Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007 (XII.14.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról (egységes szerkezetben a módosításokkal)

Hatályos: 2016. 05. 04 - 2020. 12. 31

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2007.(XII.14.) rendelete

a helyi adókról

(egységes szerkezetben a módosításokkal)


Márianosztra Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1.§ és 6.§ felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:


I. rész

Általános rendelkezések

1.§


Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testülete Márianosztra Község illetékességi területére az alábbi adókat vezeti be.


  1. építményadó
  2. magánszemélyek kommunális adója
  3. [1]
  4. helyi iparűzési adó


II. rész

Építményadó

Tárgyi adómentesség

2.§


Adómentes a törvényben meghatározott kivételeken felül:


  • a magánszemély tulajdonában lévő lakás, kivéve a vállalkozási célra használat lakás vagy helyiség/helységek.


Az adó alapja

3.§


Az építmény négyzetméterben használt alapterülete (Htv. 15.§ a).).


Az adó mértéke

4.§


Az építményadó évi mértéke 800,-Ft/négyzetméter.


III. rész

A magánszemélyek kommunális adója


Márianosztra Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adó bevételét 100 %-os mértékig felhalmozási kiadások fedezésére fordítja.[2]
Adómentesség, kedvezmények

5.§


(1) Kérelem alapján:


  • 50 %-os mértékben mentesül a kommunális adó fizetési kötelezettség alól az a magánszemély, akinek a családjában az egy főre eső igazolt, a kérelem benyújtását megelőző 3 havi átlagjövedelme nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot, egyedülálló esetén a 150 %-át.


(2) A kérelmet e célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.


(3) [3]


Tárgyi adómentesség

6.§


Mentes:

  • a beépítetlen belterületi földrészlet (telek)
  • nem lakás céljára szolgáló épület épületrész (építmény)


Az adó mértéke

7.§


Az adó évi mértéke adótárgyanként 9.000,-Ft.[4]


IV. rész

Idegenforgalmi adó

Az adó alapja

8.§[5]Az adó mértéke

9.§[6]V. rész

Helyi iparűzési adó

Az adó mértéke

10.§


(1) Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.


(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:


  • a Htv. 37.§ (2) bekezdésének a) pontja szerinti tevékenység-végzés esetén 1.000,-Ft/nap,
  • A Htv. 37.§ (2) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tevékenység-végzés esetén 5.000,-Ft/nap.


10/A. §[7]


Az elektronikus ügyintézést a helyi adóügyekre érvényes elektronikus eljárás szabályairól szóló 6/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet szabályozza.


Adómentesség

10/B §[8]


Adómentesség illeti meg a háziorvost és a védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.VI. rész

Záró rendelkezések

11.§


(1) Ez a rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni ezen rendelet hatályba lépése előtt beadott, de el nem bírált kérelmek esetén.


(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 14/2004.(XI.2.) rendelet a helyi adókról, valamint az azt módosító 9/2005.(VIII.1.) és a 20/2005.(XII.15.) rendeletek.


Márianosztra, 2007. december 10.
               Kiss László                                                                        Bahil Emilné

              polgármester                                                                          körjegyzőA rendelet kihirdetve: 2007. december 14.
                                                                       Bahil Emilné

                                                                          körjegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 10/2010.(XII.16.) rendelet. Hatályon kívül helyezés időpontja 2011.01.01.

[2]

Módosította az 5/2009.(II.16.) rendelet. Hatályba lépésének időpontja. 2009.02.16.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 8/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályon kívül helyezés időpontja: 2015. július 1.

[4]

Módosította a 19/2008.(XII.16.) rendelet. Hatályba lépésének időpontja 2009.01.01.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 10/2010.(XII.16.) rendelet. Hatályon kívül helyezés időpontja 2011.01.01.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 10/2010.(XII.16.) rendelet. Hatályon kívül helyezés időpontja 2011.01.01.

[7]

Hatályba helyezte a 8/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2015. július 1.

[8]

Módosította a 5/2016.(V.3.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2016. május 4., de rendelkezését 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mellékletek