Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2020. 07. 03

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának teljesítése főösszegét


808 081 908,-Ft

költségvetési bevétellel

876 156 131,-Ft

költségvetési kiadással

      -68 074 223,-Ft

         304 936 191,-Ft

       270 903 269,-Ft

költségvetési egyenleggel, hiánnyal

finanszírozási bevétellel,

finanszírozási kiadással   538 048 577,-Ft

finanszírozási bevétellel

   334 496 207,-Ft

finanszírozási kiadással  1 346 130 485,-Ft

bevételi főösszeggel

  1 211 531 393,-Ft

kiadási főösszeggel     134 599 092,-Ft

maradvánnyal
hagyja jóvá.


(2) Az önkormányzat összevont mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben, 1.1.1. mellékletben, 1.1.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az szintén az 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 1.5.1., 1.5.2., 1.6., 1.6.1., 1.6.2. mellékletben szerint fogadja el.


(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét 2019. eredeti előirányzat/ módosított előirányzat/ teljesítés adatok tükrében az 2. melléklet szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
1.2., 1.2.1., 1.2.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(2) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a
1.3., 1.3.1., 1.3.2., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(3) A HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 1.4., 1.4.1., 1.4.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) A Nyírábrányi Csicsergő Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 1.5., 1.5.1., 1.5.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(5) A Nyírábrányi Önkormányzati Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 1.6., 1.6.1., 1.6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(7) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(8) Az EU-s támogatással megvalósuló projektekhez való hozzájárulás pénzügyi bemutatását a 5. melléklet szerint fogadja el.


(9) Az Önkormányzat Vagyonkimutatását a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletek szerint fogadja el.


3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a
6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. § Ez a rendelet 2020. július 3-án lép hatályba.


Nyírábrány, 2020. július 2.Nagyné Hartman Éva sk.

Nagy Lajos sk.

jegyző

polgármesterNagyné Hartman Éva sk.

jegyző
A rendelet kihirdetve:


Nyírábrány, 2020. július 3.
Mellékletek