Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 11. 23

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának írásos véleményét – a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.


(2) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal


(3) Önállóan működő költségvetési szervek:

a) Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona

b) Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde

c) Nyírábrányi Önkormányzati Konyha


2. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:


678 300 973,- Ft

Költségvetési bevétellel


933 759 596,- Ft

Költségvetési kiadással

-255 458 623,- Ft


568 130 548,- Ft

    

 312 671 925,- Ft

 

1 246 431 521,- Ft


Költségvetési egyenleggel


finanszírozási bevétellel,


finanszírozási kiadással


bevételi, kiadási főösszeggel


állapítja meg.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,1.5.,1.6. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.5., 1.6. mellékletek szerint állapítja meg a képviselő-testület.


(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 2. melléklet részletezi.


(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


3. A költségvetés részletezése


3. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.


(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    


(3) Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     


(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.


(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.


(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat a kiadások között 0,- Ft általános és 40 163 680,- Ft céltartalékot állapít meg.


4. Tájékoztató kimutatások


4. §


(1) A költségvetési bevételek és kiadások mérlegét – a 2017. évi tény, a 2018. évi várható teljesítés és a 2019. évi előirányzatok tekintetében közgazdasági tagolásban – az 1. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg.


(2) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célonként a 2. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg.


(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összegeit a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.


(4) A 2019. évi központi támogatások részletezését a 4. számú tájékoztató tábla tartalmazza.


(5) A képviselő-testület 2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg.


(6) A képviselő-testület a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek és kiadásainak a fülöpi tagönkormányzattal megosztott összegeit a 6. számú tájékoztató tábla szerint állapítja meg, mely tartalmazza az önkormányzatok hivatali működéshez történő hozzájárulását is az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint.


5. A költségvetés végrehajtásának szabályai


5. §


(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a jogszabályokban, és az alapító okiratban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működni és gazdálkodni.


(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor hajthatók végre, ha finanszírozásukra a fedezet rendelkezésre áll.


(5) A költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.


(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.


(7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésben meghatározott célokra.


(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.


6. Az előirányzatok módosítása


6. §


(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.


(2)[1][2] A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft összeghatárig – mely esetenként az 1.500.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.


(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.


(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő hónap 25-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


(8) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra – 235.000.- Ft/év/fő.


7. A gazdálkodás szabályai


7. §


(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Nyírábrányi Önkormányzati Közös Hivatal és az intézmények közötti munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


(4) A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Nyírábrányi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde, a Honestas Nyírábrányi Idősek Otthona és a Nyírábrányi Önkormányzati Konyha költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


8. §


(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


Záró rendelkezések


9. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 23/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet.


Nyírábrány, 2019. március 13.[1]

A rendelet szövegét a 17/2019. (VIII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. augusztus 17-től

[2]

A rendelet szövegét a 22/2019. (XI. 14.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. november 15-től

Mellékletek