Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2016. (XII.1.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 02 - 2016. 12. 02

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában, a 32. § (3) bekezdésében, a 33. § (7) bekezdésében, a 45. § (1) bekezdésében, a 48. § (4) bekezdés g) pontjában, a 60. § (3)-(4) bekezdéseiben, a 62. § (2) bekezdésében, a 90. § (3) bekezdésében, a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében, valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) és (2) bekezdéseiben, 131. § (1) bekezdésében és a 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A szociális igazgatásról valamint a szociális és intézményi ellátások helyi szabályozásáról szóló 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A szociális rászorultaknak napi egyszeri meleg étkeztetést kell biztosítani.


(2) Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni:

a) életkor miatt azt a személyt, aki személyi azonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja, hogy a 65. életévét betöltötte,

b) egészségi állapota miatt azt a személyt, aki a háziorvos vagy kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen gondoskodni nem tud,

c) fogyatékossága miatt azt a személyt, aki súlyos fogyatékosságát az Sztv. 65. § (6) bekezdése szerint igazolja,

d) pszichiátriai- vagy szenvedélybetegsége miatt azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelőorvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja,

e) hajléktalansága miatt azt a személyt, aki bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.


(3) Az ellátás iránti kérelmet a Mesztegnyői Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani.


(4) A (1) bekezdésben foglalt ellátás megszűnik és a jogosultságot meg kell szüntetni:

a) a jogosult halálával,

b) a jogosult kezdeményezésére,

c) ha a jogosult két hónapot meghaladóan nem veszi igénybe a szolgáltatást,

d) az Sztv. 102. §-ában meghatározott esetben.


(5) Az (1) bekezdésben foglalt ellátás megállapításáról, illetve annak megszüntetéséről a polgármester dönt.


(6) A térítési díjak számításának módját és mértékét külön rendelet tartalmazza.”
2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2016. november 30.
                          Ősz János                                                                 Hajdu Szabina

                        polgármester                                                                     jegyző

Záradék:


A rendelet 2016. december 01. napján kihirdetésre került.
Gadány, 2016. december 01.                                                                                                          Hajdu Szabina

                                                                                                                jegyző