Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete

a település folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 4/2014.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 02 - 2020. 03. 02

Márianosztra község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 4/2014.(III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról


Márianosztra község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 5., 11., és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,  a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 4/2014.(III.24.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:


1. §


(1) A R 13. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:


13. § (1) Aki e rendelet 3. §, 4. § (2)-(3), 6. § (2), 8 §, 12. § rendelkezéseit megsérti a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény 2. § (3) bekezdés a) figyelmeztetés, c) közigazgatási bírság szankcóban részesül.


(2) A R 2. melléklete helyébe a következő melléklet lép:


A Szolgáltatót megillető közszolgáltatási díj a Vgtv. 44/D. § (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe vételével kéttényezős. (Mely tartalmazza az alapdíjat és az üzemeltetési díjat.)


A díj legmagasabb mértéke:                         3.937,- Ft + ÁFA


2. §


E rendelet 2020. március 2. napján lép hatályba lépését követő nap hatályát veszti.Márianosztra, 2020. február 14.
                       Burikné Moóri Tamara                             Bahil Emilné dr.

                                polgármester                                             jegyzőA rendelet kihirdetve: 2020. február 17.
                                                                Bahil Emilné dr.

                                                                       jegyző