Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2021. 01. 01


Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szervei


a) bevételeit folytatólagosan beszedjék,


b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegyék, és ezek kiadásait teljesítsék,


c) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre 2021. évre vonatkozóan előzetes kötelezettséget vállaljanak,


d) nemzetközi, európai uniós vagy hazai pályázati forrásból finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra kötelezettséget vállaljanak,


e) a 2020. évben megkezdett és 2021. évre áthúzódó, valamint a 2021-ben kezdődő közfoglalkoztatási programok működési költségvetést terhelő kiadásaira kötelezettséget vállaljanak.


2. §


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2021. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye.


3. §


(1) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy e rendelet hatálya alatt az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére – szükség szerint – gondoskodjon a pénzellátásáról.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott havi pénzellátás összege nem lehet magasabb, mint az adott költségvetési szerv számára a 2020. évi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás eredeti kiadási előirányzatának 1/12-e.


4. §


Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.