Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020.(X.21.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 10. 21 - 2021. 05. 30

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének


9/2020.(X.21.) önkormányzat rendelete


a szociális célú tűzifa támogatási ellátás helyi szabályairólMárianosztra Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában és 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja

1. §


A rendelet célja, hogy az önkormányzat által a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1.8. pont szerinti a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzék az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, ellenőrzéséről és igénybevételük céljáról.


A rendelet hatálya

2. §


(1) E rendelet személyi hatálya Márianosztra Község közigazgatási területén élő, a Szt. 3. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki.

(2) A jelen rendeletben használt fogalmakra az Szt.-ben meghatározottakat kell használni.


Szociális célú tűzifa támogatás

3. §


(1) A képviselő-testület szociális célú tűzifa támogatást nyújt, kemény lombos tűzifa formájában (természetben), annak a Márianosztra község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a kérelmére, lakásának téli fűtésével kapcsolatos kiadásai enyhítéséhez, ha lakása fával fűthető.

(2) Szociálisan rászorult és támogatásban részesül az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át.

(3) A támogatás elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki:

a) aktív korúak ellátására,

b) időskorúak járadékára,

c) települési támogatásra, ezen belül lakhatási támogatásra jogosult,

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőt,

e) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti foglalkoztatás helyettesítő támogatásban, közgyógyellátásban részesül,

f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

g) nyugdíj előtt álláskeresési segélyben részesül,

h) aki családjában gyermeket/gyermekeket nevel.

(4) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatás nem kér.

(5) A támogatás mértéke a benyújtott kérelmek alapján kerül meghatározásra, de háztartásonként nem lehet több 2 m3 tűzifánál.


A támogatás igénylésének menete

4. §


(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával indul.

(2) A támogatás iránti kérelmet 2020. november 15. napjáig lehet benyújtani a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalánál (2629 Márianosztra, Rákóczi út 2.). A határidő jogvesztő.

(3) A kérelem mellé csatolni kell a 3. § (1) bekezdésében szereplő támogatást megállapító határozatot, amennyiben azt nem a polgármester hozta.

(4) A kérelemhez csatolni kell a háztartás minden tagjára vonatkozó, a kérelem benyújtás napját megelőző hónap jövedelméről szóló jövedelemnyilatkozatot, jövedelemigazolást, vagy egyéb a jövedelem igazolására alkalmas iratot.

(5) A döntéshozó a kérelmek vizsgálata során figyelembe veszi a kérelmező tényleges és valós szociális és életkörülményeit. Megvizsgálja, hogy a kérelmező bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén életvitelszerűen él-e.

(6) Amennyiben a döntéshozó vitatja a kérelemben szereplő adatok hitelességét, környezettanulmány készítését rendelhet el, hiánypótlást kérhet.

(7) A kérelmező a támogatás megállapítását csak az általa életvitelszerűen lakott ingatlanra kérheti, függetlenül attól, hogy ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

(8) A támogatás ugyanazon ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(9) A döntéshozó azon kérelmek esetében, amelyek azonos lakcímre kerültek benyújtásra, de más személy(eke)t tüntettek fel a háztartás tagja(i)kén, megvizsgálja, hogy az ingatlan(ok) helyrajzi száma és a lakcím egyezőségét mutat-e. Amennyiben megállapítható és hitelt érdemlően bizonyítható, hogy azonos lakcímen különböző helyrajzi számú ingatlan található, a polgármester e § (7) bekezdéstől eltérően pozitív elbírálásban részesíthet több kérelmet is.

(10) Nem jogosult tüzelőfa-támogatásra az a kérelmező, akinek lakás tűzifával nem fűthető.


Hatásköri és eljárási rendelkezések

5. §


(1) A kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról legkésőbb 2020. november 30. napjáig dönt.

(2) A döntést követő 20 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(3) A tűzifa kiszállítása ingyenes.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képezi átvételi elismervény aláírásával igazolja.


A támogatás forrása

6. §


A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminisztérium által megállapított és a benyújtott pályázat által elnyert bruttó 819.150,- Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 43 m3 kemény lombos tűzifa formájában, valamint az önkormányzat által biztosított bruttó 54.610,- Ft saját forrás.Egyéb rendelkezések

7. §


Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2021. május 31-én hatályát veszti.


Márianosztra, 2020. október 20.

             Burikné Moóri Tamara                                            Bahil Emilné dr. 

                       polgármester                                                              jegyző
Rendelet kihirdetve: 2020. október 21.                                                     Bahil Emilné dr.

                                                            jegyző

Mellékletek