Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.27.) önkormányzati rendelete

Szociális rendeletről

Hatályos: 2014. 03. 27
 1. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja és alapelvei


 1. §


E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza az önkormányzat által biztosított pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások egyes formáit, a jogosultság feltételeit, annak megállapítását.


A rendelet hatálya


 1. §


 1. Ha a rendelet eltérően nem rendelkezik, hatálya kiterjed Szihalom Település közigazgatási területén élő, az Sztv. 3. §-ában megjelölt személyekre.
 2. Az (1) bekezdés értelmében a rendelet hatálya kiterjed Szihalom Település közigazgatási területén állandó lakcímmel, tartózkodási engedéllyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyekre.
 3. Illetékességre tekintet nélkül jogosult átmeneti segélyre az a személy, akinek életét, testi épségét és a megélhetését biztosító jelentős ingó, ingatlan vagyonát a késedelmes intézkedés veszélyeztetné.


Hatósági és eljárási intézkedések

 1. §


 1. A rendeletben meghatározott ellátások tekintetében a Képviselő-testület, a Polgármester és a Jegyző jár el.
 2. A szociális támogatás, segély iránti kérelmet a Képviselő-testület, Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.
 3. A kérelmet a támogatásra, segélyre jogosult, illetve az terjeszti elő, aki tudomással bír arról, hogy a jogosult létfenntartása nem biztosított. Ebben az esetben a döntésre jogosult az eljárás hivatalbóli megindításáról intézkedhet.
 4. A kérelemnek tartalmaznia kell: a kérelmező személyi adatait, a kérelem indokát, a kért támogatási formát, a lakás- és életkörülményekre és szociális, vagyoni helyzetre vonatkozó fontosabb adatokat.
 5. A kérelemhez mellékelni kell a jövedelmi és vagyoni helyzetre vonatkozó adatokat. Lakásfenntartás iránti kérelem esetén a költségek igazolására mellékelni kell az Sztv. 38. § (10) bekezdésben foglalt díjak megelőző hónapra vonatkozó számláit.
 6. A jövedelem számításához felhasználható:
 1. a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét.
 2. A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a c) pont szerinti számításánál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.
 3. Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.
 1. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni
 1. a kérelem benyújtását megelőzően megszűnt havi rendszeres jövedelmet
 2. a vállalkozásból származó jövedelmet, feltéve, hogy a vállalkozási tevékenység megszűnt. A vállalkozási tevékenység akkor tekinthető megszűntnek, ha a vállalkozási engedélyt, illetve az őstermelői igazolványt visszaadták, vagy visszavonták, illetve a társas vállalkozást törölték a cégjegyzékből.
 1. A kérelem benyújtását követően környezettanulmányt kell készíteni minden olyan esetben, amennyiben azt a kérelem elbírálására döntési joggal rendelkező szerv szükségesnek ítéli. Mellőzni kell a környezettanulmány felvételét, ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapon belül már valamilyen ellátásban részesült és vélelmezhető, hogy a körülményeiben nem állt elő változás.

A Szihalmi Közös Hivatal a beérkezett kérelmeket döntésre előkészíti, a támogatásra való jogosultság fennállását folyamatosan figyelemmel kíséri, indokolt esetben javaslatot tesz a támogatás megszüntetésére.


 1. §


 1. A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a 63/2006. (III. 27.) Korm.r. szabályai alapján és az alábbiak szerint történik.
 2. A havonta rendszeresen folyósított pénzbeli ellátások a jogosult bankszámlájára történő utalással történik a tárgyhót követő 5-ig. Kivételes méltánylást érdemlő esetben történhet házi pénztári kifizetés formájában, de csak pénztári órákban.
 3. Eseti pénzbeli támogatás a Szihalmi Közös Hivatal pénztárából kerül kifizetésre pénztári órákban a határozat meghozatalát követő 8. napon belül.


A szociális gondoskodás rendszere

5. §


 1. Az Önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítését:
 1. pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtásával
 2. személyes gondoskodást biztosító ellátások megszervezésével valósítja meg.
6. §


Szociális szolgáltatások


 1. A Képviselő-testület Szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre, különösen a szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósításának, végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérésére.
 2. A helyi szociálpolitikai kerekasztal évente legalább egy alkalommal ülést tart.
 3. A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai: a Jegyző, Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója, Védőnő, Óvodai gyermekvédelmi felelős, Iskolai gyermekvédelmi felelős, Gondozási Központ vezetője, Egészségügy részéről: a háziorvos és fogorvos, Vöröskereszt helyi szervezetének titkára


II. Fejezet

Pénzbeli ellátások


7. §

Rendszeres szociális segély


 1. A rendszeres szociális segélyben részesülő személy a szociális és gyermekjóléti szolgálattal együttműködni köteles.
 2. Az együttműködési kötelezettség keretében a rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy köteles:
 1. Az ellátást megállapító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül nyilvántartásba vetetni magát
 2. A szolgálat által javasolt, az egyéni élethelyzethez igazodó program összeállításában együttműködni
 3. Az egyéni élethelyzethez igazodó, beilleszkedést segítő programban való részvételről írásbeli nyilatkozatot tenni, valamint
 4. Teljesíteni a programban foglaltakat.
 1. Az együttműködési programok típusai:
 1. mentális segítségnyújtás az álláskeresésre való felkészítés érdekében
 2. együttműködés az álláskeresésben
 1. Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy
 1. nyilvántartásba vételt határidőn belül nem teljesíti
 2. a meghirdetett programokon előzetes bejelentkezés nélkül nem vesz részt
 3. magatartásával akadályozza a programok végrehajtását8. §

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás


 1. A Képviselő-testület az Szt-ben az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának feltételein túl foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultsághoz további feltételeket ír elő.
 2. Nem állapítható meg foglalkoztatást helyettesítő támogatás annak a kérelmezőnek aki:
  1. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik,
  2. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztántartásáról nem gondoskodik,
  3. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa megművelt udvarának és kertjének gaz – és gyommentesítéséről nem gondoskodik,
  4. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház műveletlen udvarának és kertjének rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik,
  5. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik
 3. A jegyző a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek maradéktalan meglétét eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt szemle szabályai szerint vizsgálja.


9. §

Normatív lakásfenntartási támogatás


 1. Normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező személy, aki normatív lakásfenntartási támogatásra válik jogosulttá az Sztv. 38. §-ában foglaltakon felül a jogosultságának egyéb feltételeként köteles a lakókörnyezete rendben tartására.
 2. Nem állapítható meg normatív lakásfenntartási támogatás annak a kérelmezőnek, aki:
  1. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen lévő árok, nyitott csatorna, folyóka, áteresz tisztántartásáról, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosításáról nem gondoskodik,
  2. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház kerítéssel kívül határos útingatlanig terjedő közterületen a járda és a közterület tisztántartásáról nem gondoskodik,
  3. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház általa megművelt udvarának és kertjének gaz – és gyommentesítéséről nem gondoskodik,
  4. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház műveletlen udvarának és kertjének rendszeres kaszálásáról, fűnyírásáról nem gondoskodik,
  5. az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosításáról a tőle elvárható mértékben nem gondoskodik
 3. A jegyző a (2) bekezdésben meghatározott jogosultsági feltételek maradéktalan meglétét eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. tv-ben foglalt szemle szabályai szerint vizsgálja.


10. §                                                        

Ápolási díj


 1. A Szt. a normatív ellátáson felül méltányossági jogcímen – az önkormányzat pénzügyi helyzetének figyelembevételével - ápolási díjat állapíthat meg annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, amennyiben a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.
 2. Az (1) bekezdés szerint folyósított ápolási díj összege mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összegnek a 80 %-a.


11. §


Önkormányzati segély


 1. Önkormányzati segély megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Rendkívüli helyzetben a Polgármester is megállapíthat.
 2. A rászorultságtól függő pénzbeli ellátás részben vagy egészben természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
 3. Önkormányzati segélyben részesíthető az, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd. Ezen személyek közül különösen az, aki:

                        a) elemi kár (árvíz, belvíz, tűz) miatt anyagi segítségre szorul;

                        b) betegség, baleset miatt anyagi segítségre szorul;

c) a nyugdíj kifizetése valamilyen ok miatt késik (pl. nyugdíjazás elhúzódása, rokkantsági fok megállapítása stb.) és anyagi helyzetének átmeneti javítása más módon nem biztosítható.

 1. Elemi kár esetén nyújtott központi támogatás felhasználása során figyelembe kell venni a központi szervek által meghatározott szempontokat.
 2. Önkormányzati segély adható: alkalmanként vagy havi rendszerességgel.
  1. alkalmanként adható önkormányzati segély egyszeri összege maximálisan 10.000 Ft
  2. A havi rendszerességgel adható önkormányzati segély kérelmeknél az adott körülményt mérlegelve dönt a segély összegéről és a folyósítás időtartamáról.
 3. A (3) bekezdés a./ pontja kivételével önkormányzati segélyre jogosult, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének  130%-át,  egyedülélő esetén a 170 %-ot.
 4. A természetbeni ellátás élelmiszer és szociális célú tűzifa, tüzelő formájában nyújtható, amennyiben kérelmező megfelel az (5) bekezdésben foglaltaknak.
 5. Önkormányzati segély az Sztv. 46. §-ában foglaltak fennállása esetén nyújtható annak az eltemettetőnek, aki Szihalmon állandó lakcímmel rendelkezik.
 6. Nem állapítható meg önkormányzati segély, ha az eltemettető családjában az egyfőre jutó jövedelem magasabb a nyugdíjminimum négyszeresénél.
 7. Temetésre nyújtott önkormányzati segély megállapítására a polgármester jogosult.
 8. A temetésre nyújtott önkormányzati segély összege 10.000 Ft
 9. Az önkormányzat saját forrásból biztosít ellátást a 62. életévét betöltött, egyedülálló személyek szemétszállítási díjához való hozzájáruláshoz önkormányzati segély formájában.
 10. Az Önkormányzat azon Szihalmon állandó lakóhellyel rendelkező személy háztartásának 110 literes űrtartalmú hulladékgyűjtő edényének hetenkénti gyakorisággal történő ürítésének szemétszállítási díjához járul hozzá, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.
 11. A szemétszállításhoz nyújtott önkormányzati segélyre való jogosultság megállapításához környezettanulmány nem készül.
 12. A hozzájárulás mértéke 500 Ft/negyedév.
 13. Amennyiben az ellátást igénybe vevő a szemétszállításhoz nyújtott önkormányzati támogatást teljes naptári évre igénybe kívánja venni, a kérelmet és annak jogosultságát, igazoló mellékleteket tárgyév február 28-ig kell benyújtani a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalhoz. Tárgyév folyamán benyújtott kérelmekre – a jogosultság megállapítása esetén – a kérelem benyújtását követő negyedév 1. napjától kell megállapítani a támogatást.
 14. A szemétszállítási díjhoz való önkormányzati hozzájárulást nem zárja ki, ha a kérelmező az önkormányzattól rendszeres támogatásban részesül, és nem vonatkozik rá a 3/A § által megfogalmazott korlátozás.
 15. A szemétszállítási támogatásban részesülők adatait minden év március 15-ig meg kell küldeni a közszolgáltató részére, amely alapján a közszolgáltató a számlát minden negyedévet követő hónap 15. napjáig benyújtja az Önkormányzat részére. Az évközben megállapított jogosultságról szóló határozatokat havonta egy alkalommal meg kell küldeni a közszolgáltató részére.
 16. A díjkedvezményre való jogosultságot minden év február 28-ig kell igazolni a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalban. Az évközben bekövetkező jogosultságot tárgynegyedévet megelőző negyedévben kell a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni és igazolni.
 17. A Képviselő-testület az önkormányzati segélyt évente egy alkalommal, legfeljebb a nyugdíjminimum háromszorosának összegéig terjedő mértékű kamatmentes kölcsön formájában is nyújthatja annak a rászoruló személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, és
 • bizonyítottan olyan átmeneti pénzzavarba került, vagy olyan rendkívüli kiadás merül fel (pld: temetés, elemi kár, stb), amely veszélyezteti családja létfenntartását,
 • rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

(21) Nem részesíthető kölcsönben az (1) bekezdésben foglaltaknak egyébként megfelelő személy, ha:

 • köztudottan önhibájából került nehéz anyagi helyzetbe,
 • rendelkezik olyan vagyonnal, amellyel válsághelyzetét megoldhatja,
 • korábban igénybe vett kölcsönét nem vagy késedelmesen fizette vissza.

(22) Ha a kölcsön összege a nyugdíjminimumot nem haladja meg 3 hónap, ha kétszeresét nem haladja meg, 6 hónap, ha a háromszorosát nem haladja meg 9 hónap alatt kell visszafizetni havonként meghatározott részletekben.

(23) A kölcsön iránti kérelmet a Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet benyújtani, az e célra rendszeresített nyomtatványon.

(24) A kölcsön nyújtásáról, illetve az elutasításról a Képviselő-testület legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 munkanapon belül dönt.

(25) A döntésről a kérelmezőt azonnal, írásban tájékoztatni kell.

(26) A kölcsönben részesülőkkel a polgármester szerződést köt, amely tartalmazza a támogatás felhasználásának célját és összegét, a visszafizetés feltételeit, a kölcsön késedelmes fizetése esetén a behajtás módját.

(27) A kölcsön behajthatatlansága esetén a Képviselő-testület dönt a kölcsön vissza nem térítendő támogatássá történő átváltoztatásáról.


12. § 1 hatályon kívül helyezve!

13. § 1 hatályon kívül helyezve!
III. Fejezet

Természetben nyújtott ellátások14. §

Közgyógyellátás


 1. Méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a szociálisan rászorulónak, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében annak 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költségeinek mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át eléri.
 2. A közgyógyellátásra való jogosultságról a Képviselő-testület dönt.


15. §  2 hatályon kívül helyezve!

16. §  2 hatályon kívül helyezve!


IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


17. §


 1. A személyes gondolkodást nyújtó ellátások körében az Önkormányzat önállóan alapellátásként étkeztetést, házi segítségnyújtást, családsegítést és nappali alapellátást nyújt.


18. §

Szociális étkeztetés


 1. Szociális étkezés keretében az önkormányzat azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani, különösen:
  1. koruk
  2. egészségügyi állapotuk
  3. fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
  4. szenvedélybetegségük, vagy
  5. hajléktalanságuk miatt
 2. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg.
 3. Az étkeztetésért fizetendő alaptérítési díjat a rendelet tartalmazza.
 4. Az étkeztetést az étel elvitelének lehetővé tételével, vagy indokolt esetben – külön térítés ellenében – az étel házhozszállításával lehet biztosítani, ami 50 Ft/ebéd.
 5. Az étkeztetés megállapításáról és megszüntetéséről a Gondozási Központ vezetője dönt.2 Módosította: Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
19. §


Házi segítségnyújtás


 1. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azon személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
 2. A házi segítségnyújtás az alábbi szolgáltatásokat, szolgáltatási tevékenységeket foglalja magába:
 1. az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása;
 2. az orvos előírása szerint alapvető gondozói, ápolási feladatok ellátása;
 3. segítségnyújtás a higiénia fenntartásában;
 4. közreműködés az igénylő életvitelében, úgymint bevásárlás, begyújtás stb.
 5. segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásban;
 6. segítségnyújtás a különböző szociális ellátásokhoz való hozzájutáshoz;
 7. az előgondozást végző személlyel való együttműködés


20. §


Családsegítés


 1. Szihalom Települési Önkormányzata a családsegítés alapellátást Családsegítő Szolgálat működtetésével biztosítja.


21. §


Nappali ellátás


 1. Az idősek klubjában a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását lehet biztosítani.
 2. A felvételi kérelmek elbírálásáról az intézményvezető dönt.Térítési díjak

22. §


(1) A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások igénybevételéért személyi térítési díjat kell fizetni.

(2) A térítési díjat

a) az ellátást igénybe vevő,

b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c) a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy

köteles megfizetni.

(3) Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület állapítja meg.

(4) *A (3) bekezdésben megállapított intézményi térítési díjak:
A szociális étkeztetés intézményi térítési díját az Sztv. 115 §-a és a 29/1993. (II. 17.) Korm. r. 2. §-a figyelembevételével 2014. 04. 01-től 560 Ft/nap összegben határozza meg.


A házi segítségnyújtás intézményi térítési díját az Sztv. 115 §-a és a 29/1993. (II. 17.) Korm. r. 2. §-a figyelembevételével 2014. 04. 01-től 620 Ft/óra összegben határozza meg.


A nappali szociális ellátás intézményi térítési díját az Sztv. 115 §-a és a 29/1993. (II. 17.) Korm. r. 2. §-a figyelembevételével 2014. 04. 01-től a következők szerint határozza meg.


 • Tartózkodási díj:635 Ft/nap
 • Étkezési díj: 560 Ft/nap

Az intézményi térítési díj összesen: 1195 Ft/nap


(5) A szociális étkeztetést az étel elvitelének lehetővé tételével vagy indokolt estben –külön térítés ellenében – az étel házhoz szállításával lehet biztosítani, melynek térítési díja 2012. 04.01-től: 100 Ft/fő/nap, de mentesül ezen díj megfizetése alól aki a szociális étkeztetés mellett a házi segítségnyújtást is igénybe veszi.

(6) A személyi térítési díjat havonta utólag, a tárgyhót követő hó 5-ig kell fizetni.

(7) ** Az önkormányzat 2014. 04. 01-től a nappali szociális ellátás intézményi térítési díjából a tartózkodási díjat, azaz: 635 Ft/fő/napot támogatásként átvállal.


23. §

Záró rendelkezések


 1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kivéve a 11. §, 12. §, 13. §, 15. §-ai, mely 2014. 01. 01-től hatályosak. Hatályát veszti Szihalom Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete az egységes szociális ellátásának helyi szabályairól.                        Bóta József Sándor sk.                      Széll Gáborné Blaskó Erzsébet sk.

                        Polgármester                                      Jegyző

Kihirdetési záradék: 2014. 03. 27. 10.00 ÓRA
* hatályos: 2014. 04. 01-től

** hatályos: 2014. 04. 01-től