Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.3.) önkormányzati rendelete

a Községi Piac működéséről

Hatályos: 2020. 07. 03

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


  1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya Nyírábrány Nagyközség Önkormányzati tulajdonában lévő területen működő Községi Piacra terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az üzemeltetőre, az értékesítő tevékenységet folytatókra, továbbá a vásár és piac területén tartózkodókra és a vásár és piac működtetésével kapcsolatos tevékenységet folytatókra.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az üzleti árusításra, valamint az egyedi engedély alapján közterületen folytatott árusításra.

2. Vásárok és piacok fenntartása, üzemeltetése

  1. §

(1) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata – mint tulajdonos- Községi Piacot tart fenn.

(2) A Községi Piac üzemeltetési feladatait Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata látja el.


3. Községi Piac helye és ideje

  1. §


(1) A Községi Piac tartására 4264 Nyírábrány Határőr u. 10. szám (belterület 458 hrsz) alatt lévő ingatlant jelöli ki.

(2) A Községi Piac pénteken 06.00 óra és 13.00 óra között tart nyitva.


  1. Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet 2020. július 3-án lép hatályba.

Nyírábrány, 2020. július 2.    

Nagy Lajos                                                                      Nagyné Hartman Éva

polgármester                                                                                    jegyző


A rendeletet kihirdetve:

Nyírábrány, 2020. július 3.                                                        Nagyné Hartman Éva

                                                                                                                 jegyző

Mellékletek