Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2013. 12. 14

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2013.(XII.13.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

2013.12.14.

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő - testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére az Önkormányzat pénzeszközt ad át, vagy valakitől pénzeszközt vesz át.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azon természetes személyeknek juttatott pénzeszköz átadásokra, támogatásokra, melyeket az önkormányzat ezen támogatásokról szóló rendeleteiben szabályozott.

2. § (1) A képviselő - testület szükségesnek és hasznosnak tartja az önszerveződő közösségek által végzett azon közérdekű tevékenységeket, melyekkel hozzájárul az önkormányzati feladatok ellátásához, különösen:

- a közbiztonsági,

- a köztisztasági,

- a környezetvédelmi,

- a közművelődési és kulturális,

- a sport

- egyéb közösségépítési célú feladatokhoz.

(2) Támogatásban részesülhet:

a) akinek javára az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletének előirányzatában támogatás kerül megállapításra,

b) aki a képviselő - testület által kiírt pályázati felhívásra a pályázati kiírásnak megfelelő pályázatot nyújt be,

c) aki az önkormányzatokhoz támogatás iránti kérelmet nyújt be.

3. § (1) A támogatások rendje : A szervezeteknek a pénzügyi támogatása pályázatot kell benyújtaniuk.

(2) A pályázatot az 1. számú melléklet alapján kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell legalább a pályázó adatait, a bejegyző okirat másolatát, azokat a feladatokat, melyeket közcélú tevékenységként az adott évben el kíván látni, az igényelt pénzügyi támogatás összegét, ütemezését, a tevékenység végzéséért felelős személy megnevezését.

(3) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a következő mellékleteket:

(4) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint közzétételi kérelmet;

(5) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmezőnek nincs 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása,

(6) nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező nem áll csőd,- felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt.

4. § (1) Az önkormányzat képviselő- testülete a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai tervére nyújthat támogatást. A képviselő - testület pályázati lehetőséget minden év január 30-ig hirdeti meg a helyben szokásos módon. A hirdetményben közzéteszi a pályázat kötelező tartalmi elemeit, a pályázat benyújtásának és elbírálásnak idejét, a pályázat eredményéről való értesítés módját.

(2) A pályázat benyújtásának határideje minden évben a költségvetési rendelet elfogadásának időpontja előtti 5. nap.

5. § (1) A támogatás iránti kérelmet a képviselő- testület bírálja el legkésőbb a kérelem benyújtását követő testületi ülésen.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell:

a) támogatott nevét,

b) a támogatás összegét

c) a támogatás célját,

d) a kifizetés módját.

(3) A támogatás kifizetés utólagos elszámolás mellett előfinanszírozás, vagy beszámolást követő utófinanszírozás formájában; egy összegben, vagy részletekben időarányosan vagy teljesítményarányosan.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átadására megállapodást kell kötni. A megállapodásnak tartalmaznia kell:.

a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletében eljáró személy nevét,

b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,

c) a forrás összegét,

d) a forrás felhasználásának célját

e) a forrás felhasználásának feltételeit, határidejét

f) a pénzügyi teljesítést

g) a teljesítés ütemezését,

h) az elszámolás, beszámolás módját, idejét,

i) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésnek következményeit.

(5) A pályázatok elbírálásakor előnyt élveznek azok a szervezetek, melyek

a) hitelt érdemlően igazolni tudják - korábbi év, illetve évek alapján - az általuk végzett közcélú tevékenységet,

b) pénzügyi támogatási igénye a megvalósítandó közfeladatokhoz képest re lis,

c) további pályázatok benyújtásához igénylik a pénzügyi támogatást, hogy más pályázat által kért saját forrás biztosítva legyen.

6. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni.

(2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik.

(3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, legkésőbb a tárgyévet követő február 15. napjáig visszafizetni.

(4) A pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasznált összeget a mindenkor érvényes, a felhasználásra nyitva álló határidőt követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, de legkésőbb a tárgyévet követő február 15. napjáig visszafizetni.

(5) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás összegét a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni.

7. § Államháztartáson kívüli forrás átvételéről a Képviselő- testület dönt.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.