Márianosztra Község Polgármesterének 10/2020 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2020. 12. 31

Márianosztra Község polgármesterének


 10/2020.(XI.30.) önkormányzati rendelete


a helyi adókrólMárianosztra Község polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), h), pontja, a 32. cikk (2) bekezdése, a helyi adókról szóló többször módosított 1990. C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:I. fejezet

Általános rendelkezések

1. Helyi adók fajtái

1. §

Márianosztra Község Polgármestere Márianosztra Község illetékességi területére az alábbi adókat vezeti be:


  1. Építményadó
  2. Magánszemélyek kommunális adója
  3. Idegenforgalmi adó
  4. Helyi iparűzési adóII. fejezet

2. Építményadó

Tárgyi adómentesség

2. §


Adómentes a törvényben meghatározott kivételeken felül a magánszemély tulajdonában lévő lakás, kivéve a vállalkozási célra használt lakás vagy helyiség/helységek.


Az adó alapja

3. §


Az építmény négyzetméterben hasznos alapterülete.


Az adó mértéke

4. §


Az építményadó évi mértéke 800,- Ft/négyzetméter.

III. fejezet

3. A magánszemélyek kommunális adója

5. §


Márianosztra Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adó bevételét 100 %-os mértékig felhalmozási kiadások fedezésére fordítja.


Adómentesség

6. §


Mentes az adó alól:

  1. a beépítetlen belterületi földrészlet (telek),
  2. nem lakás céljára szolgáló épület épületrész (építmény).


Az adó mértéke

7. §


Az adó évi mértéke adótárgyanként 9.000,- Ft.4. Idegenforgalmi adó

Az adó alapja

8. §


A megkezdett vendégéjszakák száma.


Az adó mértéke

9. §


Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400,- Ft.


IV. fejezet

5. Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

10. §


(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000,- Ft.


Adómentesség

11. §


Adómentesség illeti meg a háziorvost és a védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

V. fejezet

6. Záró rendelkezések

12. §


Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 16/2007.(XII.14.) rendelet a helyi adókról.Márianosztra, 2020. november 27.

               Burikné Moóri Tamara                                               Bahil Emilné dr.

                       polgármester                                                                 jegyző
A rendelet kihirdetve: 2020. november 30.
                                                                   Bahil Emilné dr.

                                                                           jegyző