Szihalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete

Költségvetésről

Hatályos: 2014. 02. 13

I.

A rendelet hatálya


1 § A rendelet hatálya Szihalom község képviselő testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (közös önkormányzati hivatal), az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.


II.

Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai


2. §  A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének


    a.) költségvetési bevételének főösszegét                                          454.022 e/Ft-ban

    b.) költségvetési kiadásának főösszegét                                          490.407 e/Ft-ban

    c.) költségvetési bevételek és kiadások tárgyévi különbségét      -36.385 e/Ft-ban

    d.) előző évi pénzmaradványát                                                           36.385e/Ft-ban


    állapítja meg.


3. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének 36.385 e/Ft-os hiánya működési hiány, mely belső finanszírozással, működési pénzmaradványból finanszírozza.

4. § A képviselő testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

  1. 38.111 e/Ft általános tartalékot állapít meg.

Az általános tartalékból 309 e/Ft-ot a szociális tűzifa vásárlásra, 2.530 e/Ft Komposztálós pályázatra, 4.839 e/Ft téli közfoglalkoztatásra, 1.140 e/Ft nettó bérfizetésre, 511 e/Ft szállítói kötelezettségre, 28.782 e/Ft-ot működési célú pályázatok önrészére kell felhasználni.

5.§ Az önkormányzat 2. §. a.) pontjában megállapított költségvetési bevételi főösszeg költségvetési címek, alcímek és kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat 2. §. b.) pontjában meghatározott költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek, alcímek és kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

7.§ Az önkormányzat költségvetésének pénzforgalmi mérlegét bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

8.§ Az önkormányzat létszámkeretét 35 főben és 1 üres álláshelyben állapítja meg, melyek költségvetési szervek és tevékenységek szerinti részletezését az 4. számú melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat a közfoglalkoztatottak 2014. évi létszámkeretét (létszám-előirányzatát) 58 főben állapítja meg.

10.§ Az önkormányzat beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését és a felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat azon fejlesztési céljait, mely Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti ügyletet keletkeztet a 6. sz. melléklet tartalmazza.

12.§ Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti kötelezettségeit a 7. sz. melléklet tartalmazza.

13.§ Az önkormányzat 2013. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet – tájékoztató jelleggel – a 8. számú melléklet tartalmazza.

14.§ Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak bemutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.

15.§ Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza.

16.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

17.§ Az önkormányzat közvetlenül az Európai Uniótól kapott támogatásból megvalósuló feladatokkal nem rendelkezik.


III.

A költségvetés címrendje


18.§ A Közös Önkormányzati Hivatal, az Óvoda, a Művelődési Ház és a Gondozási központ, mint költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet, a szakfeladataik pedig alcímet.


IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai


19.§. (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatok és létszámkeretek közötti átcsoportosítás és előirányzat-módosítás jogát fenntartja magának. Az éves költségvetési kiemelt előirányzatok átcsoportosítása, illetve módosítása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30,34 §-ai, előírásokat alkalmazni kell.

(2) Évközben felmerülő kötelezettségvállalásra csak a költségvetési rendelet egyidejű módosításával és a fedezet megjelölésével kerülhet sor.

20. §. A jogszabályokon, központi intézkedéseken alapuló előirányzat változások miatt szükségessé váló költségvetési rendeletmódosításról a képviselő-testület félévkor, háromnegyedévkor és a költségvetési éves beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt, és költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.

21. § Az Áht. 25. §-a szerint – az Önkormányzat nem rendelkezik átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettel – a költségvetés elkészítéséig beszedett bevételeket és teljesített kiadások összegét a 2014. évi költségvetési előirányzatok magukba foglalják.

22. § (1) Az e rendeletben megállapított költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel –jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak.

(3) A költségvetési szervek szakmai alapfeladataikat elsődlegesen a személyi juttatások előirányzata terhére, az engedélyezett létszámkereten belül köteles ellátni.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére a dologi kiadások között eredeti előirányzatként elkülönítetten megtervezett összeg, csak a személyi juttatások egyidejű átcsoportosításával növelhető.

(5) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján bérbeadhatják. A bérleti díj mértéke a képviselő-testület által meghatározott összeg.

23. § (1) A polgármester 1 millió Ft értékhatárig dönthet a forrásfelhasználásról, melyről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(2) A polgármester felhatalmazást kap az önkormányzati bevételek és kiadások módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.V.

Záró rendelkezések


25. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.


                       Bóta József Sándor sk.                                                     Széll Gáborné Blaskó Erzsébet sk.

                       Polgármester                                                                       jegyzőKIHIRDETÉS NAPJA: 2014. 02. 13. 10.00 ÓRA