Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019(XII.3.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2021. 01. 07
Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.


I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya

1. § (1) Ezen rendelet hatálya a Márianosztra Község Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogosultakra terjed ki.
(2) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül a Márianosztra Község Önkormányzat területén bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező és a bejelentett tartózkodási helyén életvitelszerűen lakó gyermek védelmében is.
(3) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.

2. Hatásköri szabályok

2. § Az e rendeletben szabályozott önkormányzati szociális feladat- és hatásköröket a Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján átruházott hatáskörében a polgármester gyakorolja.

3. A támogatások rendszere

3. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli és természetbeni szociális támogatás nyújtható.
(2) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a képviselő-testület az arra jogosult személynek
a) pénzbeli ellátásként
aa) rendkívüli települési támogatást,
ab) beiskolázási támogatást,
ac) szülési támogatást,
ad) Bursa Hungarica
b) természetbeni ellátásként
ba) rendkívüli települési támogatást,
bb) köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítést
(a továbbiakban együtt: szociális támogatások) állapít meg, külön jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételek szerint.4. Eljárási szabályok

4. § (1) A települési támogatás megállapítására irányuló eljárás hivatalból vagy kérelemre indul.
(2) E rendeletet a Szoctv.-vel, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Vhr.), az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelettel, a Gyvt.-vel, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénnyel együtt kell alkalmazni.
(3) A szociális támogatások megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelem – ha e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg – egész évben folyamatosan benyújtható postai küldeményként vagy személyesen a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatalnál. (a továbbiakban: Eljáró hatóság).

5. § (1) A kérelem elbírálásához az Eljáró hatóság köteles bekérni a Szoctv.-ben, a Vhr.-ben, valamint a jelen rendeletben meghatározott iratokat.
(2) A szociális támogatások megállapításakor a jövedelem számításánál irányadó időszakra a Szoc.tv. 10. § (2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A kérelmező által benyújtott jövedelemnyilatkozathoz minden esetben csatolni kell a jövedelem valódiságát igazoló iratokat.
(4) A jövedelmet az alábbi módon kell igazolni:
a) a munkabérről, munkáltató által fizetett táppénzről a munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolással vagy munkabér jegyzékkel,
b) vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző, adóbevallással lezárt évben szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó és Vámhivatal igazolásával és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozattal,
c) álláskeresési támogatás esetén a Pest Megyei Kormányhivatala Munkaügyi Központja Váci Kirendeltsége (a továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozatával és a kérelem benyújtását megelőző havi ellátás összegét igazoló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
d) nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző havi igazolószelvénnyel (nyugdíjösszesítő), bankszámlakivonattal,
e) a gyermekgondozási támogatások esetében a kérelem benyújtását megelőző havi összegről szóló szelvénnyel vagy bankszámlakivonattal,
f) a gyermektartásdíj esetén a kérelem benyújtását megelőző havi postai feladóvevénnyel vagy bankszámlakivonattal vagy az összeg átadásáról szóló és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozattal,
g) a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosi igazolással,
h) a házasság felbontását, gyermekelhelyezést megállapító bírósági végzéssel, vagy a gyermekelhelyezésről és gyermektartásdíjról szóló szülői egyezségről kiállított irattal,
i) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén Gyámhivatal határozatával,
j) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolással,
k) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozattal,
l) amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásában életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Munkaügyi Központ igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül,
m) egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozattal (a továbbiakban együtt: jövedelemigazolás).
6. § (1) Nincs szükség igazolásra, ha az adatok az Eljáró hatóság nyilvántartásában fellelhetőek.
(2) Az Eljáró hatóság a döntését a benyújtott kérelem és annak mellékletei alapján hozza meg. Szükség esetén környezettanulmányt kell beszerezni.
(3) Amennyiben a kérelmező a döntéshez szükséges igazolásokat, iratokat felszólítás ellenére – a felszólításban meghatározott időpontig – nem bocsátja az Eljáró hatóság rendelkezésére, vagy a környezettanulmány elkészítését nem teszi lehetővé, az eljárást az Eljáró hatóság megszünteti vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.

7. § E rendeletben foglalt fogalmak értelmezésére a Szoctv. 4. §-ában és a Gyvt. 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

5. A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítése

8. § (1) A jogosulatlanul igénybevett támogatás megtérítésével kapcsolatban a Szoctv. 17. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A polgármester a kötelezett kérelmére a határozatát egy ízben méltányosságból módosíthatja oly módon, hogy a visszafizetendő összeg mértékét csökkentheti, elengedheti, vagy részletfizetést engedélyezhet, feltéve, hogy az igénybevételtől egy év még nem telt el és a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely az adós vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. A részletfizetés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál.
(3) A polgármester döntése ellen a Képviselő-testülethez címzett – a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Eljáró hatóságon benyújtott vagy postai úton eljuttatott – illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

II. Fejezet
Pénzbeli ellátások
6. Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) A Képviselő-testület az e rendeletben meghatározottak szerint rendkívüli települési támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére.
(2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha a kérelmező:
a) tartós betegség, baleset, orvosi kezelés miatt jelentős jövedelem-kiesést szenved, vagy nem várt többletkiadása keletkezik,
b) bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, vagy
c) nyugdíjkifizetése valamely ok miatt késik (nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása).
(3) Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező:
a) megélhetése, valamilyen előre nem látható esemény miatt igazolt módon veszélyeztetve van, jövedelem-kiesése, váratlan többletkiadása keletkezik, vagy
b) egyedülálló és rokkantsági, öregségi vagy egyéb nyugdíjban részesül, és a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

10. § A rendkívüli települési támogatás igényelhető:
a) eseti jelleggel, ha a kérelmező átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe került és maga vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni,
b) rendkívüli gyógyszersegélyként az esetenként jelentkező nagyobb mértékű gyógyszerkiadások mérséklésére,
c) gyermek és fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt kialakult átmeneti megélhetési nehézségek esetén,
d) elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként.

11. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek – 14-15 §-ban foglalt kivétellel –, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,
b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.
(3) A kérelmező és a vele közös háztartásban élő családtagjai számára az ugyanazon létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre vagy létfenntartási gondra hivatkozással rendkívüli települési támogatás megállapítása iránt 30 napon belül ismételten benyújtott kérelem esetén rendkívüli települési támogatás – a 14. §-ban foglalt kivétellel – nem állapítható meg.
(4) A rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a megállapítását követő 15 napon belül a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

12. § (1) A rendkívüli gyógyszersegélyre benyújtott rendkívüli települési támogatás a lakosság eseti gyógyszerkiadásainak mérséklésére szolgál, így különösen:
a) azon személyek kiadásainak csökkentésére, akik nem rendszeres jelleggel, de esetenként egy-egy betegség miatt jelentkező magas gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadást jövedelmi helyzetük miatt nem képesek megfizetni,
b) azon családok támogatására, amelyekben az egyes családtagok eseti gyógyszer, gyógyászati segédeszköz költsége együttesen olyan nagymértékű, hogy azt nem képesek viselni.
(2) Rendkívüli gyógyszersegély állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az e rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt jövedelemhatárt, továbbá
a) az igazolt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiadás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át és
b) a kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában nem részesülhet a támogatásban, amennyiben alanyi vagy normatív közgyógyellátási támogatásban részesül.
(3) A rendkívüli gyógyszersegély iránti kérelem kötelező melléklete a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök eseti vagy havi költségéről szóló igazolás.

13. § (1) A gyermek és fiatal felnőtt hátrányos helyzete miatt kialakult átmeneti megélhetési nehézségek esetén igényelt rendkívüli települési támogatás megállapításához a pénzbeli támogatásra okot adó körülményeket hitelesen kell igazolni.
(2) A támogatást a gyermek, illetve a fiatal felnőtt számára kell megállapítani, de a törvényes képviselő vagy a fiatal felnőtt részére kell folyósítani. Az egy családban élő gyermekek számára nyújtható pénzbeli támogatás összege az adott naptári évben nem haladhatja meg a 11. § (2) bekezdésben meghatározott mértéket.

14. § (1) Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként - kérelemre - igényelt rendkívüli települési támogatásra jogosult az eltemettető.
(2) Rendkívüli települési támogatás annak az eltemetőnek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 8-szorosát,
b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-szeresét.
(2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolást, a temetés költségeiről az eltemettető nevére kiállított számla eredeti példányát és a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát és a halotti anyakönyvi kivonatot a rendkívüli települési támogatás megállapítását követően a kérelmező részére vissza kell adni. A számlára rá kell vezetni a megállapított támogatás összegét.

(3) A temetésre nyújtott önkormányzati segély összege legalább 25.000,- Ft, de legfeljebb 50.000,- Ft lehet.

(4) A temetési segély összegének megállapításánál figyelembe kell venni a jövedelmet és a temetés költségét.

(5) Az eltemettető az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 60 napon belül nyújthatja be.

7. Beiskolázási támogatás

15. § (1) Beiskolázási támogatásban részesül:
a) az a nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú, vagy
b) az a nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú, legfeljebb 23. életévének betöltéséig szülője, vagy törvényes képviselője, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4,5-szörösét,
b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét.

(2) A beiskolázási támogatás évente egy alkalommal adható, melynek összege

a) pont esetén                                                            10.000,- Ft/gyermek

b) pont esetén                                                            15.000,- Ft/gyermek.

(3) A támogatás minden év július 1. napjától október 31. napjáig terjedő időszakban vehető igénybe.
(4) A beiskolázási támogatás igénybevételéhez be kell nyújtani az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói jogviszonyról.

8. Szülési támogatás

16. § (1) A gyermekszületéssel kapcsolat kiadások enyhítésére települési támogatásban részesül az a kérelmező,

akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-szeresét.

(2) A támogatás születési anyakönyvi kivonat bemutatásával adható.

(3) A születési anyakönyvi kivonatot 6 hónapon belül lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) A gyermekszületéssel kapcsolatos kiadások enyhítésére önkormányzati támogatás összege 50.000,- Ft.


9. Kiskorú gyermekek támogatása


17. § (1) Amennyiben az Önkormányzat költségvetése lehetővé teszi évente legalább három alkalommal a kiskorú gyermek szülője vagy törvényes képviselője részére települési támogatás keretei között támogatás nyújtható.

esetenként legfeljebb 5.000,- Ft összegű, pénzbeli vagy természetbeni támogatást nyújthat az önkormányzat, melynek esetenkénti összegét, formáját és feltételeit a döntéshozó határozatban határozza meg.

(2) A támogatásra az jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 4,5-szörösét,

b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 5-szörösét.

(3) A támogatás mértéke esetenként legfeljebb 5.000,- Ft összegű pénzbeli vagy természetbeni támogatás, melynek esetenkénti összegét, formáját és feltételeit a döntéshozó határozatban határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatáson felül, az önkormányzat a döntéshozó határozata alapján – részben vagy egészben – támogathatja a kiskorúak tiszteletére rendezett ünnepségek vendéglátással és műsorszolgáltatással összefüggő költségeit.


10. Időskorúak támogatása


18 § (1) Az önkormányzat költségvetése lehetővé teszi - évente legfeljebb három alkalommal - az adott naptári évben legalább 65. életévüket betöltők részére települési támogatás keretei között támogatás nyújtható.

(2) A támogatásra az jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 8-szorosát,

b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-szeresét.

(3) A támogatás mértéke esetenként legfeljebb 5.000,- Ft összegű pénzbeli vagy természetbeni támogatás, melynek esetenkénti összegét, formáját és feltételeit a döntéshozó határozatban határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatáson felül, az önkormányzat a döntéshozó határozata alapján – részben vagy egészben – támogathatja a 65 év feletti lakosok tiszteletére rendezett ünnepségek vendéglátással és műsorszolgáltatással összefüggő költségeit.


11. Természetben nyújtott rendkívüli települési támogatás

19. § A rendkívüli települési támogatás természetbeni juttatásként az e rendelet 11. §-ában foglalt szabályok figyelembevételével állapítható meg. A rendkívüli települési támogatást utalvány formájában kell nyújtani.

12. Köztemetés

20. § (1) A köztemetés elrendelése esetén a Szoc.tv. 48. §-ának szabályai szerint kell eljárni.
(2) Az eltemettetésre köteles személy kérelemre részben vagy egészben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól, ha
a) annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné, így a vagyoni, jövedelmi és egyéb körülményeinek ismeretében vélelmezhető, hogy az eltemettetés költségeinek megfizetése létfenntartását veszélyeztetné vagy
b) az eltemettetés költségeinek megtérülése annak az ingatlannak az értékéből várható, amelyben kiskorú örökösök élnek, vagy
c) a közös tulajdon örökösei közül valamelyikük életvitelszerűen az ingatlanban él, és háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

III. fejezet

Szociális szolgáltatás

13. Étkeztetés, Házi segítésnyújtás, Családsegítés


21. § (1) Az önkormányzat az étkeztetést, a házi segítségnyújtást és a családsegítést megállapodás alapján, átadott feladatként a Szob Járási Család- és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Szolgáltató) útját biztosítja.


22. § A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat óvodai ellátás keretében biztosítja.


14. Bursa Hungarica Felsőoktatási önkormányzati Ösztöndíj


23. § (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázaton való részvételről minden évben a képviselő-testület dönt.

(2) A pályázatban kiírt feltételek mellett annak a pályázónak állapítható meg a támogatás, ahol a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó egy havi nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 4,5-szörösét.

 (3) A feltételeknek megfelelő pályázó esetén a döntést hozó az „A” vagy a „B” típusú pályázat esetén 5.000,- Ft/fő/hó támogatást állapít.


IV. Fejezet
Záró rendelkezések
15. Hatályba léptető rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.23.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott kérelmek esetén kell alkalmazni.


Márianosztra, 2019. november 26.
           Burikné Moóri Tamara                                                    Bahil Emilné dr.

                     polgármester                                                                      jegyzőA rendelet kihirdetve: 2019. december 3.                                                                                  Bahil Emilné dr.

                                                                                           jegyző