Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 12 - 2017. 10. 12
Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2017.(X.12.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról


Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 4/2015.(II.23.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


A R 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi (2) bekezdés lép:


(2) A pályázatban kiírt feltételek mellett annak a pályázónak állapítható meg a támogatás, ahol a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó egy havi nettó jövedelme nem haladja meg a 85.000 Ft-ot.


2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és hatályba lépését követő nap hatályát veszti.

(2) A rendelet rendelkezéseit hatályba lépését megelőzően benyújtott, de el nem bírált folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.


Márianosztra, 2017. szeptember 26.

                        Kiss László                                                   Bahil Emilné dr.

                        polgármester                                                         jegyző
A rendelet kihirdetve: 2017. október 12.

                                                                            Bahil Emilné dr.

                                                                                    jegyző