Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Hatályos: 2016. 09. 03

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § (1) Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a település közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.


(2) A közterületi térfigyelő rendszer azon, az Önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, melyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.


2. § A közterületi térfigyelő rendszer célja:

a) a közbiztonság növelése, a bűnmegelőzés, a közterület általános rendjének biztosítása;

b) a megfigyelt közterületen található vagyon megóvása, felügyelete;

c) a közterület-felügyelet tevékenységének, a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése, a két szervezet közötti együttműködés erősítése;

d) a lakosság és a községbe látogatók biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása.


3. § Az Önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) 1 fő köztisztviselőt bíz meg a közterület-felügyelet ellátásával


4. § A Hivatal részéről eljáró közterület-felügyelő a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére és kezelésére, jogszabály alapján hatáskörébe tartozó ügyekben önálló adatkezelői minőségben az azzal készített felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására, valamint a fentiekben nem említett bármely más adatkezelésre kizárólag a közterület-felügyeletről szóló törvényben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben, valamint a közterületi térfigyelő rendszer működtetésére vonatkozó adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint jogosult.


5. § (1) A közterületi térfigyelő rendszer működtetésének költségeit az Önkormányzat a költségvetésről szóló rendeletében biztosítja.


(2) A képfelvevők helyét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Nyírábrány, 2016. szeptember 1.                Nyíri Béla                                                                    Dr. Csősz Péter

           polgármester                                                                         jegyző
A rendeletet kihirdetve:


Nyírábrány, 2016. szeptember 2.                                                 Dr. Csősz Péter

                                                                                                       jegyző

Mellékletek