Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019(XII.3.) önkormányzati rendelete

a köztemető használati rendjéről

Hatályos: 2020. 12. 22

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2019.(XII.3.) önkormányzat rendelete

a köztemető használati rendjéről

(egységes szerkezetben a módosításokkal)


Márianosztra község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1.§


 1. A szabályozás célja, hogy Márianosztra község területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés biztosítása érdekében; szabályozza a temetők működési rendjét, a temetés lebonyolításának zavartalanságát.


 1. A tisztességes temetéshez való jog bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül mindenkit megillet.


 1. A temetés módja lehet világi és egyházi.


 1. Halottakat eltemetni csak temetési helyen szabad.


2. §


(1) A rendelet hatálya a Márianosztra község közigazgatási területén fekvő, az önkormányzat tulajdonában álló működő temetőre, az ott folyó temetkezési és temető-fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg a tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki.


(2) Az Önkormányzat területén az alábbi temető található: 209 hrsz.


(3) A köztemető tulajdonosa az Önkormányzata.


Temető fenntartása, üzemeltetése

3. §


(1) A köztemető

 1. fenntartásáról a helyi önkormányzat gondoskodik.
 2. üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat az önkormányzat látja el.


(2) Az önkormányzat gondoskodik a temetők fenntartásával kapcsolatos feladatok, tevékenységek ellátásáról, illetve gondoskodik a temető közüzemi díjainak megfizetéséről.


(3) A feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésében biztosítja.

A temető létesítményei

4. §


(1) Az önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:


a) a meglévő utakat karbantartja a parcellák megközelítésére,

b) parkosítást, fásítást végez,

c) egy ravatalozót tart fenn,

d) a keríts anyaga drótkerítést,

e) egy helyen vízvételi lehetőséget,

f) hulladék-lerakóhelyet működtet a temetőben keletkezett hulladék gyűjtésére 1 db konténer elhelyezésével. A konténer elszállításáról, kiürítéséről az önkormányzat gondoskodik a szolgáltatóval kötött szerződés alapján.


(2) A ravatalozó tartozékai felszerelése: a szükséges villanyvételi lehetőség. (A ravatalozóban lévő, temetéshez szükséges tárgyak az önkormányzattal szerződésben lévő temetkezési szolgáltató tulajdona.)


A temetőhasználat szabályai

5. §


(1) A temetési hely felett rendelkező köteles a temető használatára vonatkozó jogszabályokat és jelen rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni, környezetét gyommentesítéssel, vagy fűnyírással rendben tartani.


(2) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig/sírboltig tartó terület, út fele.


(3) A köztemető környezetvédelme és köztisztaságának megőrzése, valamennyi temetőlátogató kötelezettsége, ezért mint a szerves (növény) mint a szervetlen hulladékot hulladéktároló helyeken elhelyezni köteles.


(4) A sírokra, 0,5 méternél magasabbra növő fákat, bokrokat nem szabad ültetni.


(5) Tilos a sírhely körül virágot, fát, bokrot ültetni, padot, betonlépcsőt vagy egyéb tárgyat elhelyezni.


(6) A rendelet hatálybalépésekor a sírokon már meglévő, 1 m magasságot meghaladó növényzet gondozását, ápolását, metszését a sírhely bérlője köteles úgy elvégezni, hogy a látogatók és a szomszédos sírhelyek biztonságát ne veszélyeztesse.


(7) A temetőben meggyújtott gyertyát – zárt mécses kivételével – a tűzveszély elkerülése végett a távozás előtt el kell oltani.


6. §


(1) Tilos a temetőben minden olyan magatartás vagy tevékenység, mely a temető látogatók kegyeleti érzését sérti!


(2) A temetőben 14 éven aluli gyermek kísérő nélkül nem tartózkodhat!

(3) A temetőben tilos a gépjárműforgalom!


(4) A temetőben – vakvezető kutya kivételével – állatot bevinni tilos!


7. §


(1) A temetőben keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni.


(2) A sírok, sírboltok építésénél, lebontásánál keletkezett sírkő maradványokat a sír létesítője a munkáltok megkezdését követő 15 napon belül a temető területéről köteles elszállítani.


(3) A törmelékek, maradványok konténerbe történő elhelyezése tilos.


(4) A sírok fölé emelt síremlékek, fejfák továbbá a sírboltok karbantartásáról, helyreállításáról saját költségén annak létesítője, illetve örököse köteles gondoskodni.


(5) Leromlott állapotú, düledező síremlékek helyreállítására az önkormányzat a létesítőt vagy örököst felszólítja.


(6) Élet és vagyonbiztonság veszélyeztetése esetén az önkormányzat a vészhelyzetet megszünteti és erről a létesítőt vagy örököst értesíti. A felmerült költségek a létesítőt vagy örököst terhelik.


Ravatalozó használatának, igénybevételének szabályai

8. §


(1) A temető ravatalozójának használata nem kötelező, ha a temetőbe szállított halott - a kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre kerül.


(2) A temetőbe beszállított, - kötelező azonosítást követően - haladéktalanul eltemetésre nem kerülő holttesteket a temetésig a ravatalozó épületben kell tartani.


Temetési helyek

9. §


(1) A temetőben kialakított sírhelytáblák és temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni.


(2) A temetőben a következő temetési hely biztosított:

 • koporsós sírhely
 • urnás sírhely
 • urnafülkék


10. §


(1) A temetési helyek méretük és az eltemethető személyek száma szerint a következők:

a.) egyes sírhely:                    alapmérete      110 x 210 cm

                                        mélysége        200 cm


(Egy koporsó helyezhető el benne.)


b.) dupla sírhely:                    alapmérete      190 x 210 cm

                                        mélysége        200cm


(Két koporsó helyezhető el benne egymás mellett.)


(2) A temetési helyek közötti távolság minimálisan 50 cm. A sorok közötti távolság minimálisan: 80 cm


(3) A sírhelyeken sírdomb felhantolása nem kötelező, létesítése esetén a sírdomb magassága legfeljebb 30 cm lehet.


(4) Urnasírhely alapterülete 80 X 100 cm és a talaj szintjétől legalább 0,5 m mélységbe kell elhelyezni. Egy urnasírhelyre 2 urna helyezhető el.


(5) Az egyes sírhelyre további 2 urna, a kettes sírhelyre 2-2 urna rátemethető.


(6) Az urnafülke mérete 30 cm x 30 cm. Urnafülke esetén - lentről kezdve - balról jobbra haladva soronként lehet urnafülkét megváltani és benne urnát elhelyezni. Az urnafülkét, kizárólag természetes csiszoltkővel lehet lefedni.


(7) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet.


(8) Kegyeletet vagy a közízlést sértő síremléket felállítani tilos.


11. §


(1) Temetési helyekért térítési díjat, illetőleg újraváltás esetén újraváltási díjat kell fizetni. Az újraváltási díj fizetési kötelezettség a lejárat utolsó napját követő napon keletkezik.


(1/A)[1] Aki az (1) bekezdésben foglalt határidőt elmulasztja, az önkormányzat kérelemre, méltányosságból eltekint a rendelkezési jog megszűnésétől, amennyiben a hatályba lévő rendeletben meghatározott díj szerinti elmaradt újraváltási díjat visszamenőleg megfizeti.


(1/B)[2] A rendelet 10. § (5) bekezdésében szereplő sírhelyre történő – urna – rátemetésért egyszeri térítési díjat kell fizetni urnánként.


(2) A térítési díjakat a jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(3) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére temetési hely nem foglalható le, kivétel természetesen a kettes sírhelynél van.


12. §


(1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a fenntartótól kell kéri. A temetési szándékot minden esetben be kell jelenteni a fenntartónak.


(2) Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot. Ilyen esetekben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési hely megváltását igazoló befizetési csekket, vagy egyéb iratot, mellyel bizonyítani, vagy legalább valószínűsíteni lehet a rendelkezési jogosultságot.


(3) Újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet igényelni.


(4) A koporsós rátemetéshez, ha nem telt el 15 év sírnyitási engedély szükséges. Az engedélyt a fenntartónak be kell mutatni.


(5) A sírok kiásását, betemetését, és az ezzel együtt járó munkákat a kegyeleti szolgáltató, hozzátartozó végezheti vagy végeztetheti el.


A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

13. §


(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

 1. koporsós temetés napjától számított 25 év.
 2. urnafülke, urnasírhely esetén 10 év.


(2) A rendelkezési jog időtartamát az első elhelyezéstől kell számítani.


(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható. Az újból megváltott temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az újbóli megváltás idején érvényes eredeti időtartammal azonos.


A temetőfenntartási díj és szolgáltató által fizetendő díj

14. §


(1) Temetőben vállalkozásszerű munkát végzők, kivéve a temetkezési szolgáltatókat, temetőfenntartási díjat kötelesek fizetni.


(2) A temetőfenntartási díj mértéke: 1.000,- Ft/alkalom.


(3) A temetőfenntartási díjat a munka megkezdése előtt kell a költségvetési számlára vagy az önkormányzat házipénztárába befizetni.


15. §


(1) A temetői létesítmény igénybevételéért a temetkezési szolgáltatónak díjat kell fizetni.


(2) A díj mértéke: 5.000,- Ft/alkalom.


(3) A díjat a létesítmény igénybevétele előtt kell a költségvetési számlára vagy az önkormányzat házipénztárába befizetni.


Záró rendelkezések

16. §

(1) Aki e rendelet 5. § (1), (3)-(7), 6. §, 7. § (1)-(3), bekezdéseit megsérti a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Törvény) 1. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltaknak megfelelően figyelmeztetés vagy közigazgatási bírság kerül kiszabásra.

(2) A Törvény értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendelete alapján megállapítható közigazgatási bírság felső határa - a jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet. A közigazgatási bírság felső határát az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével arányban kell megállapítani.


(3) Az eljárást eljáró hatóságként a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője folytatja le ás állapítja meg a közigazgatási bírság mértékét.


(4) Ez a rendelet 2020. január 1. napjával lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(XII.16.) számú rendelete a temetőkről és a temető rendjéről szóló önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 112009.(VII.8.) önkormányzati rendelet.


Márianosztra, 2019. november 26.
            Burikné Moóri Tamara                                              Bahil Emilné dr.

                       polgármester                                                                jegyző
A rendelet kihirdetve: 2019. december 3.
                                                                     Bahil Emilné dr.

                                                                            jegyző

[1]

Hatályba helyezte a 12/2020.(XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2021. január 1.

[2]

Hatályba helyezte a 12/2020.(XII.21.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépésének ideje: 2021. január 1.