Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 31

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásának teljesítése főösszegét


813 032 294 Ft

költségvetési bevétellel

1 061 848 354 Ft

költségvetési kiadással

      -248 816 060 Ft

         758 503 075 Ft

       307 855 979 Ft

költségvetési egyenleggel, hiánnyal

finanszírozási bevétellel,

finanszírozási kiadással  1 571 535 369,-Ft

bevételi főösszeggel

  1 369 704 333,-Ft

kiadási főösszeggel     201 831 036,-Ft

maradvánnyalhagyja jóvá.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összevont, mérlegszerűen bemutatott kiadásait és bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben, 1.1.1. mellékletben, 1.1.2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 1.5.1., 1.5.2., 1.6., 1.6.1., 1.6.2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


(4) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét 2018. eredeti előirányzat / módosított előirányzat / teljesítés adatok tükrében az 2. melléklet szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.2., 1.2.1., 1.2.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(2) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.3., 1.3.1., 1.3.2., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(3) A HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.4., 1.4.1., 1.4.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) A Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.5., 1.5.1., 1.5.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(5) A Nyírábrányi Önkormányzati Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az 1.6., 1.6.1., 1.6.2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(6) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekhez való hozzájárulás pénzügyi bemutatását a képviselő-testület az 5. melléklet szerint fogadja el.


(8) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletek szerint fogadja el a képviselő-testület.


3. § (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.


(3) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.


4. § A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.


5. § Ez a rendelet 2019. május 31-én lép hatályba.


Nyírábrány, 2019. május 30.

Mellékletek