Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Költségvetésről

Hatályos: 2014. 04. 30

I.

A rendelet hatálya


1 § A rendelet hatálya Szihalom község képviselő testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (közös önkormányzati hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.


II.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai


2. §  A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének


    a.) költségvetési bevételének főösszegét                                          1.277.157 e/Ft-ban

    b.) költségvetési kiadásának főösszegét                                          1.310.803 e/Ft-ban

    c.) költségvetési bevételek és kiadások tárgyévi különbségét      -33.646 e/Ft-ban

    d.) előző évi pénzmaradványát                                                            33.646 e/Ft-ban


    állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 7.728 e/Ft-os hiánya működési hiány, mely belső finanszírozással, működési pénzmaradványból finanszírozza. A fennmaradó, 25.918 e/Ft pénzmaradvány felhalmozási pénzmaradvány, mely a felhalmozási kiadások finanszírozására szolgál.

4. § A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

  1. 903 e/Ft általános tartalékot állapít meg.

Az általános tartalékból a nem várt működési kiadásokat, pályázati önrészeket kell finanszírozni.

5.§ Az önkormányzat 2. §. a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek, alcímek és kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat 2. §. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek és kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.


A rendelet minden más pontja változatlan.III.

Záró rendelkezések


25. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től kell alkalmazni.


                       Bóta József Sándor sk.                                                     Széll Gáborné Blaskó Erzsébet sk.

                       Polgármester                                                                       jegyző