Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2019. (V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról szóló 14/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01 - 2019. 06. 02

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról szóló 14/2014. (IX.10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.2. § (1) Ez a rendelet 2019. június 01. napján lép hatályba, és 2019. június 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2019. május 22.
                 Ősz János                                                                           Hajdu Szabina

               polgármester                                                                               jegyző

Záradék:


A rendelet 2019. május 23. napján kihirdetésre került.Gadány, 2019. május 23.
                                                                                                            Hajdu Szabina

                                                                                                                   jegyző

Mellékletek