Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 23 - 2018. 05. 23

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének

 3/2018.(V.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) A R 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 408.734 ezer forintban állapítja meg.


(2) A R 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat 2017. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. számú melléklet szerint.


a) önkormányzatok működési támogatása                                                                                                        408.734 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                            154.330 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú (állami) támogatások                                                                                                             108.009 e Ft

      bb) működési célú tám.áht belülről                                            46.321 e Ft

c) felhalmozási célú támogatások                                                                                                     109.185 e Ft

d) közhatalmi bevételek                                                                                                         17.654 e Ft

e) működési bevételek                                                                                        8.236 e Ft

f) finanszírozási bevétel                                                                                  119.329 e Ft                                                                                        

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        246.351 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                          155.506 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:       6.877 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                     180.220 e Ft,

b) felhalmozási bevételek                                    109.185 e Ft

b) finanszírozási bevételek:                                   119.329 e Ft.


(3) A R 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép


(1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint.

a) működési költségvetés                                                                                                  408.734 e Ft

    Működési kiadások:                                                                                    274.206 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            96.780 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                                              20.756 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  54.742 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                6.877 e Ft

      ae) egyéb működési kiadás                                                                                                             95.051 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                                                             53.313 e Ft

      ba) beruházások,                                                                           9.154 e Ft

      bb) felújítások                                                                            44.159 e Ft

 c)  finanszírozási kiadások                                                                                81.215 e Ft


(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                          328.607 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                  73.250 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:          6.877 e Ft.


(4) A R 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Márianosztra önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.


a) önkormányzatok költségvetési bevételei                                                                                                         315.907 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                           246.362 e Ft

amelyből:

      ba) állami támogatások                                                                                                             108.009 e Ft

      bb) működési célú tám áht belülről                                         29.168 e Ft

      bc) felhalmozási célú támogatások                                          109.185 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                17.654 e Ft

d) működési bevételek                                                                                      6.166 e Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                             45.725 e Ft                                                                                          

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                          169.427 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                139.603 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:         6.877 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                  160.997 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:             109.185 e Ft.

c) finanszírozási bevételek              45.725 e Ft


(5) A R 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. számú melléklet szerint: Költségvetési kiadások                                                                                                           315.907 e Ft

a)Személyi juttatások összesen:                                                                40.404 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            34.631 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        5.773 e Ft

     ac) dologi kiadások:                                                                                  39.813 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               6.877 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                        95.051 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                                                         52.547 e Ft

      ba) beruházások,                                                                         8.876 e Ft

      bb) felújítások                                                                                                             43.671 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                                                                              …….. e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                                          81.215 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                               81.215 e Ft


 (2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                  235.780 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:           73.250 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 6.877 e Ft.


(6) A R 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:


A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2017. évi költségvetését az 9/b. melléklet szerint határozza meg


Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2017. évi költségvetése


a)Működési bevételek:                                                                                    16.209 e Ft

ebből

aa) Óvodapedagógus és munkáját segítő bértámogatása            14.597 e Ft

ab) Működési támogatás                                                                   715 e Ft

ac) Közvetített szolgáltatás                                                               610 e Ft     

ad) Előző évi ktgvetési maradvány igénybevétele                           287 e Ft     

                  

b)Működési kiadások:                                                                                    16.209 e Ft


ba) személyi kiadások                                                                    9.903 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                      2.266 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                       3.415 e Ft

bd) beruházási kiadások                                                                    137 e Ft

be) felújítási kiadások                                                                       488 e Ft


(7) A R 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését a 10/b. melléklet szerint határozza meg


Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése


  1. Működési bevételek:                                                                   76.618 e Ft

      ebből

aa) Hivatal működési támogatása                                                 58.720 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás                                                              1.460 e Ft

ac) Működési célú pe.átvétel                                                         16.438 e Ft


b)Működési kiadások:                                                                                   76.618 e Ft

   ebből

ba) személyi kiadások                                                                  52.246 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                     12.717 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                      11.514 e Ft

bd) beruházások                                                                                 141 e Ft


(8) A R 1, 2, 3, 4, 5, 9/b, 10/b mellékletei e rendelet módosításának megfelelően módosulnak.


2. §


A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Márianosztra, 2018. május 22.
                            Kiss László                                               Bahil Emilné dr.

                           polgármester                                                       jegyzőA rendelet kihirdetve: 2018. május 23. 
                                                                   Bahil Emilné dr.

                                                                           jegyző 

Mellékletek