Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011 (VII.18..) önkormányzati rendelete

a környezet védelem helyi szabályairól

Hatályos: 2011. 07. 18

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2011.(VII.18.) rendelete

a környezet védelem helyi szabályairól

(egységes szerkezetben a módosításokkal)


Márianosztra Község Képviselő-testülete az 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) c. pontjában előírt kötelezettségének eleget téve Márianosztra községben a környezet védelemnek, a község tisztaságának, rendjének kialakítása, fenntartása, megőrzése érdekében – a helyi adottságokat és körülményeket figyelembe véve – az alábbi rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések

1. §


/1/ A rendelet célja, hogy Márianosztra község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajtosságoknak megfelelően rendezze.


/2/ A rendelet hatálya kiterjed Márianosztra Község közigazgatási területére, bel- és külterületére egyaránt, minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén laknak, tartózkodnak, illetve tevékenykednek.

/3/ Ezt a rendeletet kell alkalmazni:

a./ A települési szilárd és folyékony hulladékokkal, azok kezelésével és ártalmatlanításával, a közterületek tisztántartásával, a köztisztasági szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységre,

b./ A közterületek rendjével, a környezet tisztaságával kapcsolatos tevékenységre (csapadékvíz elvezetése, zöldterület fenntartása és karbantartása, stb.),

c./ A környezetkárosodás csökkentésének a településre vonatkozó feladataira (zaj- és levegővédelem).

/4/ Alapfogalmak:

a./ köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok – ezen belül különösen a lakóépületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, a nem lakás célra szolgáló helyiségek valamint a hozzájuk tartozó területek – továbbá a közterületek megtisztítása és tisztántartása,

b./ települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a település szilárd hulladék gyűjtése szállítása, kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása,

c./ települési folyékony hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési folyékony hulladék (szennyvíz) gyűjtése, szippantása,

d./ közterület: az ingatlan- nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark stb.) és a közhasználatú zöldterületek,

e./ települési szilárd hulladék: a háztartási hulladék (szemét) és az egyéb szilárd hulladék,

f./ települési folyékony hulladék: a háztartásokban és intézményekben, emberi tartózkodásra, tevékenységre szolgáló egyéb helyeken keletkező szennyvíz,

g./ háztartási hulladék: a lakásokban és az üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségben, a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így pl. a salak, rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, üveg, papír, konyhai hulladék, műanyag, háztartási fém, kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék, valamint lakásban folytatott vállalkozási tevékenység gyakorlásából keletkezett hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség nem haladja meg a 20 litert,

h./ egyéb szilárd hulladék:  a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, háztartási berendezés és készülék, stb.) a helyiségekhez tartozó területeken, illetve a közterületeken keletkezett szilárd hulladék, szemét, a vállalkozási tevékenység során keletkező, az előző pontban meghatározott mennyiséget meghaladó mennyiségű hulladék, építési törmelék.

i./ veszélyes hulladék: az a hulladék, amely vagy amelynek bármely összetevője, illetve átalakítási terméke a 102/1996.(VII.12.) Korm. rendeletben meghatározott veszélyességi jellemzők valamelyikével rendelkezik és a veszélyes összetevő olyan koncentrációban van jelen, hogy ezáltal az élővilágra, az emberi életre és egészségre, a környezetre bármely elemére veszélyt jelent, illetve nem megfelelő tárolása és kezelése esetén károsító hatású,

j./ köztisztasági szolgáltatás: megbízás, illetve megrendelés alapján a közterületek tisztántartása, a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, ártalmatlanítása és hasznosítása,

k./ tisztántartás: az egyen ingatlanok és közterületek rendszeres tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, pormentesítés,

l./ kezelés: a települési szilárd és folyékony hulladék összegyűjtése, a kijelölt lerakó-, illetve leürítőhelyre való elszállítása,

m./ ártalmatlanítás: a hulladékkal a lerakóhelyen történt elhelyezése után a jogszabályban előírt cselekmények  elvégzése (fertőtlenítés, takarás stb.),

n./ hasznosítás: a hulladéklerakó a hasznosítható nyersanyagok kiválogatása, továbbá a hulladéklerakó különböző technológiai eljárásokról új termékek, vagy energia előállítása,

o./ környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése,

p./ környezetkárosodás: a környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű változása, szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek eredményeképpen annak természetes vagy korábbi állapota /minősége/ csak beavatkozással vagy egyáltalán nem állítható helyre, illetőleg amely az élővilágot kedvezőtlenül érinti,

r./ járda (köztisztasági szempontból): az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig /szegélyéig/ terjed.


/5/ A 4. § h./ pontjában felsorolt egyéb szilárd hulladék, kivéve az építési törmeléket, a lomtalanítás körébe tartozó hulladék.


Köztisztasági feladatok

2. §


/1/ Az egyes ingatlanok, az ingatlan előtti járdaszakasz, nyílt árok és útpadka tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó, stb. a továbbiakban használó) köteles gondoskodni.

/2/ A tulajdonos, illetve a használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

/3/ Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest fel kell hinteni. A felhintésre az alábbi anyagok használhatók: homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt.

E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.

/4/ A járda és a közút síkosságát-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.

/5/ Ha az ingatlan két közúttal is érintkezik, a fenti feladatok és rendelkezések mindkét irányba vonatkoznak.

/6/ A gondozatlan járdaszakasz, nyílt árok, útpadka tisztítását, kaszálását az önkormányzat az ingatlan tulajdonosa költségére elvégezteti.

/7/ Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles továbbá a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról gondoskodni.

/8/ A háztartási szilárd hulladék elszállíttatásáról szerződés alapján az önkormányzat gondoskodik, ezen szolgáltatás igénybevétele kötelező, melyért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj külön önkormányzati rendeletben kerül megállapításra.

/9/ Az ingatlanok tulajdonosai, használói a háztartási szemetet a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott szeméttároló edényben helyezhetik ki a közút szélére a szemétszállítást megelőző napon este, illetve a szállítás napján úgy, hogy az a forgalmat ne akadályozza, balesetet ne okozzon. Az ürítés után a szeméttároló edény az ingatlanon belül tartható.

/10/ Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. Amennyiben ez nem lehetséges, ezek a szeméttároló edényben aprítva is elhelyezhetők, ha térfogata nem haladja meg a háztartási hulladék mennyiségét.

/11/ A szemétszállítás hetente egy ízben a szolgáltatóval kötött szerződésben foglalt napon történik.

/12/ A nem háztartási hulladékok, valamint a vállalkozási tevékenységből származó hulladékok elszállításáról az arra jogosult szervezet révén a tulajdonos, használó, illetve üzemeltető köteles gondoskodni. A hulladék elégetése tilos!


/13/ Bármilyen háztartási, ipari hulladék vagy szemét elhelyezése csak arra kijelölt, hatóságilag engedélyezett hulladéklerakó telepen történhet.

/14/ A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról és ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek kell gondoskodnia az erről szóló jogszabálynak megfelelően.

/15/ A községi közutak, a hozzá tartozó műtárgyak, buszvárók, terek, parkok, játszótér, hidak, átereszek, patak-partok, autóparkoló helyek, egyéb közterületek területén keletkezett szemét, hulladék eltakarításáról, a szemétgyűjtők kiürítéséről, a területek tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik.

/16/ Az ingatlanok, intézmények, üzletek, vendéglátó egységek, kerthelyiségek, elárusítóhelyek előtt lévő járdaszakasz, a mellette lévő átereszek , árkok, csatornanyílások folyamatos tisztántartásáról , a hó letakarításáról, a síkos járdaszakasz – járda hiányában egy méter széles területsáv- járda melletti zöld sáv esetén az úttestig terjedő teljes terület hintéséről, gyomtalanításáról a gyalogos közlekedést akadályozó gallyak eltávolításáról, a tulajdonos, használó, üzemeltető, illetve intézményvezető köteles gondoskodni. A járdaszakasz tisztántartásakor a környezetkárosító anyagok használata tilos!

/17/ A közutakra tilos olyan anyagot kihelyezni, amely az út rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy állagát rongálja.

/18/ A csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos. Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy belevezetni tilos.

/19/ Közterületen szennyező anyagot (szemetet, hulladékot, trágyát, rongyot stb.) csak biztonságosan zárt módon, a KRESZ előírásainak megfelelően szabad szállítani.

Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásakor, szállítási közben a közterület beszennyeződik, annak előidézője köteles közterületet azonnal megtisztítani.


3. §


Márianosztra községben az önkormányzat évente egy alkalommal lombtalanítást tart. Ez alkalommal a lakosság által kirakott minden olyan hulladékot – az építési törmelék, a veszélyes és mérgező anyagok, valamint a gazdasági tevékenységből származó hulladékok kivételével – mely évközben a szeméttároló edényekben nem helyezhető el, a közzétett időpontban díjmentesen az önkormányzat elszállítatja.


4. §


/1/ A község területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat megművelni, illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől megtisztítani.

/2/ A község területén működő kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató (javító) létesítmények külső és belső nagytakarítást (a környezet rendezését) az üzemeltetők kötelesek minden év április 30-ig elvégezni, rendben tartásukról pedig folyamatosan gondoskodik. Kötelesek továbbá a homlokzat, az épület szerkezeti egységeinek (előtető, portál, ernyőszerkezet, cégtábla, stb.) jó karbantartásáról gondoskodni.

/3/ A kereskedelmi, vendéglátó, és szolgáltató létesítmények üzemeltetői a kirakatot kötelesek tisztán tartani és a kirakatokat az üzlet profiljának, jellegének megfelelően áru bemutatására használni.


A közterület rendje

5. §


/1/ Közterületen anyagot lerakni és tárolni, közterületet elfoglalni, illetve rendeltetésétől eltérő módon használni csak az erről rendelkező önkormányzati rendelet szerint, engedély alapján lehet.

/2/ A közterület-használati engedély kiadásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő berendezések, felszerelési tárgyak, fák, növények szabadon maradjanak és ne rongálódjanak.

/3/ Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.

/4/ A közterületek, sportolás céljára szolgáló területek beszennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése végett az említett területeken a szemetet, hulladékot, szennyező vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, kiengedni vagy eldobni nem szabad.

/5/ Hirdetményt, plakátot közterületen csak az önkormányzat által biztosított hirdetőtáblákon lehet elhelyezni. Az érvényességét vesztett plakátot, hirdetményt a kihelyező köteles leszedni és a hirdetőtáblán a helyét rendbe hozni.


A levegő védelme

6. §


/1/ Az egyedi fűtéssel rendelkező lakóházakban a megfelelő karbantartott tüzelőberendezésekben (különféle kályhák, háztartási kazán, stb.) csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot szabad elégetni.

/2/ A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot (ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb.) égetni tilos!


7. §


/1/ Száraz avar és kerti hulladék égetése közterületen és ingatlanon belül szélmentes időben hetente 2 alkalommal kedden és pénteken megengedett. Tartós füstölés nem megengedett.

Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait.

/2/ Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést befejezően vízzel, vagy földtakarással köteles gondoskodni. Az eloltott tűz füstölését is meg kell szüntetni.

8. §


/1/ Porzó anyagokat csak nedvesített állapotban, lefedve vagy rögzített ponyvával szabad szállítani.

/2/ Építésnél, tatarozásnál, bontásnál, úttest felbontásánál keletkezett port terjedésének megakadályozására vízzel kell nedvesíteni. Ipari tevékenységből keletkező pornak a levegőbe jutását a megfelelő berendezés útján a tevékenységet végző köteles megakadályozni.


9. §


Az egyes ingatlanterületek gyom- és allergiát okozó növényektől mentes gondozása a tulajdonos, illetve a használó kötelessége. Az allergiát okozó növények irtásáról folyamatosan kell gondoskodni.


A víz védelme

10. §


/1/ Tilos a meglévő élő-vízfolyásokat (patakokat és azok mellékágait, továbbá a vízelvezető árkokat) beszennyezve, abba szemetet, hulladékot dobni, eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni. A tilalmat megszegő köteles az eredeti állapotot visszaállítani, a keletkezett károkat megtéríteni.

/2/ Ha a víz által sodort anyagnak (iszap, hordalék, stb.) az ingatlanon történt lerakódása folytán a víz természetes lefolyása megváltozik és ezáltal mások kárt szenvedhetnek, az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles az eredeti állapotot helyreállítani.

Amennyiben a lerakódott anyagot felhívás ellenére a megadott határidőre nem távolítja el, tűrni köteles a szükséges munkák elvégzését.

/3/ A patakok és mellékágaik mentén lévő part menti ingatlantulajdonosok, földhasználók a vizek természetes lefolyását nem akadályozhatják, a patakhoz kapcsolódó műtárgyak állapotát és üzemeltetését nem veszélyeztethetik.

/4/ Minden olyan behatástól védeni kell a vízelvezető rendszereket, ahol a vizek természetes öntisztulási képességei hátrányosan megváltoznak.


11. §


/1/ Tilos ásott vagy fúrt – használt és használaton kívüli – kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező és egyéb hulladékot juttatni, a kutakat engedély nélkül betemetni.

Kutat létesíteni az erre vonatkozó jogszabályok szerint lehet.

/2/ Tilos a szennyvíz-csatorna hálózatba csapadékvizet bevezetni.

/3/ Szennyvizet a meglévő szennyvízhálózatba kell elvezetni.

/4/ A zárt szennyvíztározóból kiemelt szennyvizet a fogadására kialakított és a hatóságok által engedélyezett szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni.

/5/ Tilos a szennyvizet kilocsolni.

/6/ Tilos a közkifolyóknál, kutaknál járművel mosni.Zöldterületek fenntartása és kezelése

12. §


/1/ A község területén lévő zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és az idényszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről a tulajdonosok kötelesek gondoskodni.

/2/ A kistermelők mezőgazdasági területein végzett vegyszeres kezeléseket táblán kell feltüntetni. A táblán jelölni kell a vegyszerkezelés idejét, „Vigyázat permetezve!” feliratot, és az élelmezésügyi várakozási idő napjainak számát.

/3/ A község területén lévő parkok, játszóterek építéséről, felújításáról, fenntartásáról gondozásáról az önkormányzat gondoskodik.

/4/ Tilos a közterületen lévő fák ágainak letörése, megcsonkítása, az élő fára hirdetmény, plakát kiragasztása és kiszegezése.

/5/ Tilos a közhasználatú, valamint a természetvédelmi területeken és az egyéb zöldterületeken a hasznos állatok, madarak bármilyen eszközzel való zavarása, fészkek rongálása, tojások fiókák kiszedése és irtása.

/6/ A játszóterek és a hozzá tartozó zöldterületeket a 14 éven aluli gyermekek használhatják, illetve azok zavarása nélkül a 14 éven felüli gyermekek is.


13. §


/1/ A telekhatárnál csak olyan növényzet telepíthető, mely a szomszéd építményeinek és kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja.

/2/ Minden ingatlantulajdonos, használó és üzemeltető köteles a tulajdonában, használatában lévő területen a közlekedést akadályozó, járda és úttest fölé nyúló, belátást gátló faágak, bokrok nyesését, gondozását elvégezni.


A zajvédelem szabályozásáról


14. §


Közterületre irányuló hangszórás bármilyen hangosító berendezéssel csak az Önkormányzatnál történő előzetes bejelentéssel történhet.


15. §


/1/ Vendéglátó és szórakozást szolgáló egységekben zene hétköznap és vasárnap este 22 óráig, pénteken és szombaton 24 óráig szolgáltatható.

/2/ Egyedi esetekben (pl. esküvő) egy estére kivételt lehet tenni.


16. §


/1/ A község belterületén és az üdülésre használt külterületen tilos emberi hanggal, hangszerrel, vagy más technikai, illetve egyéb eszközzel a köznyugalmat és közcsendet sértő zaj okozása.

/2/ A község belterületén erős zajjal járó ipari tevékenység, zajt keltő munkák (fűnyíró gép, kapálógép, betonkeverő, fűrészgép stb.) végzése hétfőtől- szombatig reggel 6.00 óra és este 21.00 óra között lehetséges. Erős zajjal járó ipari tevékenység, zajt keltő munkák végzése vasárnap és egyéb ünnepnapokon tilos.Záró rendelkezések

17. §


/1/[1] Aki e rendelet 2.§ (1)-(3), (7), (9), (12)-(14), (16)-(19),  4.§-11.§., 12.§ (1)-(2), (4)- (6), 13.§ - 14.§, 15.§ (1), 16.§ rendelkezéseit megsérti a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-ban foglaltaknak megfelelő közigazgatási bírság kerül kiszabásra.

/1/A/[2] Az eljárást eljáró hatóságként a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője folytatja le ás állapítja meg a közigazgatási bírság mértékét.

/2/ Ez a rendelet 2011. augusztus 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a környezet védelem helyi szabályairól szóló 14/2008.(XII.4.) rendelet.


Márianosztra, 2011. július 14.


               Kiss László sk.                                                          Bahil Emilné dr. sk.

                 polgármester                                                                      körjegyző


A rendelet kihirdetve: 2011. július 18.


                                                             Bahil Emilné dr. sk.

                                                                   körjegyző


[1]

Módosította a 10/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2015.10.01.

[2]

Hatályba helyezte a 10/2015.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2015.10.01.