Márianosztra Község Polgármesterének 12/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelete

a köztemető használati rendjéről szóló 7/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Márianosztra Község Polgármesterének

 12/2020.(XII.21.) önkormányzati rendelete

a köztemető használati rendjéről szóló

7/2019.(XII.3.) önkormányzati rendelet módosításáról


Márianosztra Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogkörében, valamint Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdése, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a köztemető használati rendjéről szóló 7/2019.(XII.3.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:


1. §(1) A Rendelet 11. §-a az alábbi (1/A) és (1/B) §-okkal egészül ki:


(1/A) Aki az (1) bekezdésben foglalt határidőt elmulasztja, az önkormányzat kérelemre, méltányosságból eltekint a rendelkezési jog megszűnésétől, amennyiben a hatályba lévő rendeletben meghatározott díj szerinti elmaradt újraváltási díját visszamenőleg megfizeti.


(1/B) A rendelet 10. § (5) bekezdésében szereplő sírhelyre történő – urna - rátemetésért egyszeri térítési díjat kell fizetni urnánként.


(2) A Rendelet 1. melléklete az alábbi térítési díjjal egészül ki:


Sírhelyre történő urna ráhelyezés

5.000 forint/urna

10.000 forint/urna


2. §


Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba és hatályba lépését követő nap hatályát veszti.


Márianosztra, 2020. december 21.

                            Burikné Moóri Tamara                        Bahil Emilné dr.

                                       polgármester                                        jegyzőA rendelet kihirdetve: 2020. december 22.


                                               

                                                                      Bahil Emilné dr.

                                                                              jegyző