Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a köztemetők használatának rendjéről

Hatályos: 2021. 03. 17- 2023. 01. 25

Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete

a köztemetők használatának rendjéről

2021.03.17.

Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §1

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya Simontornya város közigazgatási területén lévő, a (2) és (3) bekezdésben foglalt valamennyi működő köztemetőre és lezárt temetőre terjed ki.

(2) Működő köztemetők:

a) simontornyai köztemető (simontornyai 198/1 hrsz)

b) Római katolikus köztemetőrész (simontornyai 190 hrsz)

(3) Lezárt temető

a) „Izraelita temető” (simontornyai 194 hrsz)

b) „Szovjet-orosz temető” (simontornyai 990 hrsz)

3. A köztemetők üzemeltetése

3. § (1) 2A temető fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat látja el. A feladatellátással kapcsolatos pénzügyi, számviteli teendőket a Simontornyai Polgármesteri Hivatal útján, a karbantartási, nyilvántartási és egyéb adminisztrációs teendőket a temető gondnoki feladatot ellátó személy útján.

(2)3

4. § (1) A temetési hely megváltásáért, valamint újraváltásáért a 2. melléklet szerinti díjat kell fizetni.

(2)4 Temetést kizárólag e tevékenység végzésére jogszabályban meghatározott kegyeleti szolgáltatói engedéllyel rendelkező szolgáltató végezhet.

(3) A temetkezési szolgáltatók a temetői létesítmények, továbbá az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 3. mellékletben meghatározott díjakat kötelesek megfizetni.

(4)5

(5) 6

4. Az üzemeltető feladatai

5. §7 (1) Az üzemeltető a temető üzemeltetési feladatait a temető gondnoki feladatot ellátó személy útján látja el, azzal a kivétellel, hogy a sírhely kiásásáról a temetkezési szolgáltató útján gondoskodik.

(2) A temető gondnoki feladatok

a) a temető rendjének betartása, betartatása,

b) a ravatalozó és az ahhoz kapcsolódó technikai berendezések biztosítása, rendelkezésre bocsátása,

c) a temető létesítményeinek karbantartása, működtetése,

d) az utak és a közműhálózat karbantartásával, síkosság mentesítésével és a hó eltakarításával kapcsolatos feladatok koordinálása,

e) nyilvántartások vezetése,

f) temetési hely megváltásának, újra váltási díjának beszedése,

g) a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak beszedésének koordinálása.

(3)8

(4) 9

5. Temetési helyek

6. § (1) A temetőt sírhelytáblákra, a számozott sírhelytáblákat sorokra, a sorokat számozott sírhelyekre kell felosztani.

(2)10

7. § (1) 11A köztemetőben temetkezésre szolgáló temetési helyek:

a) egyes sírhely

b) kettes sírhely

c) sírbolthely (kripta)

d) urnafülke

e) urnasírhely

f) urnasírbolt.

(2) A köztemetőben valamennyi temetési helyet sírjellel kell jelölni.

(3)12

8. §13 hatályon kívül

9. § hatályon kívül

10. § hatályon kívül

6. A temetési helyek használati ideje

11. § (1) Az egyes temetési helyeket (a szociális és díszsírhelyek kivételével) az eltemettetést végzőknek illetve hozzátartozóiknak meg kell váltaniuk (egyszeri megváltás), és ezzel a temetési hely felett rendelkezési jogosultságot szereznek.

(2) A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(3)14

(4)15 Az egyszeri megváltás időtartama:

a) egyes sírhelyek esetén 25 év illetve az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év;

b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év;

c) sírbolt esetén 60 év;

d) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év;

e) urnasírbolt esetén 20 év.

(5) A használati idő azonos tartalommal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a sírhelytábla nem kerül lezárásra vagy átrendezésre.

(6) Ha a rátemetés miatt a sír használati ideje meghosszabbodik a használati díj időarányos részét meg kell fizetni. Ez a díj az öt évre eső díjnál kevesebb nem lehet.

(7) A használati idő korlátozása esetén, továbbá akkor, ha a rendelkezésre jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

12. §16

7. Temetési helyek méretei

13. § (1) 17A temetési helyek méretei a köztemetőben:

a) egyes felnőtt sírhely: 2,20 m hosszú 1,00 m széles

b) felnőtt kettes sírhely: 2,20 m hosszú 2,20 m széles

c) urnasírhely: 0,80 m hosszú 0,60 m széles az urnatartó fedlapjától számított 50 cm földtakarással (telepszintig)

d) 4 személyes sírbolt: 3,50 m hosszú 2,50 m széles

e) 6 személyes sírbolt: 3,50 m hosszú 3,00 m széles

f) urnafülke: 0,30 m hosszú 0,30 m széles

(2) A köztemetőben a sírok egymástól való oldaltávolságának legalább 60 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) A köztemetőben felnőtt sírhelydíj befizetése mellett a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lenni.

(4) A köztemetőben urnasírhelybe négy darab urna helyezhető.

(5) Egy urnafülkébe egy elhunyt hamvai helyezhetők.

8. Rátemetés

14. § (1) Rátemetés:

a) a már betemetett koporsós temetési helyre történő még egy elhalt elhelyezése, vagy urna rá- vagy elhelyezése, vagy

b) temetéssel vagy koporsós temetési helyre 25 éven belüli holttestmaradványok elhelyezésén túl legfeljebb kettő, 25 éven túli holttestmaradvány elhelyezése, vagy

c) illetve olyan urnasírba, urnasírboltba történő urna betemetés, ahová már előzetesen lett urna betemetve.

(2) Koporsós rátemetés esetén a temetéskor érvényes sírhelyhasználati díj időarányos részét kell megfizetni. Rátemetés esetén a teljes összefüggő sírra (pl. kettős sír) vonatkozó, és a temetéskor érvényben lévő sírhelyhasználati díj olyan időarányos részét kell megfizetni, amellyel biztosítható a további 25 év használati idő.

(3) Sírboltba csak a sírboltkönyvbe bejegyzett számú koporsót lehet elhelyezni. Sírboltba a 60 év használati időn belül temetni csak az esetben lehet, ha azt a sírbolt műszaki állapota lehetővé teszi, állékonysága nem veszélyeztet életet vagy biztonságos használatot. Ha temetés esetén a használati időből még 25 év porladási idő biztosított, úgy megváltási díjat nem kell fizetni. 25 év porladási időt el nem érő temetés esetén temetni csak az esetben lehet, ha a használati idő kiegészítése vagy meghosszabbítása 60 évre történik.

(4) Egyes sírba 2 (kettő) urna, kettős sírba 2-2 (kettő-kettő) urna temethető rá.

(5) Urnát sírhelybe, sírbolthelybe rátemetni egyaránt szabad.

9. Síremlék, sírjel állítása, gondozása

15. § (1) A temetési helyen a síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlékek alapozásának méreteit minden esetben az üzemeltető állapítja meg. Az alapozás felső síkja az eredeti terepszintet nem haladhatja meg.

(2) A síremlékek szabályszerű felállítását az üzemeltető ellenőrzi.

(3) A temetőben felállított síremlék lebontását, áthelyezését az üzemeltetőnek előzetesen be kell jelenteni. Az üzemeltető kérésére a vállalkozó köteles engedélyét bemutatni, továbbá igazolni, hogy a síremlékkel kapcsolatos munkavégzés a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy megrendelésére történik.

(4) A már felállított síremléket és a sír egyéb tartozékait a köztemetőből – még javítás céljára is – csak az üzemeltetőnek történő bejelentés után lehet elszállítani.

(5) A temetési helyen legfeljebb olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során gyökérzete a szomszédos temetési helyek és a sírhelyek közötti utak vagy más temetői létesítmény állapotát, állagát nem veszélyezteti, és növekedése során a temetési hely alapterületét nem haladja meg. Az 1 méternél magasabba növő növények ültetése előtt az üzemeltetővel egyeztetni kell.

(6) A köztemetőben a temetési helyek gondozásáról, gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személy gondoskodik.

10. Szociális temetés ellátásának temetői rendje

16. §18

11. Temetési hely, sírbolt felnyitása

17. §

12. A köztemetők rendje

18. § (1) A temetők április 1. napjától november 5. napjáig 600 órától 2100 óráig, november 6. napjától április 30. napjáig 700 órától 1800 óráig tartanak nyitva.

(2) A nyitva tartás rendjét a temetők bejáratánál ki kell függeszteni.

(3) A Halottak Napjához kötődően az üzemeltető a temető nyitva tartását meghosszabbíthatja.

(4) A temetők területét a nyitvatartási idő leteltekor külön felszólítás nélkül el kell hagyni.

19. § (1) A temetőlátogatók kegyeletüket a köztemetők nyitvatartási idején belül róhatják le úgy, hogy e közben nem zavarhatják a köztemetőkben folyó temetési szertartások végzését. A temetőkben 12 éven aluli gyermek csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(2) A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

(3) A temetőkbe állatot – a vakvezető és az őrzési feladatot ellátó eb kivételével - bevinni tilos.

(4) A temetőkben csak a sír, síremlék díszítésére szolgáló tárgy helyezhető el. Minden más célt szolgáló tárgy csak az üzemeltető írásbeli engedélyével helyezhető el.

(5) A sír és a sírbolt kerítéssel nem határolható körül. Pad és egyéb ülőalkalmatosság a sírhelyek közé az üzemeltető hozzájárulásával létesíthető.

(6) A temetőbe történő behajtás díjtalan.

(7) A temetőben gyertyát vagy mécsest gyújtani legkésőbb a zárás előtt félórával szabad. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedéseket annak kell megtennie, aki a gyertyát vagy mécset meggyújtotta.

(8)19 Sírgondozás során keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt kizárólag az arra kijelölt gyűjtőedényzetben, az üzemeltető által biztosított szelektív módon kell elhelyezni, a sírhelyek gondozása során keletkezett hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(9) A köztemető területén a sírok kivételével a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, elvinni tilos.

(10) Fát, cserjét a sírhelyen kívüli területre csak az üzemeltető vagy az általa megbízott személy vagy szervezet ültethet.

(11) Az üzemeltető a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét, gyomtalanítását, különösen nagyra nőtt fák, bokrok, elgazosodott növények esetén minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti, a temető rendjét zavaró tárgyakat eltávolíthatja a rendelkezési jog tulajdonosának költségére.

(12) A rossz helyre ültetett növényekben, valamint a sírokon kinőtt gyomnövények kaszálása során bekövetkezett károkért az üzemeltető nem tartozik felelősséggel.

20. § (1) 20A köztemetőben kizárólag az a vállalkozó végezhet tevékenységet, aki ezt az üzemeltető részére előzetesen bejelentette és igazolta, hogy a munkavégzés a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy megrendelésére történik.

(2) A köztemető területén vállalkozási tevékenységet végző csak munkanapokon, a temető nyitvatartási ideje alatt, a jogszabályi feltételek betartása mellett végezhet munkát.

(3)21 A munka befejezését követő három napon belül a vállalkozó köteles helyreállítani az eredeti állapotot, valamint a temető területéről elszállítani a munkavégzés során keletkezett vagy feleslegessé vált anyagot. Ezt a temetőben kihelyezett hulladékgyűjtő edényzetben elhelyezni tilos. Amennyiben a munkavégzés során keletkezett vagy feleslegessé vált anyag az üzemeltetőt munkájában akadályozza, úgy annak eltávolításáról egy napon belül kell gondoskodni.

(4) A temető területére vállalkozási tevékenység végzése érdekében gépkocsival behajtani csak az üzemeltető engedélyével, a munkavégzéshez feltétlen szükséges ideig lehet.

(5) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végző csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével helyezhet el tevékenységét ismertető reklám- és hirdetőtáblát.

13. A temetkezési szolgáltatások

21. §22 (1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozó végezhet.

(2) A temetkezési szolgáltató köteles a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

(3) A temetkezési szolgáltató a temető létesítményeit (ravatalozó, hűtő, közmű, szeméttároló) e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott szolgáltatási díj ellenében veheti igénybe, melyet az üzemeltető részére köteles megfizetni.

(4) Az igényeket az üzemeltető felé kell bejelenteni, a ravatalozó használata esetén az igénybevételt megelőző legalább három munkanappal. A ravatalozót a temetés után az átvett állapotnak megfelelően kell átadni az üzemeltetőnek. Az elmaradt takarítás költsége és az esetlegesen okozott kár a temetkezési szolgáltatót terheli.

(5) A halott hűtő telítettsége esetén a halott elhelyezéséről és hűtéséről a temetkezési szolgáltató köteles gondoskodni.

(6) A temetkezési szolgáltató a hamvak szétszórásával, az urnaelhelyezéssel, a sírásással, a sírhelynyitással, a sírba helyezéssel, a visszahantolással, az újra temetéssel és az exhumálással kapcsolatos tevékenységekről köteles az üzemeltetőt tájékoztatni.

(7) Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet.

(8) Az üzemeltető a létesítmény átadását igénylőtől – a más vállalkozó részéről történő korábbi lefoglalás esetét kivéve – nem tagadhatja meg.

(9) Amennyiben a temetkezési szolgáltató a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a temetői létesítményt nem veheti igénybe.

(10) Temetés esetén a sírhely kiásásáról a szolgáltató gondoskodik. Az urnasírhelyet maximum 24 órával, sírhely esetén 48 órával a temetés előtt áshatja ki, melyet minden esetben le kell fednie a balesetek elkerülése miatt.

14. Hulladékkezelés

22. § (1) A temető üzemeltetője gondoskodik a temető tisztántartásáról, a hulladékgyűjtő edények tartalmának elszállításáról.

(2) Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat, koszorúkat, az elhasznált csomagolóanyagot és minden más hulladékot kizárólag ezek gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni. A temetőben lévő hulladékgyűjtőbe a temetőn kívül keletkezett hulladékot elhelyezni tilos.

(3) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(4) Az elbontott sírkő ártalmatlanításáról és elszállításáról a temetésre kötelezett köteles gondoskodni. A kihelyezett hulladékgyűjtőbe az nem helyezhető.

15. A temető lezárása, megszüntetése

23. §23

16. A temető fenntartásának ellenőrzése

24. § hatályon kívül

17. Vegyes és záró rendelkezések

25. § (1) Ez a rendelet a 16. § kivételével 2015. január 1-én lép hatályba.

(2) A 16. § 2016. január 1-én lép hatályba.

(3) Hatályát veszti

a) Simontornya Város Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2000.(II.15.) önkormányzati rendelete,

b) a temetőkről és a temetkezésről szóló 3/2000.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2007.(XII.22.) önkormányzati rendelet.

1

Hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 1. §-a.

2

Módosította az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 2. §-a.

3

Hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 3. §-a.

4

Módosította az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 4. §-a.

5

A rendelet 4.§ (4) (5) bekezdését hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 5. §-a.

6

A rendelet 4. § (4) és (5) bekezdését hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú módosító rendelet 5. §-a

7

A rendelet 5.§ (1) (2) bekezdést módosította az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 6.§-a.

8

A rendelet 5.§ (3) (4) bekezdését hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 7. §-a.

9

A rendelet 5.§ (3) (4) bekezdését hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 7. §-a.

10

Hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 8. §-a.

11

Módosította az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 9. §-a.

12

Hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 10. §-a.

13

A rendelet 8.§, 9.§, 10.§ hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 11. §-a.

14

Hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 12. §-a.

15

Módosította az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 13. §-a.

16

Hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 14. §-a.

17

Módosította az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 15. §-a.

18

A rendelet 16.§, 17.§ hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 16. §-a.

19

Módosította az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 17. §-a.

20

Módosította az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 18. §-a.

21

Módosította az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 19. §-a.

22

Módosította az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 20. §-a.

23

A rendelet 23.§, 24.§ hatályon kívül helyezte az 5/2021.(III.16.) számú rendelet 21. §-a