Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól

Hatályos: 2017. 10. 12

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2017.(X.12.) önkormányzat rendelete

a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól


Márianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja

1. §


A rendelet célja, hogy az önkormányzat által a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC törvény 3 melléklet I. 9. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.


A rendelet hatálya

2. §


(1) E rendelet személyi hatálya Márianosztra Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

(2) A jelen rendeletben használt fogalmakra az Szt.-ben meghatározottakat kell használni.


Szociális célú tűzifa támogatás

3. §


(1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújt, kemény lombos tűzifa formájában (természetben), annak a Márianosztra község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a kérelmére, lakásának téli fűtésével kapcsolatos kiadásai enyhítéséhez, ha lakása fával fűthető és aki

- a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult előnyt élvezzen,

- b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család élvezzen előnyt.

- c) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti foglalkoztatás helyettesítő támogatásban, közgyógyellátásban részesül,

- d) nyugdíj előtt álláskeresési segélyben részesül.

(2) Előnyt élvez az, aki családjában gyermeket/gyermekeket nevel.

(3) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kér.

(4) A támogatás mértéke a benyújtott kérelmek alapján kerül meghatározásra, de háztartásonként nem lehet több 5 m3 tűzifánál.

A támogatás igénylésének menete

4. §


(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklet szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelem mellé csatolni kell a 3. § (1) bekezdésében szereplő támogatást megállapító határozatot, amennyiben azt nem a polgármester hozta.

(3) A támogatás iránti kérelmet 2017. november 30. napjáig lehet benyújtani a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalánál (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.). A határidő jogvesztő.


Hatásköri és eljárási rendelkezések

5. §


(1) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2017. december 15. napjáig dönt.

(2) A döntést követő 20 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(3) A tűzifa kiszállítása ingyenes.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képezi átvételi elismervény aláírásával igazolja.


A támogatás forrása

6. §


A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által megállapított és a benyújtott pályázat által elnyert bruttó 1.173.480,- Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 66 m3 kemény lombos tűzifa formájában, valamint az önkormányzat által biztosított bruttó 83.820,- Ft saját forrás.


Egyéb rendelkezések

7. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2018. május 31-én hatályát veszti.


Márianosztra, 2017. szeptember 26.
                        Kiss László                                                      Bahil Emilné dr.

                       polgármester                                                              jegyzőA rendelet kihirdetve: 2017. október 12.

                                                                 Bahil Emilné dr.

                                                                        jegyző


Mellékletek