Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelete

Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 16 - 2020. 07. 17

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2019. évi költségvetését


65.903.227,- Ft bevétellel, és 65.903.227,- Ft kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                 40.877.850,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása                        23.905.168,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek                           9.932.682,- Ft

- közhatalmi bevételek                                                            3.960.000,- Ft

- működési bevételek                                                              3.080.000,- Ft


  • a működési célú kiadásokat                                                           51.886.741,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait                                          16.199.800,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó                      4.138.000,- Ft

- dologi kiadás                                                                      20.465.400,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 3.448.000,- Ft

- egyéb működési célú kiadások                                            7.635.541,- Ft


  • a finanszírozási célú kiadásokat                                                         900.935,- Ft


  • a finanszírozási célú bevételeket                                                   25.025.377,- Ft


  • a felhalmozási célú bevételt                                                                           0,- Ft

- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                                   0,- Ft


  • a felhalmozási célú kiadást                                                             13.115.551,- Ft

- beruházási kiadások                                                            1.023.700,- Ft

- felújítási kiadások                                                               11.596.551,- Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadások                                          495.300,- Ft


állapítja meg.”2. § A Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelete 1. melléklete lép.3. § A Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelete 2. melléklete lép.4. § A Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelete 3. melléklete lép.5. § A Gadány Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelete 4. melléklete lép.6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2020. július 14.
                 Ősz János                                                                           Hajdu Szabina

               polgármester                                                                               jegyző


Záradék:


A rendelet 2020. július 15. napján kihirdetésre került.Gadány, 2020. július 15.
                                                                                                            Hajdu Szabina

                                                                                                                   jegyző