Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 19- 2020. 08. 19Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:


787 318 435,-Ft

költségvetési bevétellel

918 764 253,-Ft

költségvetési kiadással

      -131 445 818,-Ft

        

költségvetési egyenleggel, hiánnyal

453 091 386,-Ft

finanszírozási bevétellel

321 645 568,-Ft

finanszírozási kiadással1 240 409 821,-Ft

bevételi, kiadási főösszeggel

állapítja meg.


A költségvetési hiány összegéből 131 445 818,-Ft a felhalmozási hiány.”2. § A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(8) Az önkormányzat a kiadások között 17 241 320,-Ft általános és 15 000 000,-Ft céltartalékot állapít meg a 10. számú melléklet szerint.”3. § A Rendelet 4. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:


„ (6) A képviselő-testület Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata több évet bemutató költségvetésének összevont mérlegét a 6. számú tájékoztató tábla tartalmazza.”4. § A Rendelet mellékletét képező 1.1., 1.2, 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 2., 2.1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., melléklete és az 1., 2., 3., 4., 5. tájékoztató táblát tartalmazó melléklete helyébe e rendelet 1.1., 1.2, 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 2., 2.1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., melléklete és az 1., 2., 3., 4., 5., 6.  tájékoztató táblát tartalmazó melléklete lép.


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.Nyírábrány, 2020. augusztus 18.            Nagy Lajos s. k.                                                       Nagyné Hartman Éva s. k.

         polgármester                                                                       jegyzőA rendeletet kihirdetve:


Nyírábrány, 2020. augusztus 19.                                                      Nagyné Hartman Éva s. k.

jegyző


Mellékletek