Márianosztra Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 10

Márianosztra Község Önkormányzat Polgármesterének

 3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről


Márianosztra Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.


2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetése

2. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 346.360 ezer forintban állapítja meg.


3. §


(1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:


a) önkormányzatok bevétele                                                                                                            346.360 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                            151.835 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú (állami) támogatások                                                                                                             135.386 e Ft

      bb) működési célú tám.áht belülről                                            16.449 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                                         12.700 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        9.704 e Ft

e) finanszírozási bevétel                                                                                  172.121 e Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                                ………..e Ft                                                                                        

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        324.523 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                             16.937 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        4.900 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                     174.239 e Ft,

b) finanszírozási bevételek:                                   172.121 e Ft.


4. §


(1) Az önkormányzat és intézményei 2021. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:

a) működési költségvetés                                                                                                  346.360 e Ft

    Működési kiadások:                                                                                   191.711 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            107.284 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       15.553 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                   63.174 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                 4.900 e Ft

      ae) működési kiadások                                                                   800 e Ft

     

b) felhalmozási kiadások                                                                                                              39.512 e Ft

      ba) beruházások,                                                                           4.712 e Ft

      bb) felújítások                                                                            34.800 e Ft

 c)  finanszírozási kiadások                                                                                115.137 e Ft


(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                            290.223 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                   51.237 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:           4.900 e Ft.


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –26 fő,


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11 fő.


(3) Az önkormányzat létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.


6. §


(1) Márianosztra önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza


a) önkormányzatok költségvetési bevételei                                                                                                         233.890 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                           151.836 e Ft

amelyből:

      ba) állami támogatások                                                                                                             135.387 e Ft

      bb) működési célú tám áht belülről                                          16.449 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                12.700 e Ft

d) működési bevételek                                                                                      8.170 e Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                             61.184 e Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                              ……… e Ft                                                                                         

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        212.053 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                 16.937 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        4.900 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                  172.706 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:             ………. e Ft.

c) finanszírozási bevételek             61.184 e Ft


7. §


(1) Az önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint:


  Költségvetési kiadások                                                                                                           233.890 e Ft

a)Személyi juttatások összesen:                                                                33.096 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            29.508 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        3.588 e Ft

     ac) dologi kiadások:                                                                                  41.982 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               4.900 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                            800 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                               37.975 e Ft

      ba) beruházások,                                                                           3.175 e Ft

      bb) felújítások                                                                             34.800 e Ft

    c) finanszírozási kiadások                                                                             115.137 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                             115.137 e Ft


 (2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                    177.753 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:            51.237 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:  4.900 e Ft.


8.§


A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2021. évi költségvetését az 9/b. melléklet szerint határozza meg:


Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2021. évi költségvetése


a)Működési bevételek:                                                                                    18.620 e Ft

ebből

aa) Óvodapedagógus és munkáját segítő bértámogatása            14.100 e Ft

ab)Működési támogatás                                                                 2.648 e Ft

ac) Finanszírozási bevétel                                                              1.046 e Ft

ac) Közvetített szolgáltatás                                                               826 e Ft                                        

b)Működési kiadások:                                                                                    18.620 e Ft

ebből

ba) személyi kiadások                                                                  12.150 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                       1.865 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                        3.150 e Ft

bd) beruházási kiadások                                                                  1.455 e Ft


9. §


A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését a 10/b melléklet szerint határozza meg:


Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetése


a)Működési bevételek:                                                                                  93.851 e Ft

   ebből

aa) Hivatal működési támogatása                                                 92.996 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás                                                                699 e Ft

ac) Működési bevétel                                                                           10 e Ft

ac) Finanszírozási bevétel                                                                  146 e Ft


b)Működési kiadások:                                                                                   93.851 e Ft

   ebből

ba) személyi kiadások                                                                  65.626 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                     10.100 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                      18.042 e Ft

bd) beruházási kiadások                                                                       83 e Ft


10. §


(1) Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetési kiadásait 2. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.


(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.


(6) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve 6. melléklet.


(7) Az önkormányzat 2021. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza


(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2021. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. melléklet tartalmazza.


(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. melléklet tartalmazza


(11) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. melléklet tartalmazza.


(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előterjesztését, 10/a. melléklet tartalmazza.


(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. melléklet tartalmazza.


(14) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.


(15) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.


(16) Az Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja beruházásonként.


11. §


(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.


3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


13. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.


14. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


15. §


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


16. §


(1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


4. Záró rendelkezések

17. §


A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.


Márianosztra, 2021. március 9.  
                         Burikné Moóri Tamara                                   Bahil Emilné dr.

                               polgármester                                                         jegyző                                                                               A rendelet kihirdetve: 2021. március 10.                                                                          Bahil Emilné dr.

                                                                                 jegyző