Kátoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014( VIII.11.) számú rendelete

a gyermekszületési támogatásról

Hatályos: 2014. 08. 11 - 2015. 04. 29

Kátoly Község Önkormányzati Képviselő-testülete - abból a célból, hogy Kátoly Község lakosságmegtartó ereje növekedjen, a demográfiai mutatók kedvezőbbé váljanak, a Kátoly Község lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő szülő(k) újszülött gyermeke részére gyermekszületési támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújtson – Kátoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:


  1. §


Kátoly Község Önkormányzati Képviselő-testülete vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2014. január 1. napján és ezt követően született gyermeket saját háztartásában nevelő szülőnek vagy a gyermek gyámjának (a továbbiakban együtt: szülő) az e rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén.


2. §

(1 )A támogatásra jogosultság feltétele, hogy

  1. legalább az egyik szülő – a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 12 hónapban – megszakítás nélkül Kátolyi bejelentett lakóhellyel rendelkezik és
  2. a gyermek megszületésekor annak lakóhelyeként a lakcímnyilvántartásba Kátolyi lakóhely kerül bejegyzésre és a család életvitelszerűen Kátoly községben tartózkodik.


(2) Nem kell teljesülnie az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott feltételnek, amennyiben a család a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül Kátolyon lakást vásárolt vagy építkezésbe kezdett. Ennek igazolására adásvételi szerződést vagy jogerős építési engedélyt kell benyújtani.


3. §

(1) A támogatás összege újszülött gyermekenként 20.000.- Ft.

(2)A támogatás kizárólag az e rendelet 1. számú mellékletében felsoroltakra használható fel.


4. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a 2. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell benyújtani az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébeti Székhelyhivatalában, vagy a Kátolyi Polgármesteri Hivatalban.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

  1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát, illetve az 5. § (2) bekezdés szerinti esetben a 7. § b.) pontjában megjelölt dokumentumok valamelyikét.
  2. a szülő nyilatkozatát, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli;5. §


(1) A támogatást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a szülő a gyermek megszületését

követő 3 hónapon belül igényelheti. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2) A támogatás iránti kérelem a gyermek várható születése előtti 1 hónapon belül is benyújtható. A gyermek megszületését követő 15 napon belül a szülő a gyermek születési anyakönyvi kivonatát köteles bemutatni az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébeti Székhelyhivatalában, vagy a Kátolyi Polgármesteri Hivatalban.

(3) A támogatás iránti kérelmet a benyújtástól számított 10 munkanapon belül el kell bírálni és intézkedni kell a támogatás kifizetésére.

(4)  A 2. § a-b.) pontja szerinti feltételeknek a gyermek megszületésekor kell teljesülniük. Amennyiben a 2.§ a) és b) pontja szerinti feltételek a gyermek megszületésekor nem teljesülnek, a szülő a felvett támogatást a gyermek születésétől számított 15 napon belül köteles visszafizetni, kivéve, ha a 2.§ a) pontjában meghatározott feltétel a gyermeknek a 7.§ b) pontjában megjelölt dokumentumok valamelyikével igazolt időpontnál korábbi megszületése miatt következik be, a gyermek halva születik.


6. §

(1) A támogatásra jogosultság megállapításáról és kifizetéséről a polgármester a képviselő-testülettől átruházott hatáskörben dönt.

(2) A megállapított támogatás készpénzben, az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Erzsébeti Székhelyhivatalának pénztárában vehető fel, vagy a kérelmező által megjelölt számlára utalható.


7. §

E rendelet alkalmazásában:


  1. lakóhely: a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhely (állandó lakcím), annak
  2. hiányában a lakcímnyilvántartásba bejelentett tartózkodási hely (ideiglenes lakcím);
  3. a gyermek várható születésének időpontja: a terhesgondozási könyvbe bejegyzett vagy
  4. a terhesgondozást végző orvos által kiállított igazoláson feltüntetett időpont.


8. §

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt-ben, valamint a végrehajtására kiadott Kormány rendeletekben és miniszteri rendeletekben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

Trubicsné Csibi Nóra

Dr. Tóth Sándor

Polgármester

Jegyző
Záradék:


A rendelet Kátoly községben kihirdetésre került 2014. augusztus 11. napján.                                                                                                                            


          Dr. Tóth Sándor

                       Jegyző