Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

Hatályos: 2014. 10. 01

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

2014.10.01.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének egységes rendjét biztosítsa, ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, figyelemmel legyen az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési, nyelvhelyességi szempontokra, valamint a közterületek névtábláinak és a házszámtáblák kihelyezési rendjének megállapításával is segítse az egységes városkép kialakítását.

2. A rendelet hatálya

2. § A település közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Házszám: olyan számmal, vagy számmal és betűvel meghatározott azonosító jel, amely az ingatlan-nyilvántartásban helyrajzi számmal jelölt ingatlanhoz tartozik, és amely az ingatlan térbeli beazonosítását szolgálja.

2. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.

3. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév.

4. Településrésznév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti településrésznév.

4. A településrészek elnevezésére vonatkozó szabályok

4. § A településrészek nevének megállapítására és megváltoztatására a közterületek nevének megállapítására és megváltoztatására vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni.

II. Fejezet

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

1. A közterületek elnevezésének általános szabályai

5. § (1) Nyírábrány nagyközség belterületén és a külterületi lakott helyeken a közterületeket el kell nevezni. A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.

(2) A közforgalom előtt megnyitott magánutat el kell nevezni, azonban elnevezése előtt az ingatlan-nyilvántartásban rögzített tulajdonos, tulajdonosok a döntést megelőzően, írásban véleményezik a részükre megküldött elnevezést.

(3) A lakótelkek épületei közötti ún. szerviz utakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.

(4) A közterület természetes folytatásaként később kialakuló útszakasz (meghosszabbítás) külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(5) Ha a közterület településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületnek új nevet kell adni.

6. § (1) Az újonnan létesített közterület nevét a közterületként való nyilvántartásba vételt követő 1 éven belül meg kell állapítani. A 1 éves határidőt a kialakítási, illetve a bejegyzést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől kezdve kell számítani.

(2) A közterület elnevezését az elnevezésétől számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.

7. § (1) A közterület elnevezése név előtagból, és utótagként a közterület közlekedési, funkcionális vonatkozású (jellegére) utaló meghatározásból áll.

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(3) A közterületnév előtagjának megállapításakor kerülni kell

a) a névismétlődéseket,

b) a névhalmozódásokat,

c) az idegen, vagy nehezen kiejthető és a csak dátumokból álló elnevezéseket.

(4) Betűszókkal, betűcsoportokkal, számjegyekkel közterület név előtagja nem állapítható meg.

8. § (1) A közterület elnevezésénél, figyelemmel kell lenni Nyírábrány település jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira. Az elnevezés lehetőleg utaljon a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére, és helytörténeti vonatkozásaira.

(2) Az közterület elnevezésekor előnyben kell részesíteni az irányielző és a helyhez kötődő neveket az emlékállító utcanevekkel szemben.

(3) A település közigazgatási területén, több azonos elnevezésű közterület nem lehet.

2. A közterület elnevezése személyről

9. § (1) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet.

(2) Személyről közterületet elnevezni halála után legalább 25 év elmúltával lehet.

(3) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett és

b) élete, munkássága valamely módon Nyírábrány településhez kötődik.

Kivételes esetben Nyírábrány településhez nem kötődő, de az emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentőségű személy.

(4) A közterületnév előtagjaként a személy családi és utónevét kell megállapítani, kivéve, ha a névadó családi nevéről, vagy más általánosan elfogadott elnevezésről is közismert, és személye ezáltal nem téveszthető össze.

(5) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterületnévben is feltüntethető.

10. § (1) A nyírábrányi illetőségű névadóról szöveges emléktáblát lehet elhelyezni a közterület kezdetén (első ingatlanán).

(2) Az emléktábla elkészíttetése és elhelyezése az önkormányzat feladata.

(3) Az emléktábla szövegét a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(4) Az emléktábla két oldalán 1,5 méteren belül, valamint az emléktábla alatt és felett nem lehet reklám és egyéb kegyeletsértő, vagy bármilyen más módon zavaró elemet elhelyezni.

3. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

11. § (1) A közterületek nevének megállapítása, vagy megváltoztatása Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) a polgármester,

b) ajegyző,

e) a képviselő-testület bizottsága,

d) a helyi önkormányzat képviselője,

e) Nyírábrány település közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

f) Nyírábrány település közigazgatási területén székhellyel rendelkező jogi személy.

12. § (1) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést legalább két fordulóban kell tárgyalni, és a két forduló között legalább 15 napra közzé kell tenni a helyben szokásos módon. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

(2) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(3) A közterületek elnevezésére vonatkozó határozat-tervezetet az önkormányzat jegyzője véleményezésre a tárcaközi Földrajzinév-bizottságnak is megküldi.

13. § (1) A megállapított közterületnevekről a jegyző köteles naprakész nyilvántartást vezetni és abban a változásokat folyamatosan feltüntetni.

(2) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal köteles biztosítani a nyilvántartás nyilvánosságát és hozzáférhetőségét.

(3) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést ki kell hirdetni, és közzé kell tenni a helyben szokásos módon, továbbá a döntésről, értesíteni kell a Járási Hivatalt (az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt), az illetékes rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.

4. Az utcanévjegyzék

14. § (1) A település közterületi neveiről utcanévjegyzéket kell vezetni.

(2) Az utcanévjegyzék közhitelű nyilvántartás, mely tartalmazza:

a) az utcanév elő- és utótagját,

b) az elnevezés időpontját,

c) az elnevezést megállapító szerv nevét és határozatának számát,

d) az elnevezés, névváltozás, védetté nyilvánítás okát,

e) a korábbi utcanévre vonatkozó adatokat,

f) az utcanév jellegére (védett, egyedi, többes) utaló adatokat.

(3) Az utcanévjegyzék vezetéséről - a Belügyminisztériumi Központi Adatnyilvántartásba történő adatbevitelről - az önkormányzat jegyzője az okmányiroda útján gondoskodik.

5. A közterületnevek megszűnése

15. § (1) A közterület településrendezés, beépítés vagy más módon történő megszűnésével, külön döntés nélkül a közterület neve is megszűnik.

(2) A megszűnt közterület nevét a vonatkozó jogszabályok szerint vezetett címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

III. Fejezet

A házszámozás megállapítására vonatkozó szabályok

16. § (1) A lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámokat a jegyző állapítja meg.

(3) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni, azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(4) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak különös esetben kerülhet sor.

(5) Az új közterület ingatlanjait a telekalakítás elrendelésével, engedélyezésével egyidejűleg kell számozni.

(6) A házszámozást az alábbiak szerint kell megállapítani:

a) a gyűjtő utakon a házszámok a városközponttól kifelé növekednek,

b) a mellékútvonalak számozása a gyűjtő utaknál kezdődik,

c) ha egy mellékútvonal több gyűjtőúthoz is kapcsolódik, akkor a helyi viszonyokat figyelembe véve kell a sorszámozás irányát megállapítani,

d) a számozás kihagyás nélkül a közterülethez csatlakozó utolsó belterületi földrészletig tart,

e) a számozás irányába nézve jobboldalon a páratlan, baloldalon a páros számokat kell alkalmazni,

f) a tér, a park és más hasonló elhelyezkedésű közterület épületeinek, telkeinek számozása folyamatosan emelkedő számsorrendben az óramutató járásával megegyező irányban történik,

g) a kialakult számozás után megosztott ingatlan újra számozódik, és az újonnan kialakított ingatlanok házszámai, a főszám első helyen történő megtartása mellett - a számsor növekedésének irányában - a, b, c alátörést kapnak,

h) amennyiben a g) pont szerint számozott ingatlan később további megosztásra kerül, úgy a fő számhoz tartozó ingatlanok a g) pontban leírtaknak megfelelően újra számozódnak,

i) kialakult számozás után egyesített ingatlanok az eredeti sorszámukat megtartják, ill. a g) és h) pontok szellemében újra számozódnak,

j) tömblakásokat lépcsőházanként kell házszámmal ellátni, amit a használatbavételi eljárás során az önálló lakóegységek számozásával együtt kell megállapítani,

k) egy helyrajzi számmal, egy bejárattal rendelkező ingatlanon lévő többlakásos lakóépületeket önálló lakóegységenként a g) pontban leírtaknak megfelelően kell számozni,

l) földrajzi okokból csak egyik oldalán beépíthető utcák (folyópart, árokpart) házszámozása l-től kezdődően folyamatos.

(7) A (6) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.

17. § A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 13. § (3) bekezdésében meghatározott szervekkel, valamint az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival.

IV. Fejezet

A névtáblák és házszámtáblák elhelyezésére vonatkozó szabályok

1. A névtáblák elhelyezésének szabályai

18. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni. Az elhelyezés határidejéről az elnevező szerv határozatban rendelkezik.

(2) A névtáblák egységes formájára, méretére, egyéb jellemzőire vonatkozó szabályokat a városi főépítész szakvéleményének ismeretében a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről az önkormányzat gondoskodik.

19. § (1) A névtáblát a közterület mindkét oldalán, az elején és végén, valamint a kereszteződéseknél kell elhelyezni.

(2) A névtáblát a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtáblán fel kell tüntetni az közterületnév elő- és utótagját. Az névtáblán feltüntetett neveknek meg kell egyezni az utcanévjegyzékben szereplő írásmóddal.

(4) A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig, piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

20. § (1) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa, vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(2) A névtáblán és a névtábla szélétől 1 m-en belül reklám feliratot, táblát elhelyezni nem szabad.

(3) A névtáblát megrongálni, beszennyezni, eltakarni, vagy bármely más módon tájékoztató jellegét megszüntetni, jogtalanul kihelyezni, eltávolítani tilos.

2. A házszámtáblák elhelyezésének szabályai

21. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezett gondoskodik.

(3) A házszámtáblát - hacsak fizikai akadálya nincs - a kaputól jobbra, a házfalra (kerítésre) kell elhelyezni. Amennyiben az ingatlan nem a közterület felől nyílik, a házszámtáblát a közút felől is el kell helyezni.

(4) A házszámváltozás esetén a 19. § (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

(5) A külterületi házszámtáblán a településrész nevét is fel kell tüntetni.

22. § Az ingatlanokat (épületeket és beépítetlen telkeket) - amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható - jól látható táblán feltüntetett helyrajzi számmal kell ellátni.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet 2014.október 1-jén lép hatályba.