Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2016. (XI.17.) önkormányzati rendelete

a szociális célú szén támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2016. 11. 18 - 2017. 03. 30

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló, belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a következőket rendeli el:I. Fejezet


A támogatásra vonatkozó általános szabályok


1. Általános rendelkezések


1. § (1) Az önkormányzat a rendelkezésére álló szociális célú szén keretből térítésmentesen, természetbeni támogatásként szenet biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, akinek Gadány községben van bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye, és az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.


(2) A juttatható támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 10 q szén.


(3) Az önkormányzat a támogatásért ellenszolgáltatást nem kér.2. A jogosultság feltételei, a támogatás elbírálása


2. § (1) Szociális célú szénre jogosult,

a) aki széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik, melyről nyilatkozik és

b) a szén támogatásra irányuló kérelmét e rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon benyújtja.


(2) A támogatás megállapításakor előnyben részesül az a személy, aki az Sztv. szerint:

a) aktív korúak ellátására jogosult,

b) időskorúak járadékára jogosult,

c) települési támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos gyermeket nevelő család.3. § Az azonos lakóingatlanban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.4. § (1) A szociális célú szén támogatás iránti kérelmek benyújtásának időszakát az önkormányzat a helyben szokásos módon hirdeti ki. A hirdetményben megállapított határidők elmulasztása jogvesztő.


(2) A kérelmek elbírálásról Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a benyújtási határidő lejártát követő első rendes ülésén, de legkésőbb 2017. február 05. napjáig dönt.


(3) A szociális célú szén átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja. A szén házhozszállításáról legkésőbb 2017. február 15. napjáig az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.II. Fejezet


Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2017. március 31. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Gadány, 2016. november 16.
                         Ősz János                                                                  Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                      jegyző


Záradék:


A rendelet 2016. november 17. napján kihirdetésre került.Gadány, 2016. november 17.                                                                                              Hajdu Szabina

                                                                                                    jegyző