Márianosztra Község Polgármesterének 2/2021.(I.8.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 8/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 08 - 2021. 01. 09

Márianosztra Község Polgármesterének

2/2021.(I.8.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló

8/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításárólMárianosztra Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 8/2019.(XII.3.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:1. §


(1) A Rendelet 14. §-a helyébe a következő 14. § lép:


14. § (1) A temetési költségek enyhítésére rendkívüli települési támogatás nyújtható annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a településen lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Márianosztrán él.

(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a jövedelem igazolást és
b) a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és
c) a halotti anyakönyvi kivonatot.
(3) A temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot a rendkívüli települési támogatás megállapítását követően a kérelmező részére vissza kell adni. A számlára rá kell vezetni a megállapított támogatás összegét.
(4) A kérelmező az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt temetési támogatás iránti kérelmét az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújtható be.

(5) A támogatás összege egyszeri 50.000,- Ft.

(6) A támogatás megítélésre jövedelmi és vagyoni helyzettől független.


(2) A Rendelet 16. §-a helyébe a következő 16. § lép:


16. § (1) Az önkormányzat az újszülött gyermek érkezésével kapcsolatos kiadások enyhítésére szülési támogatást állapíthat meg kérelemre.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát és

b) a szülő(k) és a gyermek lakcímkártyájának másolatát és

c) az egy háztartásban élők jövedelmének igazolását.

(3) A támogatásra jogosultság feltétele, hogy

a) legalább az egyik szülő - a gyermek születését közvetlenül megelőző 1 évben – megszakítás nélkül Márianosztra község közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen Márianosztrán él és

b) a gyermeket saját háztartásában, Márianosztrán neveli és

c) a támogatás megállapításakor a gyermek Márianosztra közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Márianosztrán él.

(4) A támogatás megítélése jövedelmi és vagyoni helyzettől független.

(5) A támogatás összege újszülött gyermekenként egyszeri 50.000,- Ft.

(6) A támogatást a gyermek születésétől számított 3 hónapon belül lehet igényelni, a határidő elmulasztása jogvesztő.


(3) A Rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:


17. § (1) Amennyiben az Önkormányzat költségvetése lehetővé teszi évente legfeljebb három alkalommal a kiskorú gyermek szülője vagy törvényes képviselője részére jövedelem és vagyon vizsgálata nélkül települési támogatás keretei között támogatás nyújtható.


(4) A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép:


18. § (1) Az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi évente legfeljebb három alkalommal az adott naptári évben legalább 65. életévüket betöltők részére jövedelem és vagyon vizsgálata nélkül települési támogatás keretei között támogatás nyújtható.


(5) A Rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő (3) bekezdés lép és az alábbi (4)-(5) bekezdéssel egészül ki:


23. § (3) A feltételek teljesülése esetén a döntést hozó az „A” vagy a „B” típusú pályázatnak megfelelően a becsatolt dokumentumok figyelembe vételével dönt a támogatás összegéről mely 1.000,- Ft-tól 5.000,- Ft-ig állapítható meg.

(4) A támogatási összeg megállapításánál a becsatolt dokumentumok alapján vizsgálni kell a kérelmező jövedelmi helyzetét, életkörülményeit, Márianosztrán történő életvitelszerű tartózkodását, családi körülményeit. 

(5) A támogatás megállapításához – a kiírásban szereplő igazolásokon felül – szükséges igazolások, dokumentumok:

- a pályázó és a vele közös háztartásban élők egyéb pénzellátásának (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, rehabilitációs járadék, rokkantsági járadék, stb.), illetve rendszeres szociális ellátásának igazolása (ápolási díj, rendszeres települési támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres gyermekvédelmi támogatás stb.)

- ha a pályázó félárva/árva, a szülő(k) halotti anyakönyvi kivonata(i),

- ha a szülők elváltak, a jogerős bírósági ítélet másolata,

- ha a pályázó krónikus betegségben szenved, vagy a családban folyamatos ellátást igénylő beteg van, az erről szóló orvosi igazolás vagy kórházi zárójelentés,

- ha a szülő/gondviselő, egyéb családtag munkanélküli, a munkaügyi központ igazolása,

- ha a szülő/gondviselő nyugdíjas, az erről szóló határozat vagy nyugdíjas igazolvány,

- ha a pályázónak gyermeke van, a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- ha a pályázó kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült, az erről szóló értesítés.2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatálya lépését követő nap hatályát veszti.

(2) A Rendelet 17. § (2) bekezdését valamint a 18. § (2) bekezdését a kihirdetésé napjával egyidőben hatályon kívül helyezi.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell.


Márianosztra, 2021. január 7.

                         Burikné Moóri Tamara                               Bahil Emilné dr.

                                 polgármester                                                   jegyző
A rendelet kihirdetve: 2021. január 8.
                                                          Bahil Emilné dr.

                                                                 jegyző