Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2014. 05. 30 - 2016. 10. 27

Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. Általános rendelkezések

1. §

 1. E rendelet Szihalom Község közigazgatási területén minden természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.
 2. Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.
 3. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt a közigazgatási hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul. A közigazgatási hatósági eljárás
  1. valamely cselekménnyel megvalósuló, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől
  2. mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától
  3. jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 6 hónapon belül indítható meg.
 4. Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket) rendelkezéseit kell alkalmazni az e rendeletben meghatározott eltérésekkel.
 5. [1]A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye, mely többször ismételhető.
 6. A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskör gyakorlását Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjére (továbbiakban: Jegyző) ruházza át.
 7. [2]


II. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás


 1. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
  1. az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant nem  műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,
  2. szemetet felhalmoz
  3. a szemétgyűjtő edénybe mérgező, robbanó, folyékony vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét, egészségét vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helye el,
  4. az ingatlan és az ingatlan előtti (melletti-mögötti) járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik,
  5. az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz akadálytalan, zavartalan lefolyását nem biztosítja,
  6. a beépített, illetve beépítetlen ingatlan előtti járdán illetve mellette nőtt gazt az úttest széléig nem írtja, a kinyúló ágak és bokrok nyeséséről nem gondoskodik,
  7. az ingatlanán keletkezett csapadékvizet nem a saját területén vezeti el,
  8. gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
  9. közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
  10. idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,
  11. közterületen elhelyezett és általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,
  12. közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,
  13. vállalkozási tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol,
  14. alkalmi jelleggel igénybevett közterületen és környékén keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról nem gondoskodik,
  15. avar és kerti hulladék nyílt téren történő égetését nem a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről és a település tisztaságáról szóló 13/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet 12. §-a alapján végzi.
 2. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
  1. a közterületet engedély, hozzájárulás nélkül igénybe veszi, az engedélytől eltérő módon használja és e tevékenységével a közterület használat szabályairól szóló 14/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet 4. §. (2) bek. a)-j) pontjában foglaltakat megszegi
  2. a 4. § (4) bek. a)-c) pontjaiban meghatározott módon és célra vesz igénybe közterületet
 3. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
  1. Aki a zaj- és rezgésvédelemről szóló önkormányzati rendelet 7. §, 8. §-ában szereplő szabályokat megszegi.
 4. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
  1. Aki az építészeti örökség helyi védelmének szabályairól szóló 1/2002. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakat megsérti, illetve aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja.
 5. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
  1.  az általa üzemeltetett kereskedelmi és vendéglátó egység bejelentett nyitvatartási idejét nem tartja be.
 6. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
  1. a temető ki nem jelölt részén halottat temet el
  2. a temetőben engedély nélkül sírboltot létesít vagy a sírbolt fenntartására vonatkozó kötelezettségét felszólítás ellenére nem teljesíti
  3. koporsót, sírt vagy sírboltot az egészségügyi hatóság engedélye nélkül kinyit
  4. hulladékot, koszorú- és virágmaradványokat a kijelölt lerakóhelyen kívül helyez el
  5. hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarja, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérti
  6. sírokat, sírboltot és a temető infrastrukturális létesítményeit (út, sövény, fák, bokrok, hulladékgyűjtő, közkifolyó, ravatalozó és annak berendezési tárgyai) megrongálja
  7. a sír és sírbolt díszítésére szolgáló tárgyat, növényt illetéktelenül eltávolít
  8. síremléket bejelentés nélkül lebont, áthelyez
  9. a temető rendjét megszegi, csendjét zavarja, nem illő magatartást tanúsít, engedély nélkül gépjárművel behajt, a temető épületeiben, a temető tartozékaiban, növényzetében kárt tesz, nem kijelölt helyen tárolja a szemetet, állatot bevisz.
 7. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:
  1. aki úgy tart állatot, hogy veszélyezteti az állat vagy ember életét, testi épségét, egészségét.
  2. az általa tovább tartani nem kívánt állatát elhagyja, annak további elhelyezéséről nem gondoskodik
  3. állatot közterületen legeltet
  4. állat tartására szolgáló létesítmény tisztaságát nem biztosítja


III. Záró rendelkezések


9. § Ez a rendelet 2013. szeptember 01-én lép hatályba.


Szihalom, 2013. augusztus 28.
            Bóta József Sándor sk.                                              Széll Gáborné Blaskó Erzsébet sk.

            Polgármester                                                              jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 7/2014 (V.29.) önkormányzati rendelet 1.§-a módosította. Hatályos: 2014.05.30-tól

[2]

Hatályon kívül helyezte a 7/2014 (V.29.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatálytalan: 2014.05.30-tól