szóló 14/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 21 - 2020. 11. 22

Gadány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról szóló 14/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4-es pontjának g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:


„g) A szálláshely szolgáltatás mellett a szálláshelyet igénybevevő vendég reggelit kérhet, melynek díja 900 Ft/fő/alkalom.”2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2020. november 19.                 Ősz János                                                                          Hajdu Szabina

               polgármester                                                                              jegyző


Záradék:


A rendelet 2020. november 20. napján kihirdetésre került.


Gadány, 2020. november 20.                                                                                                            Hajdu Szabina

                                                                                                                  jegyző

Mellékletek