Márianosztra Község Polgármesterének 1/2021.(I.8.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú támogatás odaítélésének feltételeiről szóló 7/2016.(V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 08 - 2021. 01. 09

Márianosztra Község Polgármesterének

1/2021.(I.8.) önkormányzati rendelete

a lakáscélú támogatás odaítélésének feltételeiről szóló

7/2016.(V.3.) önkormányzati rendelet módosításáról


Márianosztra Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakáscélú támogatás odaítélésének feltételeiről szóló 7/2016.(V.3.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) A Rendelet 1. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő (2)-(4) bekezdés lép:


1. § (2) A támogatás új lakás építéséhez vagy használt lakás vásárlásához, lakás bővítéséhez nyújtható.

(3) A támogatás fajtája vissza nem térítendő támogatás.

(4) A támogatás költségvetési forrása a központi költségvetésből biztosított települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.


(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő (2) bekezdés lép:


3. § (2) Az új lakás építéséhez vagy használt lakás vásárlásához támogatás csak Márianosztra közigazgatási területén történő letelepedés céljából igényelhető.


(3) A Rendelet 5. § (2), (5) bekezdése helyébe a következő (2), (5) bekezdés lép:


5. § (2) A házastársak, élettársak esetén az egyik házastársnak vagy élettársnak 40. életév alatt kell lennie.

(5) Az összeg megállapításánál figyelembe kell venni a lakás árát, lakás bővítése, esetén a bővítés költségvetését, valamint a kérelmező vagyoni, anyagi helyzetét.


(4) A Rendelet 10. §-a az alábbi (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki:


10. § (4) A vissza nem térítendő támogatás felhasználását a támogatás kifizetésétől számított három hónapon belül, eredeti számlával igazolni kell, melyet a támogató kérés nélkül köteles bemutatni.

(5) A bemutatott eredeti számlára az alábbiakat kell a hivatal pénztárosának rávezetni:

„A lakáscélú támogatás odaítélésének feltételeiről szóló 7/2016.(V.3.) önkormányzat rendelet által megállapított vissza nem térítendő támogatásra került felhasználásra. Dátum, aláírás, bélyegző.”

(6) A szöveg rávezetését követően a számlát le kell fénymásolni és a döntésről szóló határozathoz kell csatolni. Ezt követően az eredeti számlát a támogatott részére vissza kell adni.


(5) A Rendelet 11. §-a helyébe az alábbi 11. § lép:


11. § Aki valótlan adat közlésével indokolatlanul jutott a támogatáshoz és annak kifizetésétől számított 5 év még nem telt el, köteles a támogatást egy összegben visszafizetni.


(6) A Rendelet 1. melléklete helyébe a következő 1. melléklet lép:


  1. melléklet


KÉRELEM

vissza nem térítendő támogatás igényléséhez

A támogatás igénylése[1] (Mihez kéri a támogatást):


  • új lakás vásárlásához,
  • használt lakás vásárlásához,
  • lakás bővítéséhez.


1) Kérelmező neve:……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Lakcíme:………………………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………..

Mióta lakik folyamatosan Márianosztrán:……………..év……………….hó………….nap

Jelenlegi munkahelyének megnevezése:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Címe:……………………………………………………………………………………………

Foglalkozása:…………………………………………………………………………………..

Jövedelme:……………………………………………………………………………………...


A 7/2016.(V.3.) rendelet 5.§ (3) bekezdése szerinti jövedelem igazolásokat!2) Kérelmező házastársának neve:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Lakcíme:………………………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje:…………………………………………………………………………..

Mióta lakik folyamatosan Márianosztrán:…………….év………………..hó……….…nap

Jelenlegi munkahelyének megnevezése:……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Címe:……………………………………………………………………………………………

Foglalkozása:…………………………………………………………………………………..

Jövedelme:……………………………………………………………………………………...


3.) Gyermekek neve[2]:                                                                     Születési helye, ideje:


………………………………………….                  …………………………………………

.................................................................                  …………………………………………

………………………………………….                  …………………………………………

………………………………………….                  …………………………………………

………………………………………….                  …………………………………………

A gyermekek tanulói jogviszonyának igazolását a kérelemhez csatolni kell. (Kivéve a tanköteles gyermeket.)


4.) Az igénylővel költöző                 Családi kapcsolata               Születési hely,

egyéb személyek:                             az igénylővel:                        idő:


……………………………….          ………………………….            ……………………………

……………………………….          ………………………….            ……………………………

……………………………….          ………………………….            ……………………………

……………………………….          ………………………….            ……………………………


5.) Új vagy használt lakás címe, helyrajzi száma:……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..


Az adásvételi szerződést a kérelemhez csatolni kell!


6.) Lakás bővítéséhez csatolni kell a költségvetést!


7.) Vagyoni körülmények: a fiatal, fiatal házasok, élettársak és a velük együtt költözők tulajdonában álló ingatlano(ok), a szokásos életszükségleti, berendezési tárgyakon felüli a jelentősebb értékű ingó és ingatlan vagyon felsorolása:


…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Ha gépkocsi van, annak típusa és kora:…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..


8.) Részesült-e már lakáscélú támogatásban:                   igen                             nem


9.) Ha igen mikor és milyen célra kapta: ………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..


10.) Saját megtakarítása, egyéb támogatások (pl. bankoktól felvett kölcsön, munkáltatói kölcsön) felsorolása: ………………………….Ft.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..


11.) A lakáscélú támogatás benyújtásának indokolása:……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..


NYILATKOZAT


Büntető jogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a valóságnak, illetve az igényelt támogatást figyelembe véve a telekvásárláshoz, új vagy használt lakás vásárlásához a kérelemben megjelölt saját megtakarítás áll rendelkezésünkre. Én és a velem együtt költözők közül – a fentieken kívül – senki sem részesült helyi támogatásba.


Tudomásul veszem, hogy igényem nem teljesíthető, illetve a megállapításra kerülő támogatás azonnal visszatérítendő, ha kérelmemben valótlan adatot közöltem és nem a megjelölt célra fordítom.


Hozzájárulok a kérelembe szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.


                                                                                                 ……………………………………

                                                                                                               igénylő aláírása

Márianosztra, 20…………………………..


                                                                                               ……………………………………

                                                                                                               igénylő aláírása              

2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatálya lépését követő nap hatályát veszti.

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontját valamint a 7-9. §-okat a kihirdetésé napjával egy időben hatályon kívül helyezi.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését megelőzően benyújtott, de még el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell.


Márianosztra, 2020. január 7.

                         Burikné Moóri Tamara                               Bahil Emilné dr.

                                 polgármester                                                   jegyző
A rendelet kihirdetve: 2021. január 8.

                                                          Bahil Emilné dr.

                                                                 jegyző
[1]

Megfelelő rész aláhúzandó.

[2]

Valamint a 25 év alatti, de nappali tagozaton továbbtanuló gyermek.