Márianosztra Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2020 (IV.29.) polgármesteri rendelete

a vészhelyzetben nyújtott szociális ellátásról

Hatályos: 2020. 04. 30 - 2020. 09. 30

Márianosztra Község Önkormányzata Polgármesterének

3/2020.(IV.29.) polgármesteri rendelete

a vészhelyzetben nyújtott szociális ellátásról


Márianosztra Község Önkormányzatának polgármestere a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:


Rendelet célja, hatálya

1. §


(1) A rendelet célja a vészhelyzet kihirdetését követően a járvány miatt munkahelyüket elvesztők megsegítése, támogatása.

(2) Ezen rendelet hatálya a Márianosztra Község Önkormányzat közigazgatási területén lakcímmel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 3. § (1)–(3) bekezdése szerinti jogosultakra terjed ki.
(3) A lakóhely megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak.


Rendkívüli települési támogatás

2. §


(1) Rendkívüli települési támogatás nyújtható egy esetben annak a személynek, aki a vészhelyzet kihirdetését követően a járványhelyzet miatt munkahelyét elvesztette.

(2) Rendkívüli települési támogatás annak a személynek állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 8-szorosát,
b) egyedül élő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10-szeresét.
(3) A munkahely vészhelyzetben történő elvesztése miatt igényelt települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a jövedelem igazolást, a munkahely megszűntetéséről szóló iratot, mely indokolási része tartalmazza a járványra történő hivatkozást, a munkanélküli regisztrációt igazoló iratot.
(4) A munkahely vészhelyzetben történő elvesztése miatt megállapítható támogatás összege maximum 50.000,- Ft lehet.
(5) A kérelem benyújtásának határideje 2020. augusztus 31. A határidő jogvesztő.
(6) A beérkezett kérelmek elbírálásának határideje 2020. szeptember 30.

3. §

(1) A támogatás fedezetét a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak címén kapott támogatásából biztosítja
(2) A kialakult járványhelyzetre való tekintettel, a fedezet biztosítása érdekében 2020. évben felfüggesztésre kerül a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 8/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: önkormányzati rendelet) 15. §-ában szabályozott beiskolázási támogatás valamint a 18. §-ában szereplő időskorúak támogatása.

Záró rendelkezések
4. §

(1) Ez a rendelet 2020. április 30. napján lép hatályba és hatályba lépését követően 2020. október 1 napján hatályát veszti.
(2) E rendeletet rendelkezéseit a hatálybalépése előtt benyújtott és e rendelet hatálya alá tartozó el nem bírált kérelmekre is alkalmazni kell.
(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 8/2019.(XII.3.) önkormányzati rendeletben foglalt rendelkezéseit kell alkalmazni.

Márianosztra, 2020. április 29.                   Burikné Moóri Tamara                                    Bahil Emilné dr.
                           polgármester                                                        jegyző


A rendelet kihirdetve: 2020. április 30.


                                                           Bahil Emilné dr.
                                                                 jegyző