Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 18 - 2021. 06. 01

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Simontornya Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) A Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2021. évi költségvetése

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza. A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek főösszegét 1.837.951 ezer forintban,

 • a) működési költségvetési bevételét: 1.026.729 ezer forintban,
 • b) felhalmozási költségvetési bevételét: 811.222 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 103.200 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 546.813 ezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 31.700 ezer forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 121.024 ezer forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 16.573 ezer forintban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A 2021. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 és a 2.5. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 1.837.951 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

 • a) működési költségvetési kiadását: 874.066 ezer forintban
  • aa) - személyi jellegű kiadások: 231.755 ezer forint
  • ab) - munkaadókat terhelő járulékok: 33.662 ezer forint
  • ab) - dologi kiadások: 186.802 ezer forint
  • ac) - támogatás értékű működési kiadás: 363.348 ezer forint
  • ad) - működési célú pénzeszköz átadás 11.250 ezer forint
  • ae) - ellátottak pénzbeli juttatásai: 38.543 ezer forint
  • af) - működési célú tartalék: 8.706 ezer forint
 • b) felhalmozási költségvetési kiadását: 806.526 ezer forintban
  • ba) beruházások előirányzata: 722.123 ezer forint
  • ba) felújítások előirányzata: 17.555 ezer forint
  • ba) felhalmozási célú céltartalékát: 68.848 ezer forint
 • c) finanszírozási költségvetési kiadását: 157.349 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 4.b melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 4.a. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 1.2 melléklete tartalmazza

(5) Az Önkormányzat 2021. évi általános és céltartaléka együttesen: 75.554 ezer forint.

 • a) általános tartaléka 8.706ezer forint
 • b) céltartaléka 23.801 ezer forint,
 • c) egyéb elkülönített tartalék meghatározott célra: 43.047 ezer forint, melyet a Rendelet 5. melléklete tartalmaz.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 3.1 és a 3.2 mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

4. § (1) Az Önkormányzat 2021 évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 1.649.507 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 és 3.2 melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervek 2021. évi költségvetése

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 160.732 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal 2021.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

6. § (1) A Simontornyai Vár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 20.634 ezer forint.

(2) A Vár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Vár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Simontornyai Városi Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 11.486 ezer forint.

(2) A Könyvtár 2021. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 3.1 melléklete tartalmazza.

(3) A Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 13.1 melléklete tartalmazza.

A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai

9. § (1) A 2021-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 7. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott részletezésben.

(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.

(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.

(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.

(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.

(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.

(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.

A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

10. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

12. § (1) Az Önkormányzata 2021-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 1.3 melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve (szöveges indokolással)

13. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

A közvetett támogatások

14. § Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

III. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

15. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, illetőleg a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, illetőleg annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó.

(4) A köztisztviselői illetményalap 55.269, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 276.345.- Ft.

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 1.3 számú melléklete tartalmazza.

16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(2) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előrehozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.

(3) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(2) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.

IV. V. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Vegyes rendelkezések

18. § (1) A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az Önkormányzat 2020-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 6. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.

Záró rendelkezések

19. § (1) A Rendelet 2021. február 18. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.

1. melléklet

Bevétel-Kiadás mérleg

Sorszám

Bevételek

2020. évi eredeti ei.

2020.évi mód.új ei.

2021. évi terv

I.Tárgy évi működési célú bevételek

1

Költségvetési szervek működési célú bevétele

198 376

196 949

186 359

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

30 580

21 820

29 010

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

24 200

17 640

21 850

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

6 380

4 180

7 160

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű működési bevételek összesen

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel

0

0

0

1,3

Irányító szerv támogatása

167 796

175 129

157 349

2.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

736 845

760 606

833 877

2,1

Működési bevételek összesen

20 430

18 030

33 140

2,1,1

Működési c.önkormányzati egyéb bevételek

18 930

16 530

31 140

Működési célú Áfa megtérülés

0

0

0

2,1,2

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

1 500

1 500

2 000

2,1,3

Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)

0

0

0

2,1,4

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

2,1,5

Kamatbevételek

0

0

0

2,2

Sajátos működési bevételek összesen

111 600

92 200

103 200

2,2,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

99 200

88 000

100 000

2,2,1,1

Ebből:wépítményadó

10 500

10 500

8 500

2,2,1,2

wtelekadó

0

0

0

2,2,1,3

wkommunális adó

12 050

12 050

12 500

2,2,1,4

wiparűzési adó

72 000

64 000

68 000

2,2,1,5

widegenforgalmi adó

4 650

1 450

2 000

2,2,1,6

wadóhátralékok beszedése

0

0

9 000

2,2,2

Átengedett központi adók

8 200

0

0

2,2,2,1

Ebből:wgépjárműadó

8 200

0

0

2,2,2,2

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

2,2,4

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

4 200

4 200

3 200

2,2,4,1

Ebből wbírság - és pótlék

1 000

1 000

1 000

2,2,4,2

wtalajterhelési díj

3 200

3 200

2 200

2,3

Működési támogatások összesen

482 165

544 019

546 813

2,3,1

Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása

479 670

541 524

546 813

2,3,2

Működési célú egyéb központi támogatások

2 495

2 495

0

2,4

Egyéb működési bevételek összesen

122 650

106 357

150 724

2,4,1

Működési célú tám. értékű bevételek

30 800

33 730

31 700

2,4,2

Támogatásértékű működési bevételek összesen

91 850

72 627

119 024

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

935 221

957 555

1 020 236

Sorszám

Bevételek

2020. évi eredeti ei.

2020.évi mód.új ei.

2021. évi terv

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek

1.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

1,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

1,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

1,2,2

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

1,2,3

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

2.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen

100 863

315 472

36 353

2,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

4 000

13 180

8 780

2,1,1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4 000

4 000

2,1,2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

0

9 180

8 780

2,1,2,1

Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek

0

9 000

2,2,1

Fejlesztési célú központosított előirányzat

0

0

0

2,2

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

2,3

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

96 863

302 292

18 573

2,3,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

96 863

302 292

18 573

2,3,2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

0

0

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)

100 863

315 472

36 353

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

1.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III)

1 036 084

1 273 027

1 056 589

IV. Pénzmaradvány

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

0

3 523

6 493

1,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

2,1

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

2,2

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

682 109

788 713

774 869

IV. Pénzmaradvány összesen

682 109

792 236

781 362

V. Hitelek

V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel)

0

0

0

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)

1 718 193

2 065 263

1 837 951

Sorszám

Kiadások

2020.évi eredeti ei.

2020.évi mód.új.ei.

2021.évi terv

I.Tárgyévi működési célú kiadások

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

198 376

200 472

192 852

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

109 714

111 529

119 926

1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

17 965

18 246

19 026

1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

70 697

70 697

53 900

1,4

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

1,4,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

1,5

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)

590 291

629 918

681 214

2,1

Önkormányzati működési kiadások

576 784

616 101

672 508

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

114 516

117 994

111 829

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

13 667

14 249

14 636

2,1,3,1

wdologi és egyéb folyó kiadás

96 923

103 123

132 902

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

351 678

380 735

413 141

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

322 083

350 990

363 348

2,1,4,2,1

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

11 000

11 150

11 250

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

18 595

18 595

38 543

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

2,3

Működési célú céltartalékok

13 507

4 567

8 706

2,4

Tartalék normatíva visszafizetés miatt

9 250

2,5

Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése

0

0

3.

Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

788 667

830 390

874 066

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások

1

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

0

1,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

1,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

761 730

1 059 744

806 536

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

742 258

962 361

722 133

2,1,1

Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások

742 258

962 361

722 133

2,1,2

Beruházási kiadások

0

0

0

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

8 100

8 100

17 555

2,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

2,5

Felhalmozási célú céltartalékok GFT

18 924

43 047

2,6

Felhalmozási célú céltartalékok

11 372

70 359

23 801

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)

761 730

1 059 744

806 536

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

1 550 397

1 890 134

1 680 602

III. Áthúzódó kötelezettségek

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások

0

0

0

1,2

Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

2

Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások

0

0

0

Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0

0

0

Intézményfinanszírozás

Intézmény finanszírozás

167 796

175 129

157 349

Intézményfinanszírozás

167 796

175 129

157 349

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

1 718 193

2 065 263

1 837 951

1.2. melléklet1.

Működés felhasználás mérleg

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2020

2020

2021

II.Felhalmozási célu bevételek

2020

2020

2021

Összesen bevételek (I+II)

2020

2020

2021

eredeti

mód. új

terv

eredeti

mód. új

terv

eredeti

mód. új

terv

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

198 376

196 949

186 359

Költségvetési szervek felh.c.bevétele

0

0

0

Költségvetési szervek bevétele

198 376

196 949

186 359

0

Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa

0

0

0

Költségvetési szervek pénzmaradványa

0

0

0

736 845

760 606

833 877

Önkormányzati felh.c.bevételek

100 863

315 472

36 353

Önkormányzati bevételek

837 708

1 076 078

870 230

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

6 493

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

682 109

792 236

774 869

Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény

682 109

792 236

781 362

0

Felhalmozási hitel felvétel

0

0

Hitel felvétel

0

0

0

935 221

957 555

1 026 729

Felhalmozási célu bevételek összesen

782 972

1 107 708

811 222

Bevételek összesen

1 718 193

2 065 263

1 837 951

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2020

2020

2021

II.Felhalmozási c.kiadások

2020

2020

2021

Összesen kiadások (I+II)

2020

2020

2021

eredeti

mód. új

terv

eredeti

mód. új

terv

eredeti

mód. új

terv

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

198 376

200 472

192 852

Költségvetési szervek c.felh.kiadása

0

0

Költségvetési szervek kiadása

198 376

200 472

192 852

0

0

0

Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások

0

0

0

Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

590 291

629 918

681 214

Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése

761 730

1 059 744

806 536

Önkormányzati gazd. kiadásai

1 352 021

1 689 662

1 487 750

167 796

175 129

157 349

Intézmény finanszírozás

0

0

0

Intézmény finanszírozás

167 796

175 129

157 349

0

0

0

0

0

Pótigények összesen

0

0

0

956 463

1 005 519

1 031 415

Felhalmozási célu kiadások összesen

761 730

1 059 744

806 536

Kiadások összesen

1 718 193

2 065 263

1 837 951

Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2020

2020

2021

II.Felh. c.költségv. egyenlege

2020

2020

2021

Összesen hitel, hiány(I+II)

2020

2020

2021

eredeti

mód. új

terv

eredeti

mód. új

terv

eredeti

mód. új

terv

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

ei.

-21 242

-47 964

-4 686

Felh. célu költségvetés egyenlege

21 242

47 964

4 686

Egyenleg

0

0

0

1.3. melléklet1.

Pénzforgalmi mérleg

Sor-

Megnevezés

2020.évi

A 2020. évi eredeti előirányzatból

2021.évi

A 2021. évi eredeti előirányzatból

Eltérés (2021.eredeti ei.-2020.eredeti ei.)

szám

eredeti ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

eredeti ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

eredeti ei.

kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (állam-igazgatási) feladatok

I.Tárgy évi működési célú bevételek

1

Költségvetési szervek működési célú bevétele

198 376

191 996

6 380

0

186 359

182 859

3 500

0

-12 017

-9 137

-2 880

0

1,1

Ktgvetési szervek működési bevétele

30 580

24 200

6 380

0

29 010

25 510

3 500

0

-1 570

1 310

-2 880

0

1,1,1

Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val

24 200

24 200

0

0

21 850

21 850

0

0

-2 350

-2 350

0

0

1,1,2

wegyéb intézményi működési bevételek

6 380

0

6 380

0

7 160

3 660

3 500

0

780

3 660

-2 880

0

1,2

Egyéb működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1

Támogatásérétkű működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,2

Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,3

Egyéb működési bevétel bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Irányító szervi támogatás

167 796

167 796

157 349

157 349

-10 447

-10 447

2.

Önkormányzat működési célú bevételei összesen

734 045

619 985

2 460

111 600

833 877

722 777

7 900

103 200

99 832

102 792

5 440

-8 400

2,1

Működési bevételek összesen

17 630

15 170

2 460

0

33 140

25 240

7 900

0

15 510

10 070

5 440

0

2,1,1

Működési c.önkormányzati egyéb bevételek

16 130

13 870

2 260

0

31 140

23 940

7 200

0

15 010

10 070

4 940

0

2,1,2

Működési célú Áfa megtérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,3

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

1 500

1 300

200

0

2 000

1 300

700

0

500

0

500

0

2,1,4

Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,5

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,6

Kamatbevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Sajátos működési bevételek összesen

111 600

0

0

111 600

103 200

0

0

103 200

-8 400

0

0

-8 400

2,2,1

Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok

99 200

0

0

99 200

100 000

0

0

100 000

800

0

0

800

2,2,1,1

Ebből:wépítményadó

10 500

0

10 500

8 500

0

8 500

-2 000

0

0

-2 000

2,2,1,2

wtelekadó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,1,3

wkommunális adó

12 050

0

12 050

12 500

0

12 500

450

0

0

450

2,2,1,4

wiparűzési adó

72 000

0

72 000

68 000

0

68 000

-4 000

0

0

-4 000

2,2,1,5

widegenforgalmi adó

4 650

4 650

2 000

0

2 000

-2 650

0

0

-2 650

2,2,1,6

wadóhátralékok beszedése

0

0

0

0

9 000

0

0

9 000

9 000

0

0

9 000

2,2,2

Átengedett központi adók

8 200

0

0

8 200

0

0

0

0

-8 200

0

0

-8 200

2,2,2,1

wgépjárműadó

8 200

0

8 200

0

0

0

-8 200

0

0

-8 200

2,2,2,2

wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,4

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

4 200

0

0

4 200

3 200

0

0

3 200

-1 000

0

0

-1 000

2,2,4,1

Ebből wbírság - és pótlék

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

0

0

0

0

2,2,4,2

wtalajterhelési díj

3 200

0

3 200

2 200

0

2 200

-1 000

0

0

-1 000

2,3

Működési támogatások összesen

482 165

482 165

0

0

546 813

546 813

0

0

64 648

64 648

0

0

2,3,1

Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása

479 670

479 670

0

0

546 813

546 813

0

0

67 143

67 143

0

0

2,3,2

Működési célú egyéb központi támogatások

2 495

2 495

0

0

0

0

0

0

-2 495

-2 495

0

0

2,4

Egyéb működési bevételek összesen

122 650

122 650

0

0

150 724

150 724

0

0

28 074

28 074

0

0

2,4,1

Működési célú tám. értékű bevételek

30 800

30 800

0

0

31 700

31 700

0

900

900

0

0

2,4,2

Támogatás értékű működési bevétel

91 850

91 850

0

0

119 024

119 024

0

0

27 174

27 174

0

0

2

Önkormányzat működési célú pénzmaradványa

0

0

0

0

0

0

I.

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

932 421

811 981

8 840

111 600

1 020 236

905 636

11 400

103 200

87 815

93 655

2 560

-8 400

II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek

1.

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,1

wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,1,2

wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,2

Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2,3

Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen

100 863

0

100 863

0

36 353

17 780

18 573

0

-64 510

17 780

-82 290

0

2,1

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen

4 000

0

4 000

0

8 780

8 780

0

0

4 780

8 780

-4 000

0

2,1,1

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

4 000

0

4 000

0

0

0

0

0

-4 000

0

-4 000

0

2,1,2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

0

0

0

0

8 780

8 780

0

0

8 780

8 780

0

0

2,1,3,1

Osztalék

0

0

0

0

2,2,1

Fejlesztési célú központosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2,2

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3

Egyéb felhalmozási bevételek összesen

96 863

0

96 863

0

27 573

0

18 573

0

-69 290

0

-78 290

0

2,3,1

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

96 863

0

96 863

0

18 573

0

18 573

0

-78 290

0

-78 290

0

2,3,2

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről

0

0

0

0

9 000

9 000

0

0

9 000

9 000

0

0

II.

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2)

100 863

0

100 863

0

36 353

17 780

18 573

0

-64 510

17 780

-82 290

0

III.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV)

1 033 284

811 981

109 703

111 600

1 056 589

923 416

29 973

103 200

23 305

111 435

-79 730

-8 400

V. Pénzmaradvány

1,1

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

0

0

0

0

6 493

6 493

0

0

6 493

6 493

0

0

1

Működési önkormányzati pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1

Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány

682 109

682 109

0

774 869

774 869

0

92 760

0

92 760

0

Pénzmaradvány összesen

682 109

0

682 109

0

781 362

6 493

774 869

0

99 253

6 493

92 760

0

VI. Hitelek

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)

1 715 393

811 981

791 812

111 600

1 837 951

929 909

804 842

103 200

122 558

117 928

13 030

-8 400

I.Tárgyévi működési célú kiadások

1.

Költségvetési szervek működési célú kiadása

198 376

191 459

0

6 917

192 852

187 654

0

5 198

-5 524

-3 805

0

-1 719

1,1

Ebből:wszemélyi juttatás

109 714

103 827

0

5 887

119 926

115 426

0

4 500

10 212

11 599

0

-1 387

1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

17 965

16 935

0

1 030

19 026

18 328

0

698

1 061

1 393

0

-332

1,3

wdologi és egyéb folyó kiadás

70 697

70 697

0

53 900

53 900

0

0

-16 797

-16 797

0

0

1,4

wegyéb működési kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,2

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,3

wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,5

wellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5)

590 291

552 946

37 345

0

681 214

659 300

21 914

0

90 923

106 354

-15 431

0

2,1

Önkormányzati működési kiadások

576 784

539 439

37 345

0

672 508

650 594

21 914

0

95 724

111 155

-15 431

0

2,1,1

ebből: wszemélyi juttatás

114 516

114 516

0

0

111 829

111 829

0

-2 687

-2 687

0

0

2,1,2

wmunkaadót terhelő járulékok

13 667

13 667

0

0

14 636

14 636

0

969

969

0

0

2,1,3,1

wdologi és egyéb folyó kiadás

96 923

90 673

6 250

0

132 902

122 238

10 664

0

35 979

31 565

4 414

0

2,1,4

wegyéb működési kiadások összesen

351 678

320 583

31 095

0

413 141

401 891

11 250

0

61 463

81 308

-19 845

0

2,1,4,1

ebből: wműködési támogatásértékű kiadás

322 083

320 583

1 500

0

363 348

363 348

0

0

41 265

42 765

-1 500

0

2,1,4,2,1

wműködési c. átadás államháztart-on kívülre

11 000

11 000

0

11 250

11 250

0

250

0

250

0

2,1,4,3

ellátottak pénzbeli juttatása

18 595

18 595

0

38 543

38 543

0

19 948

38 543

-18 595

0

2,1,4,4

welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,1,5

wellátottak pénzbeli juttatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Likvídhitel kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3

Működési célú céltartalékok

13 507

13 507

0

0

8 706

8 706

0

-4 801

-4 801

0

0

2,4

Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

788 667

744 405

37 345

6 917

874 066

846 954

21 914

5 198

85 399

102 549

-15 431

-1 719

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások

1

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,1

Ebből: wberuházási kiadások áfá-val

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,2

wfelújítási kiadások áfá-val

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen

761 730

0

761 730

0

806 536

43 047

763 489

0

44 806

43 047

1 759

0

2,1

Beruházási kiadások áfá-val összesen

742 258

0

742 258

0

722 133

0

722 133

0

-20 125

0

-20 125

0

2,1,1

Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások

742 258

0

742 258

0

722 133

722 133

0

-20 125

0

-20 125

0

2,1,2

Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,2

Felújítási kiadások áfá-val összesen

8 100

0

8 100

0

17 555

0

17 555

0

9 455

0

9 455

0

2,3

Egyéb felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3,1

ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3,2

wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,3,3

wáfa befizetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,4

Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,6

Felhalmozási célú céltartalékok

11 372

0

11 372

0

66 848

43 047

23 801

0

55 476

43 047

12 429

0

II.

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)

761 730

0

761 730

0

806 536

43 047

763 489

0

44 806

43 047

1 759

0

Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

1 550 397

744 405

799 075

6 917

1 680 602

890 001

785 403

5 198

130 205

145 596

-13 672

-1 719

III. Áthúzódó kötelezettségek

1

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Költségvetési többlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési többlet összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V. Működési célú hitel törlesztés

Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú hitel törlesztése összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézméyfinanszírozás

Intézményfinaszírozás

167 796

167 796

0

0

157 349

157 349

0

0

-10 447

-10 447

0

0

Intézményfinanszírozás összesen

167 796

167 796

0

0

157 349

157 349

0

0

-10 447

-10 447

0

0

Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

1 718 193

912 201

799 075

6 917

1 837 951

1 047 350

785 403

5 198

119 758

135 149

-13 672

-1 719

2. melléklet

Állami támogatás

sor-szám

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított új előirányzat

2021. évi költségvetés

I.

A települési önkormányzatok általános működésének támogatása

119 602

134 013

132 576

II.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

186 861

201 719

213 473

1.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

153 576

153 576

178 457

2.

Óvodaműködtetési támogatás

27 077

27 077

27 788

3.

Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása

6 208

6 208

7 228

4.

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

14 858

5.

Bölcsödei ellétás támogatása

21 004

21 784

25 560

III.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

158 992

168 661

183 025

1.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

23 696

23 696

38 543

2.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

51 408

56 162

57 886

3.

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása

30 864

33 872

33 872

4.

Gyermek étkeztetés támogatása

31 951

33 081

27 095

5.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása

69

66

69

V.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 216

15 900

17 739

1.

Simontornya Városi Könyvtár támogatása

4 900

5 461

8 439

2.

Simontornyai Vár támogatása

9 316

10 439

9 300

3.

Érdekeltségnövelő támogatás

V.

Működési költségvetési és kiegészítő támogatás

21 231

Egyéb kiegészítő támogatás

Összesen:

479 671

541 524

546 813

2.1. melléklet2.

Központi támogatás

sor-szám

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított új előirányzat

2021. évi költségvetés

I.

A települési önkormányzatok általános működésének támogatása

119 602

134 013

132 576

II.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

186 861

201 719

213 473

1.

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

153 576

153 576

178 457

2.

Óvodaműködtetési támogatás

27 077

27 077

27 788

3.

Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása

6 208

6 208

7 228

4.

Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

14 858

5.

Bölcsödei ellétás támogatása

21 004

21 784

25 560

III.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

158 992

168 661

183 025

1.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

23 696

23 696

38 543

2.

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

51 408

56 162

57 886

3.

Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása

30 864

33 872

33 872

4.

Gyermek étkeztetés támogatása

31 951

33 081

27 095

5.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása

69

66

69

V.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 216

15 900

17 739

1.

Simontornya Városi Könyvtár támogatása

4 900

5 461

8 439

2.

Simontornyai Vár támogatása

9 316

10 439

9 300

3.

Érdekeltségnövelő támogatás

V.

Működési költségvetési és kiegészítő támogatás

21 231

Egyéb kiegészítő támogatás

Összesen:

479 671

541 524

546 813

2.2. melléklet2.

Átvett pénzeszközök

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított új előirányzat

2021. évi költségvetés

91 850

93 855

84 082

0

0

34 942

91 850

93 855

119 024

10 200

10 013

12 000

8 800

8 800

8 000

11 800

11 800

11 700

0

3 117

30 800

33 730

31 700

122 650

127 585

150 724

96 863

302 292

18 573

12 186

4 387

2 000

96 863

302 292

18 573

0

0

0

0

96 863

302 292

18 573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

219 513

429 877

169 297

2.3. melléklet2.

Egyéb bevételek

sor-szám

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított új előirányzat

2021. évi költségvetés

I.

Működési bevételek

I.1.

Egyéb sajátos bevételek

1.1.

Intézményi térítési díj

44 750

33 590

40 810

1.1.

Közmunka bevétel

250

250

2 000

1.3.

Környezetvédelmi bírság

50

50

50

1.4.

Bérleti díjak

1.5.

vendégház

800

800

6 000

1.6.

faház

660

660

600

1.7.

intézményi konyha

3 850

3 850

3 900

1,8

lakbér

3 850

2.1.

Működési célú bevételek

50 360

39 200

57 210

2.2.

Kötbér, kártérítés

0

0

0

2.3.

Továbbszámlázott szolgáltatások

300

300

1 000

2.4.

Egyéb bevételek

0

0

720

I.2

Egyéb egyszeri bevételek Temető

3 220

I.

Működési célú bevételek összesen:

300

300

4 940

Működési célú bevételek összesen:

50 660

39 500

62 150

II.

II. 1.

Felhalmozási bevételek

1.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása

II. 2.

Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet

0

0

9 000

II.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:

0

0

9 000

I-II. Mindösszesen:

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

9 000

2.4. melléklet2.

Ingatlan értékesítés

Sor-szám

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2020. évi módosított új előirányzat

2021. évi költségvetés

1

Szilfa u 49/b

1 500

1 500

0

2

Szilfa u 50/b

2 500

1 700

0

3

Kisasszonytó

2 300

Összesen:

4 000

5 500

0

Mindösszesen:

4 000

5 500

0

2.5. melléklet2.

Normatív támogatás

2020. V. RM

2021. költségvetési törvény

különbség

index

megjegyzés

forrás átcsoportosíthatóság

feladatmutató (fő, db, m3)

Ft/mutató (2020)

összeg (Ft) (2020)

Ft/mutató (2021)

összeg (Ft) (2021)

3

4

5

6

7

8

9=8-5

10=8/5

12

13

16,59

4 580 000

75 982 200

16,45

5 475 000

90 063 750

14 081 550

118,5%

365,50

25 200

9 210 600

365,50

25 200

9 210 600

0

100,0%

38,63

415 000

16 032 000

38,63

415 000

16 032 000

0

100,0%

4 651,58

70

325 611

4 651,58

70

325 611

0

100,0%

13,480

470 000

6 335 570

13,48

470 000

6 334 435

-1 135

100,0%

31 903 780

31 902 645

-1 135

100,0%

3 917

2 700

5 574 440

3 889

2 700

10 500 300

4 925 860

188,4%

41

2 550

104 550

41

2 550

104 550

0

100,0%

5 190 800

1,00

5 190 800

5 190 800

0,00

0

-5 190 800

0,0%

0

0

0

50

100

5 000

50

100

5 000

0

100,0%

840 800

0

119 601 570

132 576 245

12 974 675

110,8%

24,7

4 371 500

107 976 050

25,3

4 861 500

122 995 950

15 019 900

113,9%

19,000

2 400 000

45 600 000

19,0

2 919 000

55 461 000

9 861 000

121,6%

0,0

38 200

0

0,0

38 200

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

12,0

396 700

4 760 400

13,0

432 000

5 616 000

855 600

118,0%

0,0

367 584

0

0,0

367 584

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

1,0

1 447 300

1 447 300

1,0

1 611 000

1 611 000

163 700

111,3%

0,0

459 200

0

0,0

459 200

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

0,0

1 684 800

0

0,0

1 684 800

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

159 783 750

185 683 950

25 900 200

116,2%

278,0

97 400

27 077 200

285,3

97 400

27 788 220

711 020

102,6%

27 077 200

27 788 220

711 020

102,6%

28,9

0

28,9

0

0

186 860 950

213 472 170

26 611 220

114,2%

23 695 784

38 543 000

14 847 216

162,7%

2,0000

3 400 000

6 800 000

2,0000

4 100 000

8 200 000

1 400 000

120,6%

6 393

0

0

6 393

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

1,7406

0

0

1,7406

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

1 236

0

0

1 236

0

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

6 800 000

8 200 000

1 400 000

120,6%

0

2 099 400

0

0

2 099 400

0

0

0,0%

54

65 360

3 529 440

61

66 360

4 047 960

518 520

114,7%

0

25 000

0

0

25 000

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

56

429 000

24 024 000

56

471 900

26 426 400

2 402 400

110,0%

23

285 000

6 555 000

24

325 500

7 812 000

1 257 000

119,2%

0

550 000

0

0

550 000

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

5

2 993 000

14 965 000

6

4 260 000

25 560 000

10 595 000

170,8%

0

2 690 000

0

0

2 690 000

0

0

#ZÉRÓOSZTÓ

1

4 419 000

4 419 000

0

4 419 000

0

-4 419 000

0,0%

1

1 620 000

1 620 000

0

1 620 000

0

-1 620 000

0,0%

1

3 000 000

3 000 000

1

3 000 000

3 000 000

0

100,0%

3 000

2 500

7 500 000

3 000

2 800

8 400 000

900 000

112,0%

96 108 224

121 989 360

25 881 136

126,9%

8

3 858 040

30 864 320

8

4 234 040

33 872 320

3 008 000

109,7%

0

0

0

30 864 320

33 872 320

3 008 000

109,7%

7,57

2 200 000

16 654 000

6,42

2 376 000

15 253 920

-1 400 080

91,6%

15 297 268

11 840 649

-3 456 619

77,4%

121

570

68 970

121

570

68 970

32 020 238

27 163 539

-4 856 699

84,8%

0

158 992 782

183 025 219

24 032 437

115,1%

465 455 302

529 073 634

63 618 332

113,7%

9 316 000

9 300 000

-16 000

99,8%

4 900 167

8 439 130

3 538 963

172,2%

0

0

4 900 167

8 439 130

3 538 963

14 216 167

17 739 130

3 522 963

124,8%

2 250 000

2 020 000

-230 000

89,8%

0

#ZÉRÓOSZTÓ

481 921 469

548 832 764

66 911 295

113,9%

479 671 469

546 812 764

67 141 295

114,0%

Összege (2020. V. RM)

Összege (2021. TV)

különbség

Ft-ban

Ft-ban

114 410 770

132 576 245

18 165 475

5 190 800

0

-5 190 800

161 242 782

185 045 219

23 802 437

62 884 558

61 035 859

-1 848 699

186 860 950

213 472 170

26 611 220

14 216 167

17 739 130

3 522 963

481 921 469

548 832 764

66 911 295

2 250 000

2 020 000

-230 000

479 671 469

546 812 764

67 141 295

3.1. melléklet3.

Intézményi létszám

Közszférában foglalkoztatotak létszáma

Cím

Cím és alcím megnevezése

sz.

Önállóan működő és gazdálkodó és

2020.évi

2020

2021.évi

Eltérés

2021

önállóan működő költségvetési szervek

eredeti ei.

mód.ei.

terv

eredeti

tervből

megjegyzés

ei.hoz

zárolt

01.

Simontornya Város Önkormányzata

6

6

6

0

02.

Polgármesteri Hivatal

24

24

24

0

03.

Simontornyai Vár

4

4

4

0

04.

Simontornya Városi Könyvtár

2

2

2

0

Összesen

36

36

36

0

0

3.2. melléklet3.

Önkormányzati létszám

Közfoglalkoztatottak létszám kerete

Cím

Cím és alcím megnevezése

sz.

Önállóan működő és gazdálkodó és

2020.évi

2020.évi

2021.évi

Eltérés

önállóan működő költségvetési szervek

eredeti ei.

mód.ei.

terv

eredeti

ei.hoz

01.

Simontornya Város Önkormányzata

78

78

78

0

2.

Polgármesteri Hivatal

1

1

1

0

3.

Simontornyai Vár

1

1

1

0

4.

Simontornya Városi Könyvtár

1

1

1

0

Összesen

81

81

81

0

Egyéb szervezetek támogatása

Al-

Megnevezés

2020. évi

2020. évi

2021. évi

Megjegyzés

cím sz.

eredeti előir.

mód.új előir.

terv

4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások

2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

0

4,1.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

0

0

0

4,2.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:

0

0

0

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások

4,3.1

2020.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

4,3.

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

0

4,4. Működési célú pénzeszköz átadások

4,4.2

Köznevelési Társulás támogatása

214 335

230 975

243 226

ebből normatíva: 236.035

4,4.3

Szociális Társulás támogatása

100 890

111 152

113 823

ebből normatíva: 91.759

4,4.4

Sürgősségi Társulás támogatása

5 358

5 358

6 299

4,4.5

TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása

7 000

7 000

7 000

4,4,6

DÁM társulás tagi hozzájárulás

1 500

1 500

0

4,4,7

DRV csatorna pályázat

2 005

4,5

Működési pénzeszköz átadások összesen

329 083

357 990

370 348

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása

4,5,1

SIKK Kézilabda Klub

1 000

4 000

1 000

4,5,2

STC 22 Sportegyesület

1 000

1 000

1 000

4,5,3

Polgárőrség

500

500

500

4,5,4

Tűzoltóság

500

500

500

4,5,5

Színházi Nyár Alapítvány

0

250

4,5,6

Fény-Erő Egyesület

0

50

0

4,5,7

Simontornya Múltjáért Alapítvány

0

0

4,5,8

Mentőállomás támogatása

100

4,5,9

Egyéb

1 000

1 000

1 000

Kulturális Bizottság 500

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen

4 000

7 150

4 250

4,4.

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

333 083

365 140

374 598

4.

Mindösszesen:

333 083

365 140

374 598

Szociálpolitikai támogatás

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi módosított előirányzat

2021. évi terv

Eltérés (2021 évi terv-2020.évi terv)

Kiadás

ebből:

Kiadás

ebből:

Kiadás

ebből:

Kiadás

ebből:

saját forrás

közp. támogatás

saját forrás

közp. támogatás

saját forrás

közp. támogatás

saját forrás

közp. támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 500

3 500

3 500

0

3 500

6 500

0

6 500

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

3 000

0

3 000

3 500

0

3 500

500

0

500

25

0

25

25

0

25

25

0

25

0

0

0

500

0

500

500

0

500

300

0

300

-200

0

-200

150

150

0

150

150

0

150

150

0

0

0

0

120

120

0

120

120

0

120

200

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 300

1 300

0

1 300

1 300

0

1 300

1 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

10 000

10 000

0

10 000

26 648

26 648

16 648

0

16 648

18 595

1 570

17 025

18 595

1 570

17 025

38 543

1 650

36 973

19 948

80

19 948

2 100

0

2 100

2 100

0

2 100

2 020

0

2 020

-80

0

-80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 632

0

7 632

7 632

0

7 632

0

0

0

-7 632

0

-7 632

9 732

0

9 732

9 732

0

9 732

2 020

0

2 020

-7 712

0

-7 712

28 327

1 570

26 757

28 327

1 570

26 757

40 563

1 650

38 993

12 236

80

12 236

5. melléklet

Tartalékok

Megnevezés

2020.évi eredeti előirányzat

2020.évi

2021.évi

Megjegyzés

mód előirányzat

terv

I. Felhalmozási célú tartalékok

Folyamatban levő pályázatok feladatai

0

0

0

Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira

0

0

0

Felhalmozási célú tartalék GFT

43 047

Felhalmozási célú általános tartalék

11 372

70 359

23 801

I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:

11 372

70 359

66 848

II. Működési célú tartalékok

Ügyrendi, Oktatási és Sport Bizottság

- Oktatási és Kulturális Támogatási Keret

500

0

500

Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret

1 500

0

1 500

Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)

1 000

0

1 000

A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra

2 500

0

2 000

Állami, városi ünnepek megrendezésére

1 340

1 000

1 840

ebből: Március 15.

35

0

35

Május 1

85

0

85

Augusztus 20.

200

0

200

Október 23.

20

0

20

Karácsony

1 000

1 000

1 500

Közművelődési programok

250

0

0

- Nyári Színház támogatása

250

0

0

- Motoros találkozó támogatása

0

0

Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések

7 000

0

10 664

Városavató 23 éves évfordulója

6 000

0

7 700

Szüreti felvonulás

200

0

200

Egészségnap

0

0

100

Egyéb rendezvények

800

0

2 664

Pénzmaradvány elszámolás

0

0

Általános tartalék

2 917

2 767

8 017

II. Működési célú tartalékok

13 507

3 767

22 521

Mindösszesen:

24 879

74 126

89 369

6. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés

I

II

III

IV

V

Vl

Vll

Vlll

IX

X

Xl

Xll

Összesen

I. Működési célú bevételek

Költségvetési szervek működési célú bevétele

5 180

5 179

5 179

5 179

5 179

5 179

5 179

5 179

5 180

5 179

5 179

5 179

62 150

Építményadó

200

100

2 500

100

150

100

50

50

4 600

50

20

580

8 500

Kommunális adó

100

550

5 500

300

300

150

200

200

4 300

150

250

500

12 500

Iparűzési adó

1 200

1 500

15 000

1 500

16 500

1 200

1 000

1 000

17 000

950

1 000

10 150

68 000

Idegenforgalmi adó

0

0

0

300

0

0

400

0

0

800

0

500

2 000

Bírság pótlék

100

50

50

50

150

100

50

100

50

100

100

100

1 000

Adóhátralék beszedés

0

0

1 500

0

2 800

0

2 500

0

0

800

0

1 400

9 000

Talajterhelési díj

250

150

100

200

200

200

150

200

200

150

100

300

2 200

Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása

45 567

45 568

45 567

45 568

45 568

45 568

45 568

45 568

45 567

45 568

45 568

45 568

546 813

Működési célú egyéb központi támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatásértékű bevételek

2 642

2 641

2 642

2 642

2 641

2 642

2 642

2 641

2 642

2 642

2 641

2 642

31 700

Támogatásértékű működési bevétel

9 919

9 918

9 919

9 918

9 919

9 919

9 919

9 918

9 919

9 919

9 918

9 919

119 024

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei

65 158

65 656

87 957

65 757

83 407

65 058

67 658

64 856

89 458

66 308

64 776

76 838

862 887

II. Felhalmozási célú bevételek

Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele

350

350

380

700

880

1 200

500

320

1 500

1 000

1 200

400

8 780

Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

Fejlesztési célú központosított előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

4 387

0

0

12 186

0

0

0

16 573

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről

0

0

0

9 000

0

0

0

0

0

0

0

9 000

Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei

2 350

350

380

14 087

880

1 200

500

320

13 686

1 000

1 200

400

36 353

III. Kölcsönök visszatérülése

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tárgy évi bevételek összesen

67 508

66 006

88 337

79 844

84 287

66 258

68 158

65 176

103 144

67 308

65 976

77 238

899 240

V. Pénzmaradvány

Költségvetési szervek működési pénzmaradványa

6 493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 493

Önkormányzati működési pénzmaradvány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány

774 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

774 869

VI. Költségvetési szervek finanszírozása

költségvetési szervek finanszírozási bevételei

13 112

13 112

13 113

13 112

13 113

13 112

13 113

13 112

13 113

13 112

13 113

13 112

157 349

Bevételek mindösszesen

855 489

79 118

101 450

92 956

97 400

79 370

81 271

78 288

116 257

80 420

79 089

90 350

1 837 951

I. Működési célú kiadások

Költségvetési szervek működési célú kiadása

69 509

69 509

72 356

69 509

68 792

72 322

69 363

69 509

72 705

70 143

72 075