Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (I.24.) önkormányzati rendelete

Tiszteletdíjról

Hatályos: 2013. 01. 24

I. Fejezet

1. §


A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a települési képviselőkre, a bizottságok nem képviselő tagjaira.
 2. A rendelet hatálya nem terjed ki a polgármesterre, az alpolgármesterre, akiknek járandóságáról a Képviselő-testület külön határozattal rendelkezik.


II. Fejezet

2. §


A tiszteletdíj mértéke és kifizetése


 1. A képviselőket a képviselői munkájukért tiszteletdíj illeti meg, melynek összege 60.000 Ft/fő/hó.
 2. Az állandó- és az eseti jelleggel létrehozott bizottságok nem képviselő tagjait 20.000 Ft/fő/hó tiszteletdíj illeti meg.


3. §


 1. A képviselőnek megállapított tiszteletdíjat a Képviselő-testület – minősített többségű döntés alapján – 25 %-al, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti az alábbi esetekben:
  1. ha a képviselő a Képviselő-testület ülésén nem vesz részt és előzetesen, vagy utólagosan 3 munkanapon belül nem igazolja távolmaradását,
  2. ha a képviselő a Képviselő-testület által rábízott feladatot nem végzi el vagy nem vállalja el
 2. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolás elfogadásához a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
 3. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti igazolásnak egy naptári éven belül 3 alkalommal van helye.

4. §


 1. A tiszteletdíj elszámolásokat és kifizetéseket a Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője végzi el. A tiszteletdíjakat minden hónapot követő 10. napjáig ki kell fizetni.


II. Fejezet

Záró rendelkezések


5. §


 1. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. 01. 01-től kell alkalmazni.


                        Bóta József Sándor sk.                      Széll Gáborné Blaskó Erzsébet sk.

                        Polgármester                                      jegyző

KIHIRDETÉS NAPJA: 2013. 01. 24. 10.00 óra