Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 01 - 2021. 05. 30

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 283.626 ezer forintban állapítja meg.

3. § [2] (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:

  • a) önkormányzatok bevétele 333.822 e Ft
  • b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 146.515 e Ft

amelyből:

ba) működési célú (állami) támogatások 127.574 e Ft

bb) működési célú tám.áht belülről 18.941 e Ft

c) közhatalmi bevételek 20.554 e Ft

d) működési bevételek 12.059 e Ft

e) finanszírozási bevétel 151.584 e Ft

f) felhalmozási bevételek 3.110 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 310.631 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 18.710 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.481 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 182.238 e Ft,

b) finanszírozási bevételek: 151.584 e Ft.

4. § [3] (1) Az önkormányzat 2020. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:

  • a) működési költségvetés 333.822 e Ft

Működési kiadások: 205.218 e Ft

aa) személyi juttatások: 105.139 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 18.163 e Ft

ac) dologi kiadások: 57.219 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.362 e Ft

ae) működési kiadások 20.335 e Ft

af)

b) felhalmozási kiadások 21.506 e Ft

ba) beruházások, 19.347 e Ft

bb) felújítások 2.159 e Ft

c) finanszírozási kiadások 107.098 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 313.741 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 15.600 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.481 e Ft

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

  • a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.

6. § [4] (1) Márianosztra önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. tartalmazza

  • a) önkormányzatok költségvetési bevételei 220.656 e Ft
  • b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 149.625 e Ft

amelyből:

ba) állami támogatások 127.574 e Ft

bb) működési célú tám áht belülről 18.941 e Ft

bc) felhalmozási célú tám. áht belülről 3.110 e Ft

c) közhatalmi bevételek 20.554 e Ft

d) működési bevételek 10.662 e Ft

e) finanszírozási bevételek 39.815 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 200.575 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 15.600 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 4.481 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 177.731 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 3.110 e Ft.

c) finanszírozási bevételek 39.815 e Ft

7. § [5] (1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint:

Költségvetési kiadások 220.656 e Ft

a)Személyi juttatások összesen: 34.174 e Ft

aa) személyi juttatások: 29.756 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 4.418 e Ft

ac) dologi kiadások: 39.898 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.362 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 15.963 e Ft

b) felhalmozási kiadások 19.161 e Ft

ba) beruházások, 17.002 e Ft

bb) felújítások 2.159 e Ft

c) finanszírozási kiadások 107.098 e Ft

amelyből:

ca) belföldi finanszírozás kiadásai 103.255 e Ft

cb) áht-n belüli megelőlegezés visszaf. 3.843 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai: 189.272 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.903 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 4.481 e Ft.

8. § [6]

Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetése

(1) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetését az 9/b melléklet szerint határozza meg:

a)Működési bevételek: 23.408 e Ft

ebből

aa) Óvodapedagógus és munkáját segítő bértámogatása 14.803 e Ft

ab)Működési támogatás 2.406 e Ft

ac) Finanszírozási bevétel 5.437 e Ft

ac) Közvetített szolgáltatás 762 e Ft

b)Működési kiadások: 23.408 e Ft

ba) személyi kiadások 11.677 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok 2.280 e Ft

bc) dologi kiadások 3.841 e Ft

bd) működési célú kiadás 3.328 e Ft

be) beruházási kiadások 2.282 e Ft

9. § [7]

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése

(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a 10/b melléklet szerint határozza meg:

a)Működési bevételek: 89.758 e Ft

ebből

aa) Hivatal működési támogatása 86.046 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás 635 e Ft

ac) Előző évi ktgv-i maradvány 3.077 e Ft

b)Működési kiadások: 89.758 e Ft

ebből

ba) személyi kiadások 63.707 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok 11.464 e Ft

bc) dologi kiadások 13.480 e Ft

bd) működési kiadás 1.043 e Ft

be) beruházási kiadások 64 e Ft

10. § (1) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési kiadásait 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat 2020. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza

(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2020. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. melléklet tartalmazza.

(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. melléklet tartalmazza

(11) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. melléklet tartalmazza

(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési előterjesztését, 10/a. melléklet tartalmazza.

(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. melléklet tartalmazza

(14) a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.

(15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja beruházásonként.

11. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.

14. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

17. § A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.


[1] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1.
[2] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1.
[3] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1.
[4] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1.
[5] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1.
[6] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1.
[7] Módosította a 8/2020.(X.1.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2020. október 1.